• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Компетентнісні задачі як засіб інтегративного навчання фізики курсантів вищих морських навчальних закладів

Олександр Дендеренко
Морський коледж Херсонської державної морської академії
(Херсон)

Анотація: У статті розглянута можливість застосування компетентнісних задач як засобу інтегративного навчання фізики курсантів морських навчальних закладів. Описана методика застосування інформації професійного змісту як основи для складання і розв’язування фізичних задач. Наведені приклади професійних ситуацій та умов задач з фізики, складених на їх основі, які можна застосовувати під час навчання курсантів фізики у вищих морських навчальних закладах.

Ключові слова: компетентність, міждисциплінарна інтеграція, компетентнісна задача, курсанти, навчання фізики.

Александр Дендеренко
Морской колледж Херсонской государственной морской академии

Компетентностные задачи как способ интегративного обучения физике курсантов высших морских учебных заведений

Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования компетентностных задач как способа интегративного обучения физике курсантов морских учебных заведений. Описана методика применения информации профессионального содержания как основы для составления и решения физических задач. Приведены примеры профессиональных ситуаций и условий задач по физике, составленных на их основе, которые можно использовать во время обучения курсантов физике в высших морских учебных заведениях.

Ключевые слова: компетентность, междисциплинарная интеграция, компетентностная задача, курсанты, обучение физике.

Oleksandr Denderenko
Maritime college of Kherson State Maritime Academy

Competence examples as the means of integrative teaching physics students in marine higher education institution

Abstract: We consider competency examples as the means of integration teaching physics students in marine college. Describe an information professional use content as a basis for drawing up and solving physical problems. Examples of professional situations and conditions of problems in physics, compiled on the basis that can be used in the training of marine engineers. Listed ways of implementing Applied Physics orientation. These are some results of pedagogical experiment confirming the growing interest in fundamental and specialized subjects in the training of future marine engineers.

Keywords: competence, interdisciplinary integration, competency examples, cadets, teaching physics.

Детальніше

Освітні аспекти сталого розвитку України

Шаховська Анастасія

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

Анотація. В статті представлено теоретичні аспекти сталого розвитку в освіті вищих навчальних закладів, визначено генезис сталого розвитку,окреслено пріорітетні завдання вищої освіти. Розглядається ідеологія розвитку екологічно свідомого суспільства. Визначено основні принципи покладені у педагогіку, за для забезпечення умов навчання в системі сталого розвитку.

Ключові слова: сталий розвиток, вища освіта, освітня система, екологічна свідомість суспільства.

Шаховская Анастасия

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Виниченка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты устойчивого развития в образовании высших учебных заведений, определены генезис устойчивого развития, определены приоритетные задачи высшего образования. Рассматривается идеология развития экологически сознательного общества. Определены основные принципы положены в педагогику, по для обеспечения условий обучения в системе устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, высшее образование, образовательная система, экологическое сознание общества.

Shakhovska Anastasiіa

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

EDUCATIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Abstract. In the article, the theoretical aspects of sustainable development in education, higher education, defined the genesis of sustainable development outlined Priority objectives of higher education. We consider the ideology of environmentally conscious society. Basic principles laid in pedagogy, the learning environment to ensure sustainable development.

Keywords: sustainable development, higher education, educational system, the environmental consciousness of society.

Детальніше

Таксономічний підхід до формування фахової компетентності майбутніх учителів і викладачів фізики в процесі навчання теоретичної фізики

Наталія Подопригора

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

[email protected]

Анотація. У статті здійснено науковий аналіз психолого-педагогічної моделі – таксономії Б. Блума, яка описує процес навчання та мислення в контексті формування в майбутніх учителів і викладачів фізики спеціальної (фахової) компетентності з теоретичної фізики. Виявлено, що багаторівнева структура таксономії дозволяє чітко визначити цілі навчання, формулювати студентам проблеми та ставити завдання, визначати адекватні цілям оціночні інструменти. Установлено, що перевагою таксономії Б. Блума є доступність її практичної реалізації в навчально-виховному процесі, зокрема в процесі навчання теоретичної фізики таксономія уможливлює формування в студентів навичок мислення високих рівнів, таких як аналіз, синтез, оцінка, створення.

Ключові слова: таксономії Блума, формування навичок мислення, спеціальна (фахова) компетентність майбутніх учителів та викладачів фізики, теоретична фізика.

 

Наталья Подопригора

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Виниченка

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ

Аннотация. В статье осуществлен научный анализ психолого-педагогічної модели – таксономии Б. Блума, которая описывает процесс обучения и мышления в контексте формирования у будущих учителей и преподавателей физики специальной (профессиональной) компетентности по теоретической физике. Выявлено, что многоуровневая структура таксономии позволяет четко определить цели обучения, сформулировать для студентов проблемы и ставить задачи, определять адекватные целям оценочные инструменты. Установлено, что преимуществом таксономии Б. Блума является доступность ее практической реализации в учебно-воспитательном процессе. В частности, в процессе обучения студентов теоретической физике таксономия преимущественно влияет на формирование навыков мышления высоких уровней, таких как анализ, синтез, оценка, создание.

Ключевые слова: таксономии Блума, формирование навыков мышления, специальная (профессиональная) компетентность будущих учителей и преподавателей физики, теоретическая физика.

 

Nataliia Podopryhora

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

TAXONOMICAL APPROACH IS TO FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS IN THE PROCESS OF TEACHING THEORETICAL PHYSICS

Abstract. This article provides a scientific analysis of psychological and pedagogical models - Bloom's Taxonomy, which describes the process of learning and thinking in the context of future teachers and teachers of Physics special (professional) competence in Theoretical Physics. Revealed that multi taxonomy structure to clearly define the objectives of training students to formulate problems and set goals, determine appropriate valuation purposes instruments. Established that Bloom's Taxonomy advantage is the availability of its implementation in the educational process, particularly in learning of Theoretical Physics taxonomy enables the formation of students' critical thinking skills such as analysis, synthesis, evaluation, creation.

Keywords: Blooms Taxonomy, forming of thinking skills, special (professional) competence of future teachers of Physics, Theoretical Physics.

Детальніше

Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів

Лілія Павленко, Олександра Перехрест

(Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна)

Тенденція до інтеграції знань при підготовці майбутніх інженерів-педагогів є домінуючою, дисципліни професійної та практичної підготовки спираються на основи різних технічних і технологічних дисциплін, включають в себе знання, вміння і навички, що мають комплексний характер. Створення системного та інтегрованого підходу до професійної компетентності, відповідно до точки зору Н. А. Гришанової, А. К. Маркової, Л. П. Алексєєвої, та ін., полягає у єдності системи пов’язаних компонентів та проявів якостей людини, які охоплюють і відбивають всю сферу професійної діяльності.

Методичні аспекти формування професійної компетентності соціальних педагогів

Світлана Іноземцева

(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна)

Кардинальні зміни в концепції функціонування вищої освіти в сучасному суспільстві зумовили підвищення теоретичного і практичного інтересу науковців до проблеми професійної компетентності науково-педагогічного працівника взагалі та соціального педагога зокрема. Так, професійну компетентність педагога досліджували Алексєєва Л.П., Баркасі В.В, Введенський В.М., Добутько Т.В., Дубасенюк О.А., Калінін В.О., Макарова Л.Н., Маркова А.К., Стрельников В., Хоружа Л.Л., Шевчук Л.І.); проблемі педагогічної компетентності присвятили свої праці Адольф В.О., Бездухов В.П., Кузьміна Н.В, Лук’янова М.І., Шаматова Т.І.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись