• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Програма Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічні умови становлення особистості у сучасному суспільстві»

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ

УДК 37.018.43:004  М.В. Сосновська

У тезах окреслено актуальні напрями психолого-педагогічного супроводу формування медіакультури підлітків.

Ключові слова. Інтернет-ресурси, Інтернет-технології, медіаосвіта, медіаінформація, медіакультура, психологічний супровід, інформаційнокомунікаційні технології.

В тезисах обозначены актуальные направления психологопедагогического сопровождения формирования медиакультуры подростков.

Ключевые слова. Интернет-ресурсы, интернет-технологии, медиаобразование, медиаинформация, медиакультура, психологическое сопровождение, информационно-коммуникационные технологии.

In theses outlined current trends psychological and pedagogical support forming media culture of teenagers.

Key words. Internet resources, Internet technology, media education, mediainformatsiya, media culture, psychological support, information and communication technologies. 

Детальніше

Методологія та методи глибинного пізнання психіки в її цілісності

УДК 159.964  Л. Я. Галушко

 

Сучасна психологічна наука потребує розбудови теоретико-методологічних засад наукового пошуку, розробки методології психолого-педагогічних досліджень, створення сучасних методів пізнання. Ці вимоги спрямовані на пізнання психіки в її цілісності.

У філософському енциклопедичному словнику категорія «методологія» тлумачиться як: «система принципів і способів організації й побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему» [2, с. 365].

У становленні методологічних засад наукового пізнання належить внесок Сократа, Платона й Аристотеля, який сприяв поштовху у розвитку принципів методології від матеріалістичного підходу до розуміння науки та практики. Вони характеризуються як сукупність філософських уявлень про наукову діяльність та їх відповідність галузям знань. Це сприяло поділу методології на змістову і формальну, які поєднані в психодинамічній методології.

Психологічний супровід становлення особистості у сфері освіти

УДК 159.9 М. М. Бондар

З кожним роком суспільство набуває все нових і нових змін (передові наукові технології, поширення ЗМІ, економічні підйоми та падіння, збільшення  інформаційного потоку). Ці явища надто швидко входять в наше життя. Кожна людина опиняється у вихорі за часом, розвитком подій, умов, які потрібно створювати для комфортного самопочуття. Цей процес не оминає і навчальні заклади. Освіта набуває величезної значущості не лише для особистісного розвитку, але й соціальної мобільності людини. Вона стає найвагомішим чинником формування особистості, її життєстійкості та життєздатності у складних умовах глобального інформаційного суспільства, яке висуває до людини додаткові вимоги, створює нові екологічні, економічні, суспільно-політичні, інформаційні ризики. Школа є і буде тим інститутом, де діти отримують перший досвід соціальних зв’язків, проявляють свої сили, можливості, реалізують свої здібності, самостверджуються, набувають життєвого досвіду та готуються до самостійного життя, а то і набувають самостійності в стінах навчального закладу. І тому в нових умовах, нового тисячоліття потреби школи змінюються. Необхідність в професії психолога зростає і стає дедалі актуальнішою на не протоптаній стежині школярика в світ «Майбутнього».

Педагогічним кредом колективу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Солгутове є підготовка випускників школи  бути не тільки компетентними у своїй справі, але й брати на себе відповідальність за виконання суспільно-важливих завдань, завжди доводили їх до завершення, власним внеском впливали на розвиток формування духовних і моральних цінностей громадян української держави.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ

УДК 159.9 Р.О.Босько

Анотація. В даній статті розкрито теоретичні проблеми дослідження особистості, виокремлено періоди дослідження в психології.

Ключові слова: періоди, особистість, суспільство.

Цілісність особистості: становлення та формування

УДК 159.9   О.М.Гаджаман

Виховання - велика справа:
воно вирішує долю людини.
В. Бєлінський

У статті розглядається питання  сучасно нової парадигми сучасної педагогічної діяльності, яка, базуючись на тому, що особистість формується в процесі соціалізації, тобто в результативності засвоєння суспільного досвіду через включення її в широку систему оточуючого соціального середовища, що вбачає  у вихованні систему цілеспрямованих та організованих взаємодій «дорослі-діти» і «діти – діти», корті реалізуються не тільки в межах загальноосвітньої школи, просторі закладів додаткової освіти, громадських організацій, дозвіллєвій сфері, суспільстві, але провідна роль належить саме вихованню в сім’ї , що безпосередньо впливає на розвиток та формування особистості в цілому.

Ключові слова: Особистість, розвиток, формування, сім’я, виховання, соціалізація

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись