• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВЧЕНОГО

Сільченко Юлія Юріївна
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Впровадження інформаційних технологій відкривають перед сучасними вченими більші можливості популяризувати свої наукові здобутки через авторські профілі. Враховуючи інтеграцію у світовий науковий профіль для вирішення проблеми ідентифікації вчених з однаковими іменами і прізвищами існують унікальні ідентифікатори авторів-науковців (unique author identifier), які вирішують проблему вірного розпізнавання документів конкретного автора. Ідентифікатори полегшують роботу авторів, бібліотекарів, видавців, керівників установ чи грантодавців. Ця публікація інформаційно-інструктивного змісту й не містить авторських досліджень. Її мета залучити молодих учених, дослідників, викладачів до процесу глобалізації наукового простору. 

Детальніше

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БАГАТОВАРІАНТНИХ ЗАВДАНЬ З ТЕМИ «ІНТЕГРУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ»

Володимир Корольський, Світлана Шокалюк
Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг)

Рівень сформованості та розвитку математичної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів та студентів перших курсів природничо-математичних спеціальностей нижчає з року в рік. Вчителі математики пояснюють даний факт невідповідністю змісту та вимог до результатів вивчення шкільної математики кількості її уроків на тиждень – учні не мають часу на ґрунтовне засвоєння теоретичних знань та формування автоматизованих навичок їх застосування. Вчителі й викладачі-методисти часткове вирішення проблеми вбачають у побудові й використанні на практиці системи багатоваріантних задач для формування й розвитку певних математичних компетенцій учнів (студентів) у тренувальному режимі як на уроках, так і в позаурочний час.

Детальніше

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В  КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

В’ячеслав Білецький
Рівненський коледж економіки та бізнесу

Анотація. У статті розглядається експериментальна перевірка методичної системи реалізації виховних функцій навчання фізики в коледжах економічного профілю. Описується планування і проведення педагогічного експерименту, обробка його результатів та визначається ефективність застосування даної методики навчання фізики у навчально-виховному процесі коледжів.

Педагогічний експеримент включав визначення методики та план проведення, склад викладачів, форми підготовки викладачів та студентів до проведення експериментальної роботи, організацію та проведення зрізів і проходив у три етапи: констатувальний, пошуковий та формувальний. Результати запроваджень підтвердили статистичну достовірність впливу розробленої методичної системи реалізації виховних функцій під час вивчення фізики в коледжах економічного профілю. Суттєві зрушення виявлені в діяльністному компоненті предметної, загально-професійної та інформаційної складових, а також у мотиваційному компоненті.

Ключові слова: педагогічний експеримент, фізика, методична система, виховні функції, етапи експерименту, студенти, коледж.

Детальніше

ДОСВІД МІЖКУЛЬТУРНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ У ШКОЛІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Олег Гайдабура, Наталія Бєляєва (Полтава)

Глибинні зміни в усіх галузях життя сучасного українського суспільства, які передбачають формування особистості, здатної до адекватного соціальному поведінці, самоактуалізації, безконфліктної інтеграції в усі сфери суспільства, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, актуалізують проблему адаптації особистості до системи суспільних відносин.

Детальніше

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ

Тетяна  Гуменюк, Олег  Котляренко

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Анотація. У статті представлені результати дослідження дизайнерської творчості і творчого мислення, художньої творчості та дизайну у філософському аспекті, сутності дизайнерського мислення та його специфіки. Водночас вказано на недостатність вивчення теоретичних та практичних основ розвитку дизайнерського мислення та формування дизайнерських умінь і навичок у процесі виробничого навчання майбутніх педагогів-дизайнерів.

Визначено, що навчання дизайну – це, перш за все, творча діяльність, при цьому підготовка майбутніх педагогів-дизайнерів до професійної діяльності ґрунтується на власній творчій діяльності студентів. Вихідним у творчості педагога-дизайнера є специфіка матеріалів, що використовуються, закономірності формоутворення, способи їх художньої обробки.

Запропоновано зміст курсу «Художня обробка металу» – частини навчальної дисципліни «Виробниче навчання». де передбачено формування умінь та навичок художньої обробки різних матеріалів.

Ключові слова: художня обробка матеріалів, художня обробка металу, фахівці з дизайну, педагоги-дизайнери, професійна освіта, дизайнерське мислення, художня творчість.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись