• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ткаченко Анна, Романенко Тетяна

Невпинний розвиток нових інформаційних технологій, новітні досягнення у науці та техніці зумовили появу нових трендів у сучасній освіті– STEAM-технології, технології змішаного навчання, електронне навчання тощо. Навчальні заклади (як загальноосвітні, так і заклади вищої освіти) намагаються робити наголос на розвитку таких якостей особистості як креативність, вміння логічно мислити, вміння працювати у команді, вміння вирішувати завдання практичного спрямування, вміння навчатися упродовж життя тощо шляхом запровадження провідних ідей та технологій STEAM-освіти, які, на наш погляд, не втрачають своєї актуальності із плином часу і дозволять будь-якій особистості комфортно і швидко адаптуватись до нових змін, вимог і реалій сучасного світу [3-5]. На основі зазначеного можемо стверджувати, що зміст, методи, форми і засоби навчання, що засновані лише на традиційному здобуванні знань, втрачають свою актуальність і вимагають кардинального оновлення і вдосконалення відповідно до інноваційних перетворень та вимог сучасної мінливої реальності.

МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ВСТУПУ НА ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Луцький національний технічний університет

Гулай Ольга, Мороз Ірина, Шемет Василина

Українські освітяни вищої школи останніми роками констатують тенденцію зниження популярності багатьох технічних спеціальностей (за винятком ІТ-напряму). Змінюються фактори, на які орієнтується молода людина при виборі тієї або іншої професії: суспільно-соціальна значущість даної професії, престиж, високий заробіток тощо. Погоджуємося із професором З. Курлянд, яка влучно називає мотивацію «пусковим механізмом» підвищення якості освіти [1]. Престижний навчальний заклад вищої освіти вирізняється професійно-креативним навчально-виховним середовищем, головними складовими якого є сучасні засоби та методи навчання, що мають чітку професійну спрямованість, інноваційні технології навчання, науково-дослідна робота студентів різного рівня складності, забезпечена необхідним матеріально-технічним обладнанням та технологіями.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Національна академія сухопутних війсь імені гетьмана П. Сагайдачного

Сокульська Наталія, Ковальчук Роман, Кмін Віктор

Питання про дистанційне навчання в Україні почало підніматись ще з 2013 року, коли Міністерством Освіти було розроблено відповідне Положення. У сфері підготовки військових фахівців елементи дистанційності почали впроваджуватись після введення в дію Концепції дистанційного навчання у Збройних Силах України, що набула чинності у 2015 році. Для її втілення Міністерством Оборони було прийнято рішення для навчання використовувати дистанційну віртуальне середовище MOODLE.

ВІДКРИТІ МЕРЕЖНІ РЕСУРСИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Пономарьова Наталія, Олефіренко Надія

Наявність веб-сайту закладу вищої освіти на даний час є обов’язковою умовою його ефективної діяльності. Передумовою створення якісних сайтів закладів вищої освіти має бути, на наш погляд, як розгляд сучасних загальних та технічних вимог до інформаційних ресурсів відповідної спрямованості, так і ґрунтовний аналіз існуючих сайтів закладів вищої освіти та їх підрозділів. Такий аналіз може стати підставою для розробки актуальної структури та контенту Інтернет-представництва закладу освіти.

Детальніше

РОЗШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ В УМОВАХ КВАЛІТАТИВНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Ріжняк Ренат

Пасічник Наталя

Суспільні явища кінця ХІХ – початку ХХ ст. щодо покращення якості буття в процесі системних технологічних та соціально-економічних нововведень протягом ХХ ст. призвели до так званої квалітативної революції або революції якості, яка ознаменувалася широкомасштабними комплексними дослідженнями якості освіти, визначенням можливостей її покращення й напрацюванням напрямів освітньої політики стосовно забезпечення якості всіх ланок освітньої системи. У цій публікації ми не зупиняємося на аналізі різноманітних підходів щодо трактування поняття «якість освіти» та різноманітних показниках та індикаторах, що її відображають, оскільки це виступало предметом наших наукових розвідок [2–4], а сконцентруємось на розширенні застосування освітніх вимірювань в Україні. Оцінка досягнутої якості освіти почала виступати найважливішим критерієм сучасного розвитку країни та суспільства [1], а забезпечення вимірюваності різноманітних освітніх процесів і результатів, а також прозорість процедур оцінки набуло неабиякої значущості. В об’єктивності оцінювання та вимірювання якості освіти зацікавлені різноманітні суб’єкти освітніх процесів, які мають свої вимоги до якості освіти – це держава, виші, організації з акредитації, студенти та їхні батьки, роботодавці й громадянське суспільство в цілому.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись