• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИДАВНИЧОЇ СИСТЕМИ OPEN JOURNAL SYSTEM

УДК: 004.85:655.02                     

ГАЛИЦЬКИЙ Олександр Вадимович

викладач кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

НПУ імені М.П. Драгоманова

IRCID ID 0000-0002-7694-3019

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтованість актуальності проблеми. Сучасний розвиток комп’ютерних систем та інформаційних технологій, є досить  стрімким.  Система освіти має бути орієнтиром для всіх сфер діяльності людей, адже саме сфера освіти – це показник інтелектуального рівня держави. Залучення веб-орієнтованих видавничих систем до реалізації електронних видань є досить актуальним питання, адже використання цих систем значною мірою спрощує видавничий процес, підготовку до публікації тощо. Тому постає проблема популяризації цих систем для більш ширшого залучення їх до організації видавничого процесу   науковими установами.

Детальніше

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ЯК ЗАСОБУ ДОПОВНЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

УДК 378.011.3-051:53:004

СТЕЦИК Сергій Павлович

канд. пед. наук.,

доцент кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

ORCID ID 0000-0002-5668-6182

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Підготовка майбутніх учителів покладається на систему вищої педагогічної освіти. Структура вищої освіти в Україні передбачає приведення її змісту у відповідність до європейських стандартів. При побудові освітнього процесу має місце зменшення аудиторних занять і збільшення самостійної та індивідуальної роботи студентів. Виникають суперечності, пов’язані із непристосованістю традиційного навчання до перелічених нововведень в освітній процес ЗВО. Зазначені суперечності визначають стратегію розвитку системи освіти та засоби її реалізації та зумовлюють актуальність теми дослідження. Актуальними стають процеси створення, супроводу та ефективного використання комплексу дидактичних засобів навчання, зокрема електронних навчальних курсів.

Детальніше

ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ GOOGLE ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕБ-КВЕСТУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

УДК 373.62

РЯБЕЦЬ Сергій Іванович

кандидат технічних наук, доцент

кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

ORCID ID:0000-0002-7426-1217

e-mail: [email protected]

ГАВРИЛЕНКО Катерина Олександрівна

асистент

кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

ORCID ID: 0000-0002-8870-1383

e-mail: [email protected]

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності проблеми. У сучасному інформаційному суспільстві інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) призводить до значних змін в освітньому середовищі. В центрі уваги системи освіти й виховання стоїть учень, його особистісні здібності та потреби, а актуальними завданнями висококваліфікованого вчителя являються вміння правильно вибирати та застосовувати на уроках сучасні інтернет-технології, які відповідають змісту, меті вивчення певної дисципліни та індивідуальним особливостям учнів. Сьогодні реалізація сучасних інтернет-технологій можлива через впровадження їх в проектну діяльність, що дає можливість учням висловлювати власні ідеї, враховуючи свої здібності, потреби, нахили та майбутні професійні інтереси. Метод проектів набуває досить великої популярності серед вчителів трудового навчання. Застосування проектної методики на уроках трудового навчання – це один із способів розвитку і розкриття творчого потенціалу учня, а разом з цим його пізнавальної діяльності та самостійності, що і робить його пріоритетним методом в сфері освіти.

Детальніше

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ СМАРТФОНУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ

УДК 372.853

ДРОБІН Андрій Анатолійович

кандидат педагогічних наук, методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

ORCID iD 0000-0002-4414-0465

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Інтенсифікація процесів трансформації суспільства, економіки, техніки, технологій, науки відповідно до нових потреб суспільства, перехід їх на якісно новий технологічний рівень, висувають нові вимоги до змісту, структури, якості та кінцевого продукту освіти.

Детальніше

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

УДК 378.14:004.9

ОНИЩЕНКО Галина Олександрівна

асистент кафедри Вища математика і фізика

Таврійського державного агротехнологічного університету

ORCID ID 0000-0002-8672-8398

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. «Теорія графів» є одним із розділів  дискретної математики, який в поєднанні з математичним моделюванням інтенсивно розвивається. Це пов’язано з широким використанням комп’ютера як засобу вирішення наукових і прикладних задач.

При вивченні дисципліни «Дискретна математика» у темі «Теорія графів» розглядаються такі питання: «Основні поняття теорії графів», «Види графів», «Операції над графами», «Алгоритми на графах» («Пошук найкоротшого шляху», «Побудова мереж мінімальної довжини», «Алгоритм пошуку заданого потоку мінімальної вартості», «Розфарбування графів»).

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись