• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання у природничій, технологічній та професійній освіті.

Керівник секції: Царенко Олег Миколайович (кандидат технічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

Секретар секції: Болілий Василь Олександрович (кандидат фізико-математичних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ

Царенко Олег (м. Кіровоград, Україна)

Постановка проблеми.Розвиток комп’ютерної техніки та її доступність наразі досягли високого рівня, тому використання комп’ютерних технологій при навчанні студентів стало однією з важливих складових сучасного навчального процесу. Впровадження комп’ютерних технологій при вивченні дисциплін  природничо-наукового циклу (ПМЦ) дозволяє наповнити  їх важливим для сприйняття наочним матеріалом, який допомагає студентам краще розуміти і засвоювати навчальну дисципліну [1, 2]. Одним з найбільш перспективних, на наш погляд, способів практичної реалізації такого підходу є використання однієї з існуючих систем дистанційної освіти (СДО) – віртуального навчального середовища  Moodle.  

Аналіз актуальних досліджень. Використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі має широкий спектр застосування, у тому числі й перевірка засвоєння отриманих знань. Однією з найбільш популярних форм такої перевірки на сьогодні є комп’ютерне тестування[1].  Однак комп’ютерне тестування з дисциплін ПМЦ включає в себе ряд особливостей, на які слід звертати увагу при підготовці тестових завдань.

Стандартний підхід до комп’ютерного тестування, зазвичай, зводиться до того, що складається список тестових питань і варіанти відповідей на них, а завданням тестованого є вибір правильної відповіді. Іноді правильних відповідей може бути декілька і тестований повинен вказати їх усі. Така методика добре зарекомендувала себе при тестуванні з дисциплін гуманітарної спрямованості, однак може зіткнутися з низкою проблем у випадку дисциплін ПМЦ [2].  

Мета доповіді – розкрити особливості формування комп’ютерних тестів з дисциплін природничо-наукового циклу.

ВІРТУАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Максим Хомутенко (Кіровоград, Україна)

Анотація.У статті висвітлено мотивацію застосування хмаро орієнтованого навчального середовища при вивченні атомної та ядерної фізики в загальноосвітніх навчальних закладах; застосування віртуального фізичного експерименту на прикладі створеної моделі атомного ядра, демонстрацій ізотопів водню та радіоактивного випромінювання. Проаналізовані аспекти педагогічного досвіду з проблеми створення навчального середовища; моделювання окремих дослідів з атомної та ядерної фізики. Окреслено застосування хмарних сервісів в освіті. Удосконалено методику навчання розділу «Атомна та ядерна фізика» та виконано доповнення навчального фізичного експерименту віртуальними демонстраціями створеними у програмі Adobe Flash Professional. Представлені демонстрації «Модель атомного ядра», «Ізотопи» та «Радіоактивне випромінювання» допомагають дійти до істини та підвищити якість оволодівання знаннями з атомної та ядерної фізики.

Ключові слова:інформаційні технології, методика навчання фізики, хмарні технології, хмаро орієнтоване навчальне середовище, фізичний експеримент, демонстрації, атомне ядро, ізотопи.

Максим Хомутенко

ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБЛАЧНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Статья посвященамотивации применения облачно ориентированной учебной среды при изучении атомной и ядерной физики в общеобразовательных учебных заведениях; применение виртуального физического эксперимента на примере созданной модели атомного ядра, демонстраций изотопов водорода и радиоактивного излучения.

Проанализированные аспекты педагогического опыта по проблеме создания учебной среды; моделирование отдельных опытов из атомной и ядерной физики. Очерчено применение облачных сервисов в образовании. Усовершенствована методика учебы раздела "Атомная и ядерная физика" и выполнены дополнения учебного физического эксперимента виртуальными демонстрациями созданными в программе Adobe Flash Professional. Представленные демонстрации "Модель атомного ядра", "Изотопы" и "Радиоактивное излучение" помогают дойти до истины и повысить качество овладения знаниями из атомной и ядерной физики.

Ключевые слова: информационные технологии, методика обучения физике, облачные технологии, облачно ориентированная учебная среда, физический эксперимент, демонстрации, атомное ядро, изотопы.

Maksym Khomutenko

VIRTUAL PHYSICAL EXPERIMENT IN CLOUDY THE ORIENTED EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract: In the article it is reflected motivation of application of cloud of the oriented educational environment at the study of atomic and nuclear physics in general educational establishments; application of virtual physical experiment is on the example of the created model of atomic kernel, demonstrations of isotopes of hydrogen and radioactive radiation. Swift development of scientific and technical progress brings in the adjustments in all spheres of human vital functions, at the same time it is motive force for development of elucidative industry. In recent year one of key questions of improvement of grant of educational services there was wide introduction of application of informatively-communication technologies in education, that positively influenced on the state of material and technical base of educational establishments, majority from that was provided with a computer technique and multimedia devices, by connection to the network the Internet, but these changes at the same time caused demand in relation to the new going near the process of studies, her improvement and updating. Therefore on this stage the question of quality studies of Physics and Mathematics disciplines appears actual in general educational establishments in the conditions of global informatization of society. One of directions of improvement of educational services there is development of application of cloudy technologies at teaching of physics. For the achievement of the put aim there were the used methods of research : analysis of psychological and educational, scientifically-methodical literature, generalization of pedagogical experience on issue of creation of educational environment; a design of separate experiments is from atomic and nuclear physics. Cloudy services apply in an order to give user electronic educational resources that fold the rich in content filling of cloud of the oriented environment, and also provide the processes of creation and supply of educational services. Cloudy services are intended for work accessible to the user application software, space for storage of data and calculable powers over the Internet. In cloud the oriented educational environment it maybe to organize work with all computer and mobile devices regardless of what operating system is used be OS of Windows, OC Linux or OC Android. With the aim of deep and systematized study of division «Atomic and nuclear physics» we deem it wise to use the computer models of physical processes in cloud to the oriented educational environment. For the improvement of methodology of studies of division «Atomic and nuclear physics» and addition of educational physical experiment by us in the program Adobe Flash Professional CC there were the created demonstrations, that represent the models of atomic kernel, isotopes and radioactive radiation.

Keywords: information technologies, methods of teaching physics, cloudy technologies, cloud is oriented educational environment,  physical experiment, demonstrations, atomic kernel, isotopes.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА» ЯК СКЛАДОВОЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

Сергій Рябець (Кіровоград)

Анотація. Стаття присвячена особливостям створення дистанційних курсів в програмованому навчальному середовищі Мооdle. На прикладі побудови електронного курсу «Основи виробництва» автор демонструє варіанти структури предмету в цілому та наповнення освітнього контенту дисципліни за тематичним форматом. На конкретних прикладах показано типове наповнення ресурсами та різновидами навчальної діяльності такими як веб-посилання, книга, сторінка, файл та завдання, семінари, тести, уроки, форуми, чати тощо відповідно. Застосування дистанційних курсів дозволить підняти самостійну роботу студентів на новий якісний рівень. Наголошується, що застосування змішаного навчання – поєднання традиційних форм і методів очного викладання та дистанційних електронних курсів дозволяєактивізувати навчальну діяльність і викладача, і студента.

Ключові слова: дистанційний курс, освітній контент, освітній ресурс, діяльність, змішане навчання, інформаційні технології, самостійна робота.

 

Сергей Рябец

Особенности создания дистанционного курса «Основы производства» как составляющей смешанного обучения в технологической подготовке студентов

Аннотация. Статья посвящена особенностям создания дистанционных курсов в программированной учебной среде Мооdle. На примере построения электронного курса «Основы производства» автор демонстрирует варианты структуры предмета в целом и наполнения образовательным контентом дисциплины по тематическому формату. На конкретных примерах показано типовое наполнение ресурсами и разными видами учебной деятельности такими как веб-ссылка, книга, страница, файл и задание, семинары, тесты, уроки, форумы, чаты и т.п. соответственно.Применение дистанционных курсов позволит поднять самостоятельную работу студентов на новыій качественный уровень. Обращается внимание, что использование смешаного обучения – сочетание традиционных форм и методов очного преподавания и дистанционных электронных курсов позволяет активизировать учебную деятельность и преподавателя, и студента.

Ключевые слова: дистанционный курс, образовательный контент, образовательный ресурс, деятельность, смешанное обучение, информационные технологии, самостоятельная работа

Sergey Ryabets

Features of creation of the remote course "Production Bases" as a component of the mixed training in technological training of students

Abstract: Article is devoted to features of creation of remote courses in the programmed educational Moodle environment. The last allows to represent effectively and productively materials of courses in combination with distants_yonny control and communication. At the same time, feature of this software product is availability and clarity, and also ample opportunities of a realizition of test control of knowledge, starting with tests of self-checking to a concrete subject and finishing with tests for the state certification. On the example of creation of the electronic course "Production Bases" the author shows options of structure of a subject in general and fillings by educational content of discipline on a thematic format. On concrete examples standard filling by resources and different types of educational activity such as a web link, the book, the page, the file and a task, seminars, tests, lessons, forums, chats, etc. respectively is shown. The last types allow to raise significantly feedback with audience, to stimulate interest in a subject through communication in these services where it is possible and it is necessary to create "platform" for an exchange of opinions, offers, diskursiya concerning these or those tasks, problem situations, the general projects, and also to realize a self-assessment of the educational activity. The creative component of the developer of a remote course can be best of all realized not only when determining the general creation of a course, and and when filling by resources and kinds of activity of concrete subjects or modules where an opportunity in each section (subject) is put to think over specific structure and filling, proceeding from complexity, a look, volume, etc. of the studied material. Thus, monzhno to make each subject original and unique.

The combination of traditional elements of teaching and remote methods allows to intensify significantly training and interaction in system the teacher student. As an example mixing of internal and remote forms of education is used. The main advantages and shortcomings of the mixed system are shown. It is claimed that mass participation of youth in free social networks, existence of modern mobile devices, availability and quality of modern Internet communication will allow to solve problems of obtaining new skills of work and adaptation of students to educational software products.

Keywords: a remote course, educational content, an educational resource, activity, the mixed training, information technologies, independent work

Застосування прикладного програмного забезпечення на позакласних заняттях із фізики у педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації

Садовий Микола (Кіровоград)., Руденко Євгеній (Олександрія).

Анотація. Стаття присвячена проблемі використання новітніх технологій навчання на сучасному уроці фізики. Актуальність дослідження полягає у необхідності організації та реалізації позакласних занять з фізики з використанням комп’ютерів та педагогічних програмних засобів. Такий підхід дозволить зацікавити учнів та студентів, значно активізує процес використання моделей і моделювання, абстрагування, ідеалізацію й аналогії, дозволить розширити кругозір, допоможе скласти фізичну картину світу.

Ключові слова:позакласні заняття з фізики, прикладне програмне забезпечення, нові інформаційні технології.

Применение прикладного программного обеспечения на внеклассных занятиях по физике в педагогических учебных заведениях I-II уровня аккредитации

Садовый Николай (Кировоград)., Руденко Евгений (Александрия).

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования новейших технологий обучения на современном уроке физики. Актуальность исследования заключается в необходимости организации и реализации внеклассных занятий по физике с использованием компьютеров и педагогических программных средств. Такой подход позволит заинтересовать учащихся и студентов, значительно активизирует процесс использования моделей и моделирования, абстрагирования, идеализации и аналоги, позволит расширить кругозор, поможет составить физическую картину мира.

Ключевые слова: внеклассные занятия по физике, прикладное программное обеспечение, новые информационные технологии.

Application software application for extracurricular classes in physics in teacher training institutions I-II levels of accreditation

Mykola Sadovyj (Kirovograd)., Evgeny Rudenko (Alexandria).

Abstract. The article devoted to the use of new learning technologies in modern physics lesson. The relevance of the study is the need of the organization and implementation of extracurricular classes in physics using computers and educational software. This approach will allow interested students and students greatly intensify the process of using models and simulation, abstraction, idealization and analogy. Creating idealized objects, such interconversions of elementary particles that do not exist in objective reality, but with some prototypes of real-world help to reach a first approximation to the truth. The purpose of this article is the justification for the use of new information technologies during extracurricular classes in physics, which will increase the general interest in the study of physics in general; using images of models and generate natural-scientific picture of the world; develop students' creative thinking through the use of opportunities provided information; develop creative thinking of students as a result of the use of dynamic multidimensional processing methods and information. The study of physics is now immersed in a virtual world: teacher for illustrative experiment uses a computer as an integral part of the research settings, to explain basic terms, concepts and processes working with him to modeling the phenomena studied. So today of classes and extracurricular activities for physics teacher is required to use computers.

Keywords: extracurricular classes in physics, application software, new information technologies.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ ДО РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІСТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ»

Наталія Манойленко (Кіровоград, Україна)

Анотація. Стаття присвячена розкриттю питань психолого-педагогічних аспектів формування технічного мислення студентів – майбутніх фахівців професійної освіти, застосування і роль методу моделювання, розглянуті основні напрямки зв’язку моделювання з навчальним процесом у вищій школі, наведені етапи виконання дій з матеріальними моделями. Визначені шляхи досягнення майбутніми фахівцями творчого і продуктивного рівня технічного мислення. Визначені складові і етапи розв’язання завдань продуктивно-технічного змісту.

Ключові слова: технічне мислення, метод моделювання, моделі, реальні об’єкти, виробничо-технічний матеріал, розумові дії, увага, характеристики, технічний кругозір.

Наталия Манойленко

Применения метода моделирования в развитии технического мышления у будущих специалистов при изучении курса «История технологий».

Аннотация. Статья посвящена раскрытию вопросов психолого-педагогических аспектов формирования технического мышления студентов – будущих специалистов профессионального образования, применение и роль метода моделирования, рассмотрены основные направления моделирования связи с учебным процессом в высшей школе, приведены этапы выполнения действий с материальными моделями. Определены пути достижения будущими специалистами творческого и производительного уровня технического мышления. Определены составляющие и этапы решения задач продуктивно-технического содержания.

Ключевые слова: техническое мышление, метод моделирования, модели, реальные объекты, производственно-технический материал, умственные действия, внимание, характеристики, технический кругозор.

         Natalia Manoylenko
         Simulation to the development of technical thinking in the future specialists in the study of the course "History of technology".
         Abstract: The article is devoted to the questions of psycho-pedagogical aspects of forming of technical thinking of students – future specialists in professional education, application and role modeling method. Given the definition of models and technical modeling – how of the procedure of creating designs and operating models that are able to go into the design and creative work for the production of products. This process is aimed at enriching the general technical knowledge and skills and promotes the development, creativity and skills to transform them into the educational process at the place of their future professional activity.
It is shown that the relationship of simulation with the educational process in higher education should be established on six main areas: epistemological, using the model instead of the original, the model information analytical, methodological and general psychological.

         Determined that the review of any act that students should master begins with the implementation of this operation in material things in stages: preliminary acquaintance with the action, the creation of an indicative basis; the material (or materialized) action; the external speech stage; - the stage of inner speech; the stage of automated actions.The ways of achieving future professionals in a creative and productive level of technical thinking, the components and stages of solving problems in a productive way of technical content, the solution of which is: the generalization and the specification of technical performance; designing; constructing models; establishing the diagnosis; manipulation of images and relationships; the actions are transferred to the real object.

         Further research should form the basis for the development of theoretical considerations concerning the formation of technical thinking in the study of relevant disciplines, the role and place of the modeling method in the process of its formation, aimed at improving the quality of professional training of future specialists in professional education capable of addressing the needs and requirements set before them in the future professional activity.
            Keywords: technical thinking, modeling method, models, real objects, production and technical material, mental operation, attention, features, technical outlook.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись