• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

ФІЗИКА – НАУКА ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

УДК 53.001

Богдан СУСЬ (м. Київ)

Стаття присвячена суперечливим питанням фізики. В статті розкрито перспективи подальших досліджень у галузі фізики та проаналізовані традиційні фундаментальні проблеми фізики.

Ключові слова: фізика, перспективи розвитку фізики, фундаментальні проблеми фізики.

Статья посвящена спорным вопросам физики. В статье раскрыто перспективы дальнейших исследований в области физики и проанализированы традиционные фундаментальные проблемы физики.

Ключевые слова: физика, перспективы развития физики, фундаментальные проблемы физики.

The article is devoted controversial physics. In the article the prospects for further research in physics and analyzed fundamental problems of traditional physics.

Keywords: physics, physics development prospects, fundamental problems of physics.

Детальніше

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНІВ ФІЗИКИ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Тамара САМБРОС (м. Знам’янка)

У сучасній системі профтехосвіти на фоні згасання інтересу до навчання все більшого значення набувають інноваційні форми й методи активізації пізнавальної діяльності учнів. Вони мають сприяти формуванню в учнів мотивації до навчання, створенню умов для активного самостійного набуття предметних та професійних знань, умінь і навичок, забезпечувати високий рівень активності в навчально-пізнавальній діяльності. Інноваційні прийоми і методи навчання застосовуються і на уроках фізики, проте через суттєве скорочення годин фізики рівня стандарту реалізувати їх не завжди вдається через брак часу. Саме тому актуальним є питання активізації пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі.

Аналіз останніх досліджень. Проблему проведення позакласної роботи із природничих дисциплін свого часу розглядали В.С. Капустін та К.А. Нюромжанова, А.С. Сванідзе, М.Н. Панкіна. Проте ці праці не враховують нових вимог до освіти. У працях Іваха Т. Ланіна І.Я [2], та інших дуже коротко описано методику проведення предметних тижнів. У фахових виданнях також недостатньо розглядається питання організації тижнів в професійно-технічних закладах [4; 5]. Досить мало висвітлено питання про вплив предметних тижнів на активізацію пізнавальної діяльності учнів.

Мета та завдання. Метою нашої статті є з’ясування впливу тижнів фізики в професійно-технічному закладі на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Завдання дослідження: охарактеризувати значення тижнів фізики як одного з видів позакласної роботи; дослідити реальний стан їх проведення в системі профтехосвіти; описати методику організації предметних тижнів; з’ясувати вплив тижнів фізики на активність учнів, зростання інтересу до предмету; дати рекомендації щодо організації  предметних тижнів у сучасному професійно-технічному закладі .

Детальніше

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ІНФОРМАТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Марина МЯСТКОВСЬКА (м. Кам’янець - Подільський)

Наразі продовжує відбуватися світова інформаційна революція, яка актуалізує проблеми модернізації освіти. В таких умовах підсилюється конкуренція на ринку праці, що супроводжується необхідністю в мобільності фахівців та їх професіоналізації впродовж життя; відбувається переоцінка ролі вчителя. Ці тенденції супроводжуються стрімким розвитком науки та техніки.

Тому актуальним є формування конкурентоспроможності майбутнього вчителя фізики через посилення підготовки як з фаху, так і з інформатики, тобто розвивати інформаційну культуру майбутнього фахівця. Це сприяє посиленню міждисциплінарних зв’язків фізики та інформатики [1].

У загальнонауковій підготовці студентів напряму 6.040203 Фізика* навчальна дисципліна «Інформатика» є однією з фундаментальних складових. Найскладнішим для вивчення студентами є розділ «Основи алгоритмізації та програмування», який включає такі змістові модулі: «Базові структури алгоритмів і їх реалізація мовою Visual Basic», «Структуровані типи даних».

ТЕСТ НА УМІННЯ ДОВОДИТИ ТВЕРДЖЕННЯ З ТЕМИ «ГРАНИЦЯ ПОСЛІДОВНОСТІ»

Ольга АВРАМЕНКО, Юлія БІЛЕЦЬКА, Наталія ШЕВЧЕНКО
(м. Кіровоград)

Необхідність тестування є очевидним в умовах реформування системи освіти. За останні роки сформована достатня база тестових завдань з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, при цьому постає нагальна потреба у більш активному впроваджені тестових технологій у ВНЗ. Уміння доводити є конче необхідним для студентів математичних спеціальностей. Постає проблема виявлення рівня умінь доводити математичні твердження та визначення тих кроків, на яких є прогалини або невідповідності. За допомогою тестування можна проаналізувати і ввести певні корективи у процесі навчання для кращого засвоєння матеріалу.

Перший модуль математичного аналізу «Теорія границь», зокрема, її перша тема «Границя послідовності», містить значну кількість задач на доведення. На жаль, у середній школі недостатньо приділяють увагу такому типу завдань, орієнтуючись в основному на розрахункові задачі, тому студентам-першокурсникам досить складно одразу адаптуватися до нових вимог.

Детальніше

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

УДК 378.14

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА (г. Харьков)

В статье рассматриваются принципы построения системы развития математических способностей студентов технического профиля в современном университете. Определены составляющие математической подготовки в техническом университете. Задача решается в рамках индивидуально ориентированного обучения, поскольку распределение параметров когнитивных способностей, как и адаптационных возможностей личности, индивидуально. Доказывается  необходимость построения концепции контроля и оценивания развития способностей студентов, как одной из стратегических составляющих модернизации математического образования в техническом университете.

Ключевые слова: когнитивные способности, параметры когнитивных способностей, адаптационный процесс, интеллектуальный потенциал, система контроля и оценивания.

У статті розглядаються принципи побудови системи розвитку математичних здібностей студентів технічного профілю в сучасному університеті. Визначено складові математичної підготовки в технічному університеті. Задача повинна бути вирішена в рамках індивідуально орієнтованого навчання, оскільки розподіл параметрів когнітивних здібностей, як і адаптаційних можливостей особистості, індивідуально. Доведено необхідність побудови концепції контролю та системи оцінювання розвитку здібностей студентів, як однієї із стратегічних складових модернізації математичної освіти в технічному університеті.

Ключові слова: когнітивні здібності, параметри когнітивних здібностей, адаптаційний процес, інтелектуальний потенціал, система контролю і оцінювання.

The article is dedicated to the principles of constructing a system of development of mathematical abilities of students of technical specialization in a modern University. To be determines the components of the mathematical preparation in the technical University. The task should be solved within the framework of individually oriented learning, since the distribution of the parameters of cognitive abilities and adaptative capacity of the student, individually. It proves the necessity of constructing the concept of monitoring and assessment system development of student’s abilities, as one of the strategic components of the modernization of mathematics education.

Keywords: the cognitive abilities, parameters of cognitive abilities, adaptation, intellectualny potential, the system of monitoring and evaluation.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись