• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Верезубенко Микола Миколайович

verezubenkoкандидат філологічних наук, доцент, старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2003 р., Напрям підготовки: Педагогічна освіта. Кваліфікація: бакалавр філології, вчитель німецької мови і зарубіжної літератури основної школи.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004 р., Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька). Кваліфікація: вчитель німецької мови, зарубіжної літератури та української мови і літератури основної і старшої школи.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004 р., Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька). Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач німецької мови і зарубіжної літератури.

Тема кандидатської дисертації: "Предикати ітеративної семантики в німецькій та українській мовах" ( 2013 р.)

Транслітерація імені: Verezubenko Mykola

ORCID iD: 0000-0002-3533-8525

Профілі: Google Scholar Web of Science

Дисципліни, які викладає: Практика усного і писемного мовлення, Практична граматика німецької мови, Науково-технічний переклад, Лінгвокраїнознавство, Контрастивна стилістика, Контрастивна граматика, Практичний курс німецької мови, Практичний курс перекладу німецької мови.

Основні публікації

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Bilateral interpreting: some ways of analysis (German–Ukrainian / Ukrainian–German). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. SpecialIssue (11/01-XVI.): 6-11, 2021

Статті у наукових фахових виданнях України

  1.  Особливості реалізації багатократного вияву дії в німецькій та українській мовах та проблематика перекладу цього значення // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. No 82. 364 с., с. 272 – 278.
  2. Структурно-граматична класифікація фразеологізмів на позначення рис характеру в українській та німецькій мовах і особливості їхнього перекладу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Категорія «Б»). Випуск № 29. – Дрогобич, 2020. С. 46-51
  3. Перекладацький аспект маркетингової стратегії туристичної літератури. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2019. Вип. 175. С. 732-738.
  4. Особливості перекладу метафоричних конструкцій у текстах німецькомовних футбольних коментаторів. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2018. Вип. 164. С. 521-525.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись