• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Обговорення

 • 14:46:18, Ольга Яковлєва, Кіровоград (Україна)

  Шановний Олег Миколайович! Дякую за цікаву статтю «Самостійна робота студентів при вивченні загального курсу фізики: планування, впровадження, контроль». За програмою спецкурсу фізики для учнів електротехнічних спеціальностей професійно-технічних навчальних закладів значна частина матеріалу виноситься на самостійне опрацювання. Представлена Вами інформація щодо організації самостійної роботи може бути використана й під час викладання курсу фізики у ПТНЗ.

 • 15:27:07, Бузян Олеся, Украина, Новоукраинка

  Колективом школы приняли участие в интернет-конференции. Было приятно, что с нами общаются учителя, научные сотрудники Латвии, России, Болгарии. Для нас это была диковинка. Спасибо организаторам за приятное общение и особенно Ольге Валентиновне Сушкевич.
  Так держать!

 • 15:46:21, Ольга Николаевна Самохина, Одесса (Украина)

  К статье Анны Власенко.
  Уважаемая Анна,прочитав Вашу статью с огромным любопытством, хотелось бы задать такой вопрос: Как Вы считаете, готовы ли младшие школьники к проэктной деятельности? Ведь такой вид учебного задания требует специальной подготовки , а также ряда умений и навычек. Вызывает сомнение, что младший школьник в состоянии без помощи родных выполнить ряд сложных (не по возрасту) операций. Мои соображения основываются не только на собственном преподавательском опыте, а и на родительском. Воспитывая дочь-второклассницу, могу заметить, что проэктная деятельность в школе очень "перегружает" и детей, и родителей.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АСПЕКТУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Олена КИРИЧЕНКО
(
Кіровоград, Україна)

Виявляється специфіка методологічних підходів до вивчення художньої культури в аспекті регіонального компоненту; визначаються можливості методологічного розширення аналізу художнього простору в локальних культурних центрах країни та формування у майбутніх фахівців педагогічних навчальних закладів розуміння значимості культурних цінностей власного регіону.

Ключові слова:регіональний компонент, художній простір, метолодогія, метод історико-культурної реконструкції, герменевтичний метод, системний метод, міждисциплінарний метод.

 

The article views the specific character of the methodological approaches to studying  Ukrainian art in the aspect of regional component; the paper reveals the opportunities of methodological broadening of the art space analysis in the local cultural centers of the country under the conditions and means of formation of understanding of the essense of the native region cultural values among the future specialists of pedagogical educational establishments.

Key words:regional component, art space,methodology, historic-cultural reconstructional method, hermeneutical method, system method, interdisciplinary method.

Детальніше...

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ГРЕЦІЇ ТА КІПРУ

Юлія Короткова
(Маріуполь, Україна)

У статті вивчається досвід Греції та Кіпру у застосуванні міжкультурного підходу у навчанні іноземних мов у вищих закладах освіти. Аналізуються погляди грецьких та кіпрських учених на сутність міжкультурного підходу, зміст і структуру міжкультурної компетенції та шляхи її формування на заняттях з іноземної мови.

Ключові слова:міжкультурний підхід, іншомовна комунікативна компетенція, міжкультурна компетенція, формування міжкультурної компетенції.

 

In this article the experience of Greece and Cyprus in applying intercultural approach while teaching foreign languages in Higher Educational Establishments is studied. The views of Greek and Cyprus scientists on the essence and structure of intercultural competence and ways of its formation on foreign language lessons is analyzed.

Keywords:intercultural approach, foreign language communicative competence, intercultural competence, formation of intercultural competence.

Детальніше...

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС, ЯК ЗАСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Оксана Ковалів
(Полтава, Україна)

В статті розглядаються питання моделювання електронного навчально-методичного комплексу для професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. Специфіка створення та застосування ЕНМК при вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки на прикладі дисципліни «Теорія та методика викладання легкої атлетики»

Ключові слова: вища освіта,електронний навчально-методичний комплекс, електронний підручник, інформаційні технології, інформаційний банк, професійна освіта, технологія.
 

The article deals with the simulation of electronic teaching system for training future physical education specialists. The specificity of creation and use ENMK while studying the subjects of professional and practical training. An example of the discipline "Theory and Methods of Teaching Athletics» is provided.

Keywords: higher education, electronic educational-methodical complex electronic textbook, information technology, information bank, professional education, technology.

Детальніше...

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГА

Світлана Ковтюх
(Кіровоград, Україна)

У статті висвітлені проблеми науково-методичного забезпечення навчальної фахової дисципліни як необхідного підґрунтя для формування компетентного вчителя-професіонала на прикладі курсу сучасної української літературної мови, який опановують студенти філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: науково-методичне забезпечення, навчально-методичний посібник, змістовий модуль, індивідуальне навчально-дослідне завдання.
 

This paper deals with the problems of scientific and methodological courseware of educational professional subject as an essential basis for the formation of a competent professional teacher. It is illustrated by an example of the course of Modern Standard Ukrainian for the students of philological faculties of higher educational establishments.

Key words:scientific and methodological courseware, study guide, content module, individual educational and research assignment.

Детальніше...

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись