• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ» – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ

УДК 378.147

Щирбул Олександр

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Стаття присвячена проблемам удосконалення змісту дисципліни «Технічна творчість» при підготовці майбутніх учителів трудового навчання.

Проведено теоретичний аналіз наукових джерел з питань змісту технічної творчості, методів навчання, способів організації творчої технічної діяльності.

Розкрито сутність практичних завдань, які використовуються для підготовки студентів в аспекті технічної творчості. Зокрема, в публікації основна увага приділяється класифікації технічних задач як одного з видів технічних завдань, котрі дають можливість студентам формувати свої знання, уміння й навички з технічної творчості, використовувати різні способи розв’язання технічних протиріч, розвивати інтуїцію, здатність до аналіз, синтезу, узагальнення, критичної оцінки, перенесення досвіду та інші творчі технічні здібності.

МАТЕМАТИКА: ЛОГІКА ПОЄДНАННЯ АБСТРАКЦІЙ І ПРАКТИЧНОЇ КОНКРЕТИКИ

УДК 378.14:51

 

Бугрим Ольга, Горбатов Микола, Тимченко Світлана

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро

Анотація. Інтенсивний розвиток інформаційних засобів і технологій змінив ставлення учнів до математики не в її користь. Успішність навчального процесу визначається продуманою і виваженою його структурою. Всебічний комплексний підхід, методично правильне підкріплення математичних абстракцій яскравими прикладами і задачами, які в змозі розуміти студенти технічних спеціальностей, мають сприяти кращому засвоєнню і цих математичних абстракцій. Все більшої ваги набувають міжпредметні зв’язки, пошук свого роду «компромісів» при викладанні власне математики і технічних предметів. Доводиться використовувати одночасно і паралельно різні методики для різних за підготовкою підгруп у групі, що вимагає неабиякої майстерності викладача в умовах явного дефіциту часу. Метою статті є висвітлення зв’язків поєднання абстракцій і практичної конкретики при викладанні вищої математики.  Слід заохочувати студентів до вивчення математики, наголошуючи на її безсумнівній користі для вирішення власне технічних проблем.

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ У НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 378.147:51  

Вишневецький Олександр

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація. У статті проаналізовано досвід побудови дистанційного курсу дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів денної (заочної) форми навчання в галузі знань «Транспорт і транспортна інфраструктура». Автор розглядає технологію дистанційного навчання як одну з можливих моделей інтерактивного характеру підготовки фахівців у сучасному технічному університеті в умовах багатоступеневої вищої освіти. Автор проводить детальний аналіз досвіду побудови дистанційного курсу та технології інтерактивного навчання однією з найважливіших дисциплін у технічному університеті.

У статті визначено основні організаційні складові дистанційного курсу такі, як презентація, глосарій, форуми, сторінки дистанційного курсу, чад. Автор проводить детальний аналіз кожної складової, відзначає особливості в підході до викладення інформації за темами курсу в кожній з них. Останнім часом технологія дистанційного навчання сприймається як дистанційна підтримка студентів денної форми навчання. Автор розглядає дистанційні технології як засоби модернізації очного навчання, які відкривають шлях до створення нових моделей навчання, до формування нових типів взаємодії суб'єктів освітнього процесу.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

УДК 53 (07)

Слюсаренко Віктор

Відділ освіти, молоді та спорту Знам’янської районної державної адміністрації

Анотація. У даній статті здійснено аналіз останніх наукових праць вчених, які вивчають питання формування методики експериментальних компетентностей. Також виокремлено фактори доцільності їх формування та подано структурно-логічну схему експериментальної компетентності.

Детальніше

ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ ТА СУПЕРЕЧЛИВОСТІ КВАНТОВИХ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ У ПІЗНАННІ МІКРОСВІТУ

УДК:539.1

Руденко Євгеній

НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»

Анотація. Стаття присвячена розгляду єдності та суперечливості квантових фізичних процесів і явищ у пізнанні мікросвіту при вивченні розділів квантова фізика та атомна і ядерна фізика. Стаття також присвячена аналізу специфіки досліджуваного в розділах навчального матеріалу а саме дуалізму властивостей частинок, речовини і поля, дискретність енергії, властивості ядра атома та елементарних частинок. Показано особливості цих понять у контексті їх унаочнення. Зроблено спробу показати протиріччя хвиля – частинка, дискретність – неперервність з позиції діалектичного матеріалізму. Метою даної статті є дослідження ідей про невичерпність матеріальних об’єктів мікросвіту; матеріальності фізичних полів, зокрема ядерної взаємодії; взаємозв’язку і матеріальної єдності поля й речовини; залежності характеру матеріальної взаємодії від структури та просторово-часових масштабів матеріальних об’єктів, у контексті їх застосування до вивчення даних розділів.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись