• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

РОЗВИТОК ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ

ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

УДК 378.016 : 53 (075.8)

Олександр КОНОВАЛ (м. Кривий Ріг), Тетяна ТУРКОТ (м. Херсон)

Аналіз науково-методичних досліджень останніх років дозволяє констатувати, що значна дослідницька увага дидактів та методистів-фізики сконцентрована на процесуальному компоненті навчання фізики. Водночас у певній мірі знеціненим постає змістове наповнення фізичної освіти в Україні, що насамперед, проеціюється на методику навчання фізики. Наслідком такого феномену є зниження якості фізичних знань як школярів так і студентів педагогічних ВНЗ, їх інтересу та мотивації до вивчення фізики, що вплинуло, на наш погляд, на результати вступної кампанії 2015 року. Деякими з причин цього явища, на нашу думку, є:

1. Недостатня підтримка зі сторони держави навчальних закладів, які готують учителів та фахівців фізико-математичного профілю. Це гальмує розвиток науки, техніки і, в певній мірі, зростання науково-промислового потенціалуУкраїни;

2. Вкрай низьке матеріально-технічне забезпечення шкільних та вишівських лабораторій несприятливо впливає на систему фізичних знань та дослідницьких умінь учнів та студентів, стимулює талановитих молодих учених-фізиків і математиків до пошуку роботи за межами України;

3. І насамперед, що дуже важливо, має місце не завжди якісне наповнення шкільних та вишівських підручників та посібників з фізики, що було предметом критично-конструктивного аналізу [1; 5; 6].

Детальніше

ПІДВИЩЕННЯ НАОЧНОСТІ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MATHCAD

УДК 372.147

Алла КІКТЄВА (м. Дніпродзержинськ)

У статті розглядаються особливості виконання фізичного експерименту за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує формування в студентів цілісних та системних знань в процесі вивчення фізики під час дослідження руху зарядженої частинки в магнітному полі в середовищі Mathcad.

Ключові слова: фізичний експеримент, магнітне поле, Mathcad, навчальний процес, трек.

In the article the features of performance of physical experiments using information technology that is aimed at developing students' holistic and systematic knowledge in the study of physics as an example the study of motion of a charged particle in a magnetic field in the environment of Mathcad.

Keywords: physical experiment, the magnetic field, Mathcad, the educational process, track.

Актуальність проблеми. Роль експерименту в процесі навчання фізики у вищій школі у продовж останніх років помітно зросла. Для глибшого й усебічного сприйняття програмного матеріалу використовується система демонстраційних і фронтальних дослідів, експериментальних задач, фронтальних лабораторних робіт.

Процес впровадження комп’ютерної техніки можна використовувати як для керування фізичним експериментом, так і для моделювання фізичних явищ [4]. Все частіше фізичні явища вивчаються за допомогою комп’ютерних програм та віртуальної наочності, оскільки це допомагає оновити фізичний експеримент та інші традиційні форми наочності. Використання реального чи віртуального фізичного експериментів активізує не лише пізнавальну діяльність студентів, а й дозволяє сформувати цілісні уявлення про сучасну фізичну картину світу, проте, лише їх комплексне застосування може дати позитивні результати при навчанні фізики [6].

В основі фізики, як науки, лежить експериментальне дослідження явищ природи, а до її основних задач входять формулювання законів, якими пояснюються ці явища. Фізика зосереджується на вивченні найфундаментальніших та найпростіших явищ і на відповідях на найпростіші запитання: з чого складається матерія, яким чином частинки матерії взаємодіють між собою, за якими законами здійснюється рух частинок тощо. Базу фізичних досліджень створюють спостереження. Узагальнення спостережень дозволяє фізикам формулювати гіпотези щодо спільних загальних рис тих явищ, за якими велися спостереження. У ході цього процесу знаходить відображення індуктивний характер встановлення основних фізичних закономірностей на базі експерименту і дедуктивний характер виведення наслідків із встановлених таким чином закономірностей з використанням доступного для студентів математичного апарату. Гіпотези перевіряються за допомогою продуманого експерименту, в якому явище проявлялося б у якомога «чистішому» вигляді й не ускладнювалося б іншими явищами.

Фізика робить вирішальний внесок у створення сучасної обчислювальної техніки, що представляє собою матеріальну основу інформатики. Всі покоління електронних обчислювальних машин (на вакуумних лампах, напівпровідниках та інтегральних схемах), створені до наших днів, народилися в сучасних лабораторіях.

Сучасна фізика демонструє нам риси єдності природи. Але все ж таки багато чого, може, навіть саму фізичну суть єдності світу, вловити поки що не вдалося. Невідомо, чому існує так багато різних елементарних частинок, чому вони мають ті чи інші значення маси, заряду та інших характеристик. До цих пір всі ці величини визначаються експериментально [6]. 

Детальніше

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ

Валерій ГРИЦЕНКО, Ірина ЮСТИК (м. Черкаси)

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) займають одне з ключових місць в управлінні освітніми процесами. За останнє десятиріччя інформатизація освіти стала проблемою, на вирішення котрої напрямлено досить багато зусиль та ресурсів. Основною метою залишається розробка нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації для підвищення якості навчання.

Можна виокремити декілька основних сучасних тенденцій  розвитку ІКТ в освітньому процесі:

  • створення єдиного освітнього простору;
  • активне запровадження сучасних засобів та методів навчання з орієнтуванням на інформаційні технології;
  • поєднання традиційного та комп’ютерного навчання;
  • створення системи гібридної освіти;
  • постійний професійний розвиток викладача з метою продукування ним інформаційних технологій для навчання;
  • зміна діяльності викладача на розробку нових засобів для підвищення його творчої активності, збільшення рівня технологічної та методичної підготовки;
  • формування системи безперервного навчання – універсальної форми діяльності, котра спрямована на постійний розвиток протягом життя.

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

УДК 378.147

Олександра ГУР’ЄВСЬКА (м. Кіровоград)

В статті окреслено необхідність модернізації методики навчання загальної фізики у вищому технічному навчальному закладі з метою підвищенню якості вищої технічної освіти, розвитку інтелектуальних здібностей і формуванню професійної й інформаційної культури майбутніх інженерів, які будуть жити і працювати в сучасному інформаційному суспільстві Одним з напрямів удосконалення методики навчання загальної фізики – побудова адекватної цілям навчання відповідної методичної системи. Розкрито теоретичні та методологічні засади створення моделі такої системи.

Ключові слова: загальна фізика, моделювання, модель методичної системи навчання, майбутній інженер, інформаційно-комунікаційні технології.

В статье определена необходимость модернизации методики обучения общей физики в высшем техническом учебном заведении с целью повышения качества высшего технического образования, развития интеллектуальных способностей и формированию профессиональной и информационной культуры будущих инженеров, которые будут жить и работать в современном информационном обществе. Одним из направлений совершенствования методики обучения курса общей физики - построение адекватной целям обучения модели методической системы. Раскрыты теоретические и методологические основы по созданию модели такой системы.

Ключевые слова: общая физика, моделирование, модель методической системы, будущий инженер, информационно - коммуникационные технологии.

The paper outlines the need to modernize the methods of teaching general physics in higher education maintenance facility for improving the quality of higher physical education, development of intellectual abilities and the formation of professional and informative culture of future engineers who will live and work in today's information society One of the areas of improvement techniques training course of general physics - building adequate model of methodical system of teaching the discipline. The theoretical and methodological principles of creating a model of methodical system.

Keywords: general physics simulation model of methodical system, the future engineer, information - communication technologies.

ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Олена ЗАВРАЖНА, Алла САЛТИКОВА (м. Суми)

Кінець ХІХ, початок ХХ століття – це період, що став переломним у розвитку фізики. На цей час був накопичений значний експериментальний матеріал, результати якого не знайшли свого пояснення в рамках відомих класичних теорій. Ця невідповідність призвела до появи нових ідей і теорій, що стали базою для створення сучасної фізики. Характерною особливістю якої є перехід в область мікросвіту – до розмірів 10-8 м і менших. Сучасна наука швидко розвивається, безперервно доповнюється та оновлюється новими знаннями, новими теоріями, що є досить абстрактними та складними. І як наслідок, існує істотний розрив між сучасним рівнем наукових фізичних знань і змістом освітніх програм школи і вищих навчальних закладів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись