• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

International Scientific and Practical Internet Conference "FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS: ISSUES AND STRATEGIES"

Dear Colleagues, We are pleased to announce the International Scientific and Practical Internet Conference "FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS: ISSUES AND STRATEGIES" February 1-10, 2017 Kirovograd Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

Scholars, researchers, teachers and students are invited to contribute their articles and abstracts in the following sections:

Section 1. Critical issues of contemporary philology. Literature and Cultural Studies.

Section 2. Foreign language teaching techniques.

Section 3. Foreign languages as means for professional training of specialists (theory and practice).

Section 4. English for Science and Technology.

The form of participation in the conference – remote Internet sessions.

Languages of the conferenceUkrainian, English, Turkish, Slovak.

To participate in the conference please submit your application and article by e-mail to [email protected] before February 10, 2017

Submission instruction:

 1. Application for participation in the conference as Microsoft Word files (.doc or .docx format) titled: e.g. application_Bond

 1. Article 3-4 standard pages long, as Microsoft Word files (.doc or .docx format) titled: e.g. article_Bond
  Font 14 Times New Roman;
  Spacing 1.5 line spacing;
  Margins 2cm top, bottom, left, right;
  First line indent 1,25 cm

The title of the article should be capitalized (alignment - center), the second line should have the author‘s first and last names; (in parentheses) city, country. References should be given at the end of the article in alphabetical order.

Organizing Committee:

Prof. Dr. Svitlana Shandruk (Kropyvnytskyi, Ukraine);

Assoc. Prof. Dr. Lina Smirnova, Ph.D. (Kropyvnytskyi, Ukraine);

Assoc. Prof. Dr. Eda Ustunel (Mugla, Turkey);

PhDr. Edita Poórová, Ph.D. (Trnava, Slovakia);

Mgr. Olena Hundarenko, Ph.D. (Žilina, Slovakia).

The address of the organizing committee:

Department of Linguodidactics and Foreign Languages,

Kirovograd Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University,

Shevchenko Street, 1,

Kropyvnytskyi, 25006, Ukraine

e-mail: [email protected]

 


Міжнародна науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії» яка відбудеться 1-10 лютого 2017 року на базі кафедри лінгводидактики та іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

(офіційний сайт університету www.cuspu.edu.ua)

Планується робота наступних секцій:

Секція № 1. Актуальні проблеми сучасної філології. Література та соціогуманітарні науки.

Секція №  2. Технології навчання іноземної мови.

Секція №  3. Теорія і практика професійної підготовки спеціалістів засобами іноземної мови.

Секція №  4. Англійська для природничих та прикладних наук.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

Форма участі у конференції – заочна.

Робочі мови – українська, англійська, турецька, словацька.

До участі в конференції запрошуються науковці, дослідники, викладачі та студенти.

Матеріали конференції представлені лише у вигляді електронного ресурсу, розміщеного за посиланням (pdf)

Матеріали конференції буде розміщено на Web-сторінці за адресою: www.cuspu.edu.ua

Для участі у конференції просимо до 10. 02. 2017 надсилати на адресу [email protected] наступні матеріали в форматі Microsoft Word (.doc or .docx):

 • заявку для участі (назва файлу, наприклад, application_Bond);

 • тези доповіді обсягом 3-4 сторінки (у назві файлу вказати своє прізвище, наприклад, article_Bond).

Вимоги до оформлення тез:

Стандарти: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля з усіх сторін – 2 см; шрифт – Times New Roman.

На першій сторінці вказуються:

- назва тез доповіді – у центрі великими буквами;

- ім'я та прізвище; (в дужках) місто, країна – вказувати нижче назви статті;

У кінці тез доповіді: список літератури в алфавітному порядку.

Оргкомітет:

Світлана Іванівна Шандрук, доктор наук, професор (Кропивницький, Україна);

Ліна Леонідівна Смірнова, доктор філософії, доцент (Кропивницький, Україна);

Еда Устюнель, доктор філософії, доцент (Mugla, Turkey);

Едіта Поорова, доктор філософії (Trnava, Slovakia);

Олена Хундаренко, доктор філософії (Žilina, Slovakia).

Адреса оргкомітету:

Кафедра лінгводидактики та іноземних мов,

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

вул. Шевченка, 1,

м. Кропивницький, Україна, 25006

e-mail: [email protected]

Контактні телефони:

+38 050-932-66-20 (Світлана Іванівна Шандрук);

+38 067-963-41-89 (Ліна Леонідівна Смірнова).

Заявка для участі

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Організація, вуз

 

E-mail

 

Назва статті

 

Секція

 
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись