• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
Керівники секції:

Кондрашова Лідія Валентинівна – заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Садовий Микола Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Лидия Кондрашова
(Черкассы, Украина)

У статті розкриваються основні концептуальні положення виховання успішної особистості в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

Ключові слова: педагогіка успішності, успішність, концепція формування успішної особистості, виховання успішності.

В статье раскрываются основные концептуальные положения формирования успешной личности в условиях современной общеобразовательной школы.

Ключевые слова: педагогика успешности, успешность, концепция формирования успешной личности, воспитание успешности.

The article describes the basic conceptual positions a successful person’s forming in today's public schools.

Keywords: teaching success, success, success concept of formation of personality, upbringing success.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Олена Нікітіна
(Кіровоград)

Анотація в статті проаналізовано зміст основних нормативно-правових документів в галузі освіти, якими окреслено основні риси модернізації початкової освіти України. Особливу увагу приділено оновленню змісту початкової освіти на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. Розкрито значення модернізаційних процесів в освіті для забезпечення повноцінного розвитку особистості молодшого школяра та його становлення як суб’єкта навчально-виховного процесу.

Ключові слова: початкова освіта, зміст освіти, модернізація, оновлення, розвиток, компетентнісний підхід, молодший школяр.

Аннотация в статье проанализировано содержание основных нормативно-правовых документов в сфере образования, которыми обозначены основные черты модернизации начального образования Украины. Особое внимание уделено обновлению содержания начального образования на основе компетентностного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов. Раскрыто значение модернизационных процессов в образовании для обеспечения полноценного развития личности младшего школьника и его становление как субъекта учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: начальное образование, содержание образования, модернизация, обновление, развитие, компетентностный подход, младший школьник.

Abstract. The article analyzes the content of the basic legal documents in the field of education, which outlined the main features of the modernization of elementary education in Ukraine. Also, an analysis of general terms and concepts that became the basis for a modern concept of universal elementary education was made. Particular attention is paid to update the content of elementary education based on student-centered and activity approaches. The importance of modernization processes in education to ensure the full development of the personality pupil of primary school and his emergence as a subject of the educational process. The concept of "modernization" is defined in the article. The modernization of education in Ukraine is considered as a historical and social process that is associated with the trend of education in the last decade, as well as factors related to the integration of our country with advanced European and world community. Historiographical analysis of key legal documents allowed studying the development of elementary education content from subject-object to subject-subject relationship between the participants of the educational process. The particular importance is the competence approach to the content of elementary education as a factor of modernization education in Ukraine in nowadays.

Key words: elementary education, the content of education, modernization, renovation, development, competence-based approach, a pupil of primary school.

ПОНЯТТЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Кононец Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук
Аграрний коледж управління і права Полтавської ДАА

Анотація. У статті акцентовану увагу на питанні аналізу поняття ресурсно-орієнтованого навчання (resource-based learning) у зарубіжній педагогічній практиці. На основі аналізу наукових праць та досліджень зарубіжних науковців визначено поняття "ресурсно-орієнтоване навчання".

Ключові слова: ресурсно-орієнтоване навчання, технологія, навчання, дидактична система, освіта протягом життя.

Abstract. Article accented attention on analyzing the concept of resource-based learning in foreign pedagogical practice. Based on the analysis of scientific papers and studies of foreign scholars defined the concept of "resource-based learning".

Keywords: resource-based learning, technology, training, didactic system, lifelong learning.

Аннотация. В статье акцентировано внимание на вопросе анализа понятия ресурсно-ориентированного обучения (resource-basedlearning) в зарубежной педагогической практике. На основе анализа научных работ и исследований зарубежных ученых определено понятие "ресурсно-ориентированное обучение".

Ключевые слова: ресурсно-ориентированное обучение, технология, обучение, дидактическая система, образование в течение жизни.

СТВОРЕННЯ ДОВІДНИКА «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ» У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Анатолій Турчак, Наталія Токар
(м. Кіровоград, Україна )

В статті розкрито механізм укладання довідника «Інтерактивні технології навчання» для студентів факультету фізичного виховання на сайті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, створеного на основі Вікі-технології КДПУ-Вікі. У довіднику передбачено участь студентів у підготовці конспектів уроків або їх фрагментів з прикладами застосування інтерактивних методів на уроках фізичної культури. Для ознайомлення студентів з Вікі-технологією і особливостями роботи з довідником розроблені декілька інструкцій та передбачається майстер-клас «Використання Вікі-технології».

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, Вікі-технології, Вікі-сервіс, спеціалізований  Інтернет-сайт, інноваційне освітнє середовище, дистанційна освіта, електронні ресурси, онлайн-довідник.

В статье раскрыт механизм создания справочника «Интерактивные технологии обучения» для студентов факультета физического воспитания на сайте Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченка, созданного на основе Вики-технологии КГПУ-Вики. В справочнике предусмотрено участие студентов в подготовке конспектов уроков или их фрагментов с примерами применения интерактивных методов на уроках физической культуры. Для ознакомления студентов с Вики-технологиями и особенностями работы со справочником разработаны несколько инструкций и предполагается мастер-класс «Использование Вики-технологии».

Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, Вики-технологии, Вики-сервис, специализированный Интернет-сайт, инновационаяобразовательная среда, дистанционное образование, электронные ресурсы, онлайн-справочник.

In the article are described the mechanism of conclusion of reference book «Interactive technologies of studies» for the students of faculty of physical education on the site of the Kirovograd state pedagogical University, created on the basis of Wікі-technology KSPU. The handbook provides students participated in the preparation of summaries of lessons or fragments examples use interactive methods in physical education classes. To familiarize students with wiki technology and features works of reference developed several guidelines and assumed workshop "Using Wiki technology."

Keywords: interactive learning technologies, Wiki technology Wikis service, dedicated Internet site, an innovative learning environment, distance education, electronic resources, online Directory,on-line-reference book.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРО ІНТЕГРАЦІЇ

Тетяна Плачинда
(Кіровоград, Україна)

Анотація. У статті розглядається питання входження вищої школи України в європейський і світовий простір. Акцентується, що наша держава повинна підтвердити справжній європейський вибір у сфері забезпечення якості, посилити довіру до себе, мобільність, сумісність, привабливість на освітньому та економічному ринках. Наводяться основні принципи на яких базуються Європейські стандарти і рекомендації, щодо забезпечення якості освіти в європейській системі. Аналізуються погляди науковців щодо поняття «якість освіти» та надається авторська бачення означеної дефініції.

Ключові слова: якість освіти, майбутній фахівець, євроінтеграція, Болонський процес, студенти, вища освіта.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос вхождения высшей школы Украины в европейское и мировое пространство. Акцентируется, что наше государство должно подтвердить настоящий европейский выбор в сфере обеспечения качества, усилить доверие к себе, мобильность, совместимость, привлекательность на образовательном и экономическом рынках. Приводятся основные принципы, на которых базируются Европейские стандарты и рекомендации по обеспечению качества образования в европейской системе. Анализируются взгляды ученых относительно понятия «качество образования» и предоставляется авторское видение обозначенной дефиниции.

Ключевые слова: качество образования, будущий специалист, евроинтеграция, Болонский процесс, студенты, высшее образование.

Annotation. The article discusses the issue of integration Ukrainian higher school into European and global community. It was emphasized that our country should confirm this European choice in the field of educational quality, enhance the self credibility, mobility, compatibility and attractiveness on educational and economic markets. The article presents the basic principles, which are based on European standards and recommendations concerning assurance the educational quality in European system. It is examined the views of scientists on the concept of «educational quality» and given the author’s vision of the specific definitions.

Key words: quality of education, future specialist, European integration, the Bologna process, students, higher education.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись