• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Шпак В.О., Семенюк Л.Л.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

В умовах соціальної орієнтації економіки виробництву харчових продуктів і напоїв (або харчовій промисловості) належить провідна роль у покращенні рівня життя населення. Головною особливістю виробленої продукції є її приналежність до товарів першої необхідності, а тому вона користується постійним попитом та має розгалужену мережу поширення.  Виробництво харчових продуктів та напоїв є невід’ємною і вагомою частиною економіки України та Кіровоградської області зокрема. Так, у структурі промисловості України у 2020 році обсяг реалізованої продукції галузі складає 19,5%, а Кіровоградської області – 35,4% [2]. Тому, аналіз соціально-економічних та історичних передумов розвитку харчової промисловості завжди є актуальним.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Німлієнко В.В., Семенюк Л.Л.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

У сьогоднішніх реаліях зростаючих глобальних енергетичних проблем все більш актуальними стають питання переходу до альтернативних джерел енергозабезпечення. Україна, яка має  достатній потенціал  альтернативних джерел енергії, вже декілька років поспіль розвиває альтернативну електроенергетику інтенсивніше, ніж традиційну. Саме альтернативні джерела енергії, в свою чергу, здатні компенсувати недоліки сучасної енергетичної системи, адже енергія сонця, вітру, води та біологічної сировини майже невичерпна та буде сприяти економічному зростанню за рахунок скорочення витрат на енергію в усіх сферах господарювання. Крім того, нові джерела стимулюватимуть скорочення викидів вуглекислого газу та активують вирішення проблем охорони навколишнього середовища, покращення екологічної ситуації в державі.

Детальніше

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ

Пасічна О.В.

Науковий керівник – доцент Онойко Ю.Ю.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Вивчення структури ґрунтового покриву (СҐП) вважається одним із актуальних напрямів досліджень в сучасній географії ґрунтів. Ґрунтовий покрив має складну, мозаїчну просторову структуру, яка є проявом генетичного різноманіття ґрунтів, особливостей їх територіального розміщення, взаємозв’язків між окремими типами та тополого-метричних характеристик. Детальне дослідження структури ґрунтового покриву регіону дозволяє зрозуміти закономірності процесу ґрунтотворення, виявити чинники педогенезу та встановити ступінь їх впливу на формування ґрунтового різноманіття, побудувати великомасштабні ґрунтові карти.

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ТА ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Рощик Т.І., Гелевера О.Ф.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. На території України населення з давніх часів займалося сільським господарством, тому землі багато сотень років перебувають у майже безперервному обробітку, а неправильне їх використання призводить до деградації ґрунтового покриву та зменшенню вмісту гумусу.

Через гонитву за максимальними показниками врожаїв, порушення правил агротехніки, застосування важких сільськогосподарських машин, неправильну меліорацію, перевипас худоби можна спостерігати значні втрати родючих ґрунтів на планеті загалом та території України зокрема. Вченими було встановлено, що для створення ґрунтового шару потужністю 18 см природі потрібно пересічно від 1400 до 7000 років, а людина здатна виснажити, знищити шар ґрунту такої товщини за один-два сезони.

Детальніше

ВІД ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ ДО РОЗВИТКУ КОМФОРТНОСТІ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ

Сухенко О.С., Зарубіна А.В.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Вступ. Одним із способів заявити про конкурентні переваги на туристичному ринку, а також підвищити привабливість території для потенційних туристів є створення позитивного бренду місцевості. Для України, яка прагне до європейської інтеграції, проблему конкурентоспроможності на світовому туристському ринку можна розв’язати об’єднавши зусилля держави та бізнесу. Саме створення влучного бренду може бути стимулом для міста, його мешканців та підприємців у напрямку підвищення іміджу території, де виробляється певний продукт чи надається послуга задля отримання більшого ефекту від своєї діяльності.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись