• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ПСИХОГІГІЄНА ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Шишова Інна

Психогігієна є актуальною сучасною наукою, потреба в якій постійно зростає. Принципово важливим є дослідження впливу зовнішнього середовища на психічне здоров’я людини, вивчення і організація шляхів і засобів подолання несприятливих впливів на психічну сферу.

Проблеми теорії і практики психогігієни є принциповими для представників різних галузей науки. Завданнями нашого дослідження є: 1. Проаналізувати особливості підготовки студентів до ефективної організації психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 2. Дослідити структуру психогігієни. 3. Розкрити можливості психогігієни в профілактиці порушень психіки людини, яка працює в особливо напружених умовах.

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Університет імені Альфреда Нобеля
Шаравара Віктор

Підготовка студентів до прогностичної діяльності в галузі інформаційних технологій в умовах швидкого оновлення змісту, модернізації програмного забезпечення інформаційних систем та комп’ютерної техніки є необхідною складовою університетської освіти, запорукою ефективної майбутньої професійної діяльності.

Прогностична компетентність студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» – інтегрована професійно значуща якість особистості, що ґрунтується на системі прогностичних знань, умінь, навичок, попередньому досвіді та сприяє цілеспрямованому випереджувальному плануванню й передбаченню ймовірних змін у галузі інформатики та інформаційних технологій, знаходженню альтернатив і вибору найбільш доцільних варіантів рішень професійних проблем з урахуванням потенційних ризиків і можливостей. Ураховуючи, що зазначена компетентність виступає багатовимірним і багатокомпонентним педагогічним феноменом, вона має складну структуру (мотиваційно-ціннісний, теоретичний, технологічний, контрольно-рефлексивний та особистісний компоненти).

ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ КУРСУ «БАЗИ ДАНИХ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Пузікова Анна, Матяш Вікторія

Основними засобами обробки інформації на сьогоднішній день є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), що створюють можливості для автоматизації багатьох видів людської діяльності та комунікації у суспільному житті, промисловості, науці й освіті. Це формує попит на кваліфікованих фахівців, здатних обслуговувати й удосконалювати наявні інформаційні системи, розробляти нові програмні продукти. Підготовка таких фахівців потребує формування у вчителів інформатики загальних, аналітичних й цифрових компетентностей, які б дозволяли навчати учнів і готувати їх до майбутньої професійної діяльності [2].

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ФОРМУЛ ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ ЗА МЕТОДИКОЮ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Криворізький державний педагогічний університет

Херсонська академія неперервної освіти

Соломенко Артем

Коновал Олександр

Туркот Тетяна

Перед випускниками педагогічних вишів нині постають надзвичайно складні вимоги. Так, сьогодення вимагає від майбутніх учителів бути надзвичайно гнучкими у виборі форм та методів «впливу» на сучасного школяра. Однією з причин таких викликів може бути зміна парадигми освітнього процесу, в якому роль вчителя, як наставника, змінюється роллю навігатора, котрий вказує шлях. Володіння інформацією не є вже ключовою компетентністю сучасного вчителя. Вміння вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів освіти, розуміти навчання, як процес формування та розвитку провідних компетенцій учнів, ось що визначає успішність нинішнього вчителя, який за досить короткий час трансформувався у ментора, фасилітатора. Окрім цього, на новий рівень виходять уміння педагога формувати інтелектуальну, конкуренто-спроможну особистість з добре розвиненим критичним мисленням. Беручи до уваги Державний стандарт вищої освіти [1] молоде покоління виходячи з освітніх установ повинно виявляти себе як інтелектуальну особистість, наділену навичками критичного мислення. Зважаючи на такі актуалітети, констатуємо, що перед вищою педагогічною школою постає завдання формувати та розвивати критичність думки студентів, майбутніх учителів.

Детальніше

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись