• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

STEM ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРОНІКИ: ЕКВІВАЛЕНТНІ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ NI MULTISIM

Національний центр «Мала академія наук України»

Чернецький Ігор, Атамась Артем,Сліпухіна Ірина

Віртуальні середовища проектування електронних пристроїв, є популярними засобами навчання у формальній і неформальній освіті. Незмінно популярними в цьому контексті є середовища симуляції Electronics Workbench і його наступник NI Multisim [1]. Однак, незважаючи на активне використання цих середовищ як засобів формування фізико-технічних знань та інженерних навичок, дидактичні засади їх використання для навчання молоді шкільного віку досліджені дуже мало. Особливої уваги в цьому контексті заслуговують навчальні методики на основі STEM підходу, які ґрунтуються на проблемно-орієнтованих завданнях і поєднують натурний експеримент з реальними електричними схемами та дослідження параметрів їх віртуальних прототипів, зокрема, через складання еквівалентних схем заміщення.

Детальніше

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко

Медведовская Оксана, Пирханов Нурягды

В университетах Украины в последние годы значительно увеличилось количество часов, выделяемых на организацию и проведение самостоятельной работы студентов. Актуальность представленной работы определяется ростом использования облачных технологий в мире и, как следствие – возрастающим интересом к специалистам в области разработки облачных технологий. В работе был проведён анализ возможностей облачных хранилищ данных с точки зрения использования их инструментов для организации и контроля самостоятельной работы студентов педагогических университетов.

ВИКОРИСТАННЯ 3D-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИЦІ ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Валерія Чінчой, Сергій Рябець

Модернізація сучасної освіти визначає пріоритетні завдання, реалізація яких висуває підвищені вимоги до якості освіти у різних закладах освіти. Сучасне суспільство зацікавлене у випускниках, націлених на самореалізацію і саморозвиток, які вміють орієнтуватися в інформаційному світі, адекватно реагувати на зміни, що відбуваються, та бути конкурентоспроможним на ринку праці Реалізація цих завдань неможлива без впровадження нових технологій, пошуку і використання інновацій. Сучасним трендом в освітніх технологіях, що відповідає всім вимогам і володіє величезним потенціалом є 3D-технології [1], які дозволяють урізноманітнити уроки та лекції, зробити освітній процес ефективним і візуально-об’ємним. При аналізі літературних джерел таких авторів як: Р. Гуревича, М. Кадемія, С. Сисоєва, І. Богданова, М. Жалдака, О. Мосіюка, було визначено, що протягом останніх років проблемі використання 3D-моделювання в різних закладах освіти надавали важливого значення, але питанням конкретного застосування тривимірного моделювання з виходом на 3D-друк у ЗЗСО приділяється не достатня увага. Звідси, за мету нашого дослідження ми обрали впровадження 3D-моделюваня та 3D-друк на уроках «Технології» в старшій школі. При цьому використовувались відповідні теоретичні, емпіричні та практичні методи дослідження.

Детальніше

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ СИМУЛЯЦІЙ ТА ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського

Слободянюк Ірина

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Мисліцька Наталія, Заболотний Володимир

У зв’язку з загальнонаціональним карантином всі заклади освіти України переведено на дистанційну форму навчання із 12 березня 2020 року. Безумовно, така форма роботи є незвичною для всіх учасників освітнього процесу, а тому період адаптації проходили як здобувачі освіти, так і педагоги. Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» допомагає у вирішенні питання пояснення навчального матеріалу, а також включає уроки розв’язування задач. Однак, вивчення предметів природничого циклу передбачає виконання лабораторних робіт, які є невід’ємною складовою, що забезпечує формування  експериментальних умінь та дослідницьких навичок. Оскільки в період дистанційного навчання здобувачі освіти не мають доступу до необхідного лабораторного обладнання, викладач може: перенести виконання лабораторних робіт на наступний рік [1], запланувати їх проведення в домашніх умовах, на основі найпростішого обладнання (для робіт, які можуть бути виконані в такий спосіб) або ж виконувати їх на основі online сервісів з інтерактивними симуляціями та віртуальними лабораторними роботами. Як свідчить досвід, використання останніх є досить цікавим та ефективним, оскільки дає можливість переконатися в істинності вивченого матеріалу та сприяє кращому його засвоєнню. Розглянемо окремі сервіси, які дають можливість реалізувати вищезазначене на прикладі конкретних тем.

Детальніше

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МУЗИКАНТА

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Растригіна Алла

Реалізація нової освітньої парадигми ХХІ століття у галузі професійної мистецької освіти зумовлює включення особистості у ціннісно-смисловий світ культури, опанування якого визначає новітнє бачення соціокультурного призначення сучасного фахівця мистецького спрямування й зокрема фахівця -музиканта, котрий покликаний забезпечити впровадження в широке середовище учнівської молоді мистецьких цінностей як культурного надбання людства. Разом з тим, потреба у підготовці  сучасного фахівця-музиканта, здатного  організовувати музичну освіту і  виховання  молодого покоління з урахуванням  сьогоденних реалій, зумовлює перегляд та суттєве оновлення  як методологічного базису, так і відповідного методичного інструментарію в  системі професійної мистецької освіти.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись