• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ: ВИМОГИ, ОБМЕЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 373.5.16:53                                    

БЕЛОУС Ігор Валерійович

Викладач кафедри радіології та радіаційної медицини

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

ORCID ID 0000-0002-9150-484X

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Наразі для системи медичної освіти доволі актуальною є проблема розроблення освітніх електронних ресурсів,  можливості та якість яких повною мірою відповідають рівню сучасного інформаційного суспільства та суспільним вимогам до сучасної медичної освіти. Використання таких ресурсів надає неоціненні можливості для  вдосконалення педагогічних технологій, відкриває нові перспективи для покращення якості освітніх послуг за багатьма напрямами.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

УДК 53: 378

ГУЛЯЄВА Людмила Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Запорізького національного технічного університету

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. В Законі України «Про вищу освіту» в статті 50 визначені наступні форми організації освітнього процесу в закладах вищої освіти: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи [4, 7]. Співвідношення кількості годин, що передбачені на аудиторні заняття з фізики до самостійної роботи студентів становить приблизно 50%. Самостійна робота студентів з фізики у технічному вищому навчальному закладі розглядається, як компонент цілісної системи підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр за певним напрямом підготовки для подальшого здійснення фахової діяльності інженера.

Детальніше

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «РІВНОВАГА ТІЛ»

УДК 372.853

СТАДНІЧЕНКО Світлана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент,

старший викладач кафедри медико-біологічної фізики та інформатики

ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро

ORCID ID 0000-0002-1426-896X

e-mail: [email protected]

КОСТЕНКО Наталія Василівна

викладач фізики вищої категорії,

Чорноморський морський коледж ОНМУ, м. Чорноморськ.

ORCID ID 0000-0002-4689-8886

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Сьогоденний світ характеризується швидкими змінами, які стосуються всіх сторін існування людини. Усі ці зміни вимагають від суспільства винахідливості, гнучкості, творчого підходу до розв’язання проблем, уміння застосовувати знання в реальному житті. У контексті євроінтеграційної освіти особливої актуальності набуває питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на формування інформаційно-інтелектуальної компетентності учня чи студента. Саме наявність пізнавального інтересу сприяє зростанню їхньої активності на заняттях з фізики. Постає потреба реалізації єдності доступності, логічності та практичної значущості навчальної інформації, застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для її опрацювання. ІКТ поступово формують нові вподобання учнів і студентів, роблять їхній процес пізнання творчим, стимулюють до самоосвіти. Інноваційні зміни вимагають від учнів і студентів не тільки обсягу фундаментальних знань, а й розвитку різних видів мислення для становлення компетентнісно-світоглядних професійних характеристик майбутнього фахівця. Пошук ефективних методів реалізації цих ідей не втрачає актуальності.

Детальніше

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ КЛІПОВОГО МИСЛЕННЯ ТА ЙОГО ВРАХУВАННЯ В ДИДАКТИЦІ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ТЕХНІЧНИХ ЗВО

УДК 378. 147

ЯРХО Тетяна Олександрівна

доктор педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри вищої математики

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

ORCID iD 0000-0003-2669-5384

e-mail: [email protected]

Постановка та обгрунтування актуальності проблеми. Питанням математичної освіти майбутніх фахівців різних галузей присвячені дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед них: В. І. Арнольд, І. І. Баврін, В. С. Герасимчук, Б. В. Гнеденко, О. М. Дубініна, Г. Я. Дутка, В. І. Євдокимов, Т. В. Ємельянова, О. В. Зимина, А. М. Колмогоров, В. В. Кондратьєв, Т. В. Крилова, Л. Д. Кудрявцев, Н. М. Лосєва, А. Д. Мишкіс, Л. І. Нічуговська, А. Б. Ольнєва, В. А. Петрук, Є. Г. Плотнікова, С. К. Соболєв, В. А. Тестов, В. М. Тихомиров, Ю. В. Тріус, В. А. Шершнєва та інші. У роботах науковців проаналізовано стан і проблеми сучасної математичної підготовки, в тому числі, в контексті процесів, що відбуваються у вітчизняній вищій технічній освіті та освіті країн зарубіжжя на початку ХХІ століття. Цей аналіз дозволив виявити протиріччя між сучасними вимогами до математичної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО як основи їхньої інноваційної широкопрофільної професійної технічної освіти та обмеженістю можливостей традиційної системи навчання математиці. Засобом вирішення зазначеного протиріччя значна кількість вчених вважає фундаменталізацію математичної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО [1, с. 451].

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

УДК 378.147.1

СІКОРА Ярослава Богданівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри прикладної математики та інформатики

Житомирського державного університету імені Івана Франка

ORCID ID 0000-0003-2621-6638

e-mail: [email protected]

ЯКИМЧУК Богданна Любомирівна

кандидат технічних наук,

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики

Житомирського державного університету імені Івана Франка

ORCID ID 0000-0001-9628-5044

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Підготовка кваліфікованих фахівців є пріоритетним напрямом розвитку сучасної освіти. Роботодавців нині цікавлять не лише знання випускників, а їх здатність самостійно ухвалювати рішення, швидко знаходити вихід у стресовій ситуації. Проте заклади освіти ще не в змозі подолати рівне співвідношення теоретичного і практичного навчання, хоча формування фахових компетентностей потребує переорієнтації на практико-орієноване навчання. З метою усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців упровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес є доцільним, своєчасним і перспективним.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись