• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Інноваційні підходи до прогнозування змісту природничої, технологічної та професійної освіти

Керівник секції: Шишкін Геннадій Олександрович (доктор педагогічних наук, Бердянський державний педагогічний університет)

Секретар секції: Трифонова Олена Михайлівна (кандидат педагогічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ В ЛЕКЦІЙНОМУ КУРСІ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Геннадій Шишкін (Бердянськ, Україна)

Анотація. У статті розглядається методика організації лекційних занять з фізики для студентів технологічних спеціальностей педагогічних університетів, яка заснована на принципах інтеграції знань з дисциплін природничо-наукового та професійного циклів підготовки. Звертається увага на необхідність формування у студентів фундаментальних знань, необхідних для подальшого успішного засвоєння фахових дисциплін. Формування інтегрованих знань з фізики та дисциплін технологічної підготовки майбутніх учителів розглядається як основна проблема сучасної системи підготовки педагогічних кадрів. Експериментально доведено, що процес формування інтегрованих знань значною мірою залежить від відповідної організації та методики проведення лекційних занять.

Визначено, що у процесі вивчення курсу фізики з позицій фундаментальних теорій студентам необхідно пояснювати на якісному та кількісному рівнях механізми впливу сучасної техніки та технологій на навколишню природу, суспільство. Зроблено висновок, що зміст лекційних занять має включати вступну, інваріантну та варіативну частини. Експериментально доведено, що запропонований підхід до формування інтегрованих знань при вивченні фізики, як фундаментальної основи техніки та технологій, істотно підвищує якість підготовки фахівців.

Ключові слова: інтеграція, лекція, навчальний процес, учитель технологій, фахова підготовка, фізика.

Геннадий Шишкин

Формирование интегрированных знаний по физике в лекционном курсе у студентов педагогических университетов.

Аннотация. В статье рассматривается методика организации лекционных занятий по физике для студентов технологических специальностей педагогических университетов, которая основана на принципах интеграции знаний с дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов подготовки. Обращается внимание на необходимость формирования у студентов фундаментальных знаний, необходимых для дальнейшего успешного усвоения специальных дисциплин. Формирование интегрированных знаний по физике и дисциплинам профессиональной подготовки будущих учителей технологий рассматривается как одна из основных проблема в системе подготовки педагогических кадров. Экспериментально доказано, что процесс формирования интегрированных знаний в значительной степени зависит от соответствующей организации и методики проведения лекционных занятий.

Доказано, что в процессе подготовки будущих учителей технологий, на основе фундаментальных физических теорий необходимо на качественном и количественном уровнях объяснять студентам механизмы влияния современной техники и технологий на окружающую природу и общество. Сделан вывод о том, что содержание лекционных занятий должно включать вводную, инвариантную и вариативную части. Экспериментально доказано, что предложенный подход к формированию интегрированных знаний при изучении физики, как фундаментальной основы техники и технологий, существенно повышает качество подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: интеграция, лекция, профессиональная подготовка, учебный процесс, учитель технологий, физика.

Gennadiy Shyshkin

Formation of integrated knowledge in physics lecture course the students of pedagogical universities.

Summary. The article is devoted to the methods of physics lectures for students of technological specialties at pedagogical universities. The method of lectures is based on principles of integration of knowledge in the disciplines of nature-science and professional cycle of specialists’ training. Attention is paid to the necessity of forming of students' basic knowledge which necessary for further successful mastering of professional disciplines. Forming of integrated knowledge in physics disciplines and technological training of teachers is considered as the main problem of modern system of teachers’ training. There have been experimentally proved that the formation of integrated knowledge largely depends on proper organization and method of lectures.

The analysis of curricula and training programs for future teachers of technology indicates a decrease the number of hours of lectures in physics by 43% in recent years, which affected the level of knowledge of graduates of pedagogical universities. The article proposes the ways of realization of interdisciplinary connections at physics lectures and invariant component of educational lectures material.There have been determined that in the study of physics from the standpoint of fundamental theories on the qualitative and quantitative levels, lecturer should explain students the impact of mechanisms of modern techniques and technologies on the environment and society. The content of lectures should include an introduction, invariant and variable parts. There have been experimentally proved that the proposed approach of forming of integrated knowledge in study of physics as the fundamental basis of engineering and technology, significantly improves the quality of training.

It has been proved that the quality of professional training of future teachers of technology is greatly enhanced if at the lectures on physics the attention will be paid to the formation of representations of natural phenomena, objects of modern technology and technological processes at the level of individual models. This approach to the formation of integrated physical knowledge provides fundamental training of professionals and promotes deeper knowledge assimilation of natural-scientific disciplines and also technical and technological cycles of preparation of future teachers.

Keywords: educational process, integration, lectures, physics, professional, technology teacher.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕВОЛЮЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ АРХІТЕКТУРИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Олена Трифонова (Кіровоград)

Анотація. Стаття присвячена проблемі взаємозв’язку і впливу еволюції технологій архітектури обчислювальних систем та сучасної наукової картини світу.

Ключові слова: технології, наукова картина світу, обчислювальні системи.

Елена Трифонова

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ АРХИТЕКТУРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА

Аннотация.Статья посвящена проблеме взаимосвязи и влияния эволюции технологий архитектуры вычислительной техники и современной научной картины мира.

Ключевые слова: технологии, научная картина мира, вычислительная техника.

OlenaTryfonova

RELATIONSHIP EVOLUTION OF TECHNOLOGY COMPUTER ARCHITECTURE AND MODERN SCIENTIFIC WORLD

Abstract: The article deals with the problem of the relationship and influence the evolution of computer architecture technologies and modern scientific world. New technologies with high potential can be demanded by the market. Differ new, not new – improved, usable and obsolete technology. Not new, but improved technology can be effective, and tested when the market becomes standard. It is important that this standard is correlated with the market demand. This determines the lifetime of such technology. Useful technology usually are temporary satisfy demand. Outdated technology has low demand and leads to extensive road development. In recent years have developed several types of supercomputers: vector; vector-belts; parallel with distributed memory; Parallel with shared memory; cluster. Thus, a brief overview of technology design and production of computers makes it possible to conclude that this process is fundamentally influenced the formation of the modern scientific world, as well as provides insight into the effects of micro-, macro- and megaworld make appropriate conclusions. The development of national high technology development began in 1953 in Europe nayshvydkodiyuchoyi computer. Its performance was 8,000 - 10 000 transactions per second. This machine was created under the guidance of Academician of the USSR S.O.Lebedev (1902-1974). Over time performance improved modification of such machinery amounted to 1 mln. Operations per second. A high performance – 125 million. оp/s – owned domestic multiprocessor computing complex «Elbrus-2», created in 1985 in mechanical or electrodynamic paintings in the world are no technological elements of computer systems, no features can work in man-machine mode. Use of computers has expanded not only the number of mechanisms, machines and other devices, which joins the computer, but also introduced a «smart» capabilities. In particular, information retrieval systems and databases grow in the knowledge base, which promotes development of the Internet. In knowledge bases stored not only data, but also the development of new rules on claims already available. This means that the database is able to generate new knowledge. Listed applies to new, modern scientific world that is constantly evolving and supplemented. Prospects of further scientific studies related to the study of patterns of formation and development of the modern scientific world.

Keywords:technology, scientific world, computer systems.

ПРО ОДНОГО ИЗ ЗАСНОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ – ФІЗИКИ ПЛАЗМИ

Микола Садовий (Кіровоград)

Анотація. У статті розглядається проблема становлення українського вченого у галузі фізики плазми та термоядерного синтезу Олега Олександровича Лаврентьєва – доктора фізико-математичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, розробника плазменних установок типу «Юпітер». Розкривається його роль у розвитку теорії плазми і практики її застосування у Харківському Фізико-технічному інституті.

Ключові слова: плазма, керований термоядерний синтез, воднева бомба, історія фізики.

Николай Садовой

Об одном из учредителей украинской научной школы – физики плазмы

Аннотация.В статье рассматривается проблема становления украинского ученого в отрасли физики плазмы и термоядерного синтеза Олега Александровича Лаврентьева – доктора физико-математических наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины, создателя плазменных установок типа «Юпитер». Раскрывается его роль в развитии теории плазмы и практики ее применения у Харьковском физико-техническом институте.

Ключевые слова: плазма, управляемый термоядерный синтез, водородная бомба, история физики.

Mykola Sadovyi

Founders of one from Ukrainian scientific school – plasma physics

Abstract.The article considers the problem of formation of the Ukrainian scientist in the branch of plasma physics and thermonuclear fusion Oleg Oleksandrovich Lavrent'ev – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Honored Scientist of Ukraine, plasma installations creator of the «Jupiter». It expands its role in the development of plasma theory and its practical application at the Kharkiv Institute of Physics and Technology. On the history of the Soviet Union's nuclear and thermonuclear bombs written quite diverse and even monographs. The role of Soviet scientists, apart from western loans classified information reflected in them quite objectively. It cannot be said about the history of the CNF (controlled thermonuclear fusion) in our country. Fathers ideas fusion with magnetic confinement of hot plasma in fusion reactors is considered Sakharov and Tamm. Yes, it is true, but what if it is almost never mentioned the name of O.O.Lavrent'ev – this is definitely a great injustice.With 18 years went voluntarily to the front, was in intelligence. Independently overcame a year program for high school (three classes). Peredplachuvav journal «Physics-Uspekhi», which is intended for researchers, graduate students. In addition, he alone mastered differential and integral calculus course mechanics, heat, molecular physics, atomic physics electrodynamics.The value O.O.Lavrent'ev idea was to put forward his principle of operation of the hydrogen bomb deyteridom 6LiD lithium as the main nuclear fuel from uranium detonator, which is located in the center of the sphere filled 6LiD, in principle, gun rapprochement between the two subcritical masses of sharing material.In 1958 in Kharkiv Institute of Physics and Technology launched the first electrostatic «lovushka» C1 Oleg Lavrent'ev. Started successful research plasma define its parameters. Then secrecy was lifted fusion research, because it turned out that in the world were dozens of such devices.1968 was a turning point in research activities O.O.Lavrent'ev. In Novosibirsk conference on plasma physics and controlled fusion of his work received international recognition. A year later, adopted a program of «Jupiter». Were built experimental one slit pulsed magnetic fields of the «Jupiter-1A», «Jupiter-1M» and electrostatic field «Jupiter-1E».

Keywords: plasma, controlled thermonuclear fusion, hydrogen bomb, physics history.

МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Наталя Мироненко (Кіровоград, Україна)

У статті розглядається сутність таких дефініцій як інновація, інноваційна діяльність,виокремлено напрямки досліджень, що розробляються вітчизняними та зарубіжними науковцями щодо здійснення інноваційної діяльності в педагогічній освіті. Також розкривається значення інноваційної діяльності у сучасній системі освіти та її актуальність у підготовці майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи.  Показано деякі аспекти інноваційної спрямованості педагогічної діяльності викладачів під час професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Наведено приклад застосування такої інноваційної діяльності як метод проектів, що є ефективним для формування фахівця, здатного вільно себе почувати в умовах сучасних ринкових відносин, під час викладання фахових дисциплін в процесі  професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи.

Ключові слова: інновації, інноваційна педагогічна діяльність, метод проектів, готельно-ресторанна справа.

Наталья Мироненко

Место инновационной деятельности в профессиональной подготовке будущих специалистов готельно-ресторанного дела.

В статье рассматривается сущность таких дефиниций как инновация, инновационная деятельность, выделены направления исследований, которые разрабатываются отечественными и зарубежными учеными относительно осуществления инновационной деятельности в педагогическом образовании. Также раскрывается значение инновационной деятельности в современной системе образования и ее актуальность в подготовке будущих специалистов по гостинично-ресторанному делу.  Показаны некоторые аспекты инновационной направленности педагогической деятельности преподавателей во время профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-ресторанного дела. Приведен пример применения такой инновационной деятельности как метод проектов, который являєтся эффективным для формирования специалиста, способного свободно себя чувствовать в условиях современных рыночных отношений, во время преподавания профессиональных дисциплин в процессе  профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-ресторанного дела.

Ключевые слова: инновации, инновационная педагогическая деятельность, метод проектов, гостинично-ресторанное дело.

Natalya Myronenko

A place of innovative activity is in professional preparation of future specialists of готельно-ресторанного business.

Beginning of ХХІ of century is a period of active development and updating of socio-economic, social and political spheres of life, making and introduction of new technologies. A modern labour-market requires preparation of new generation ready to realization of innovative activity. The innovativeness is a sign of modern society, objective reality that needs to be realized and accept. Having  regard to development of hotel-restaurant business in recent year extraordinarily important is quality preparation of future specialists of this industry. Leading role in preparation of specialists capable satisfying a modern labour-market is required to the pedagogical workers.  It envisages development of new methodical materials, willingness of teachers to carry out this innovative activity.

Innovative activity can and must do the payment in organization of educational process and his perfection. Therefore a large value is acquired by training of pedagogical personnels to his realization. There is a problem of readiness of teacher to the use of innovations in an educational process not only in the value of ability to realize a new didactics task, analyse possibilities of new types of educational-cognitive activity, but foremost in the value of presence for him of corresponding personality experience, breadth of understanding of problem of innovative activity and comprehension of own willingness to participate in this process.

A study of questions of introduction of innovations during preparation of future specialists of hotel-restaurant business is actual and perspective in light modernisations of the system of national community.

In the article the essence of innovation and reveals its importance in the modern education system. The role and place of innovation focus of future specialists of hotel and restaurant business in the course of their training.

Keywords: innovations, innovative educational activities, project method, a hotel and restaurant business.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РЕСТОРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Оксана Гур’янова (Кіровоград)

Анотація. Мета статті є дослідження інноваційних ресторанних технологій та визначення шляхів формування у майбутніх фахівців харчової галузі наукового підходу до вивчення інновацій, які використовуються в сучасній індустрії ресторанного господарства. Автором статті застосовано теоретичні та емпіричні методи дослідження.

У статті розглянуто сутність понять «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний процес»; класифікацію інновацій за різними ознаками; організаційні, нормативно-правові питання використання інноваційних ресторанних технологій;уведення інноваційної складової у технологію ресторанного господарства та пропозицію особливих послуг.

Перспективами подальших наукових розвідок єаналіз інноваційних ресторанних технологій, сучасних тенденцій розвитку науки, техніки, новинок та винаходів у харчовій галузі, тенденцій надання послуг та формування сервісу на світовому ринку ресторанного бізнесу й прогнозуванню, оцінці перспектив розвитку, які впливають на процеси якісної трансформації галузі в цілому та забезпечення конкурентоспроможності її окремих об’єктів.

Ключові слова: інновації, інноваційні ресторанні технології, ресторанна інновація, ресторанний сервіс, професійна освіта, харчові технології.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись