• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

УДК 378. 147. 002. 2

Липка Дмитро, Чубар Василь

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Стаття присвячена пошуку шляхів удосконалення розвитку творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи у процесі трудового навчання. У дослідженні використано методи, які доповнюють один одного: вивчення, аналіз і систематизація навчальної, методичної, психологічної, педагогічної та філософської літератури; системний і проблемно-пошуковий методи для з’ясування шляхів удосконалення розвитку творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи в процесі трудового навчання. Авторами проаналізовано й запропоновано шляхи удосконалення розвитку творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи у процесі трудового навчання шляхом застосування інтерактивних технологій навчання, зокрема: інтелектуальних творчих тренінгів, методів та прийомів активізації навчальної діяльності учнів; сформульовано висновки; запропоновано напрямки подальших наукових досліджень проблеми.

ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 378. 147. 002. 2

ЧУБАР Василь

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Стаття присвячена пошуку шляхів удосконалення практичної підготовки учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів до трудової діяльності в умовах інноваційного виробництва в процесі профільного технологічного навчання. У дослідженні використано методи, які доповнюють один одного: вивчення, аналіз і систематизація навчальної, методичної, психолого-педагогічної та соціологічної літератури; системний і проблемно-пошуковий методи для виявлення шляхів удосконалення практичної підготовки старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів до трудової діяльності в умовах інноваційного виробництва.

Автором виділено й проаналізовано декілька підходів до удосконалення практичної підготовки старшокласників до трудової діяльності в умовах інноваційного виробництва за допомогою трудового стажування, запропоно-вано шляхи його реалізації, сформульовано висновки, а  також напрямки подальших наукових досліджень проблеми.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

УДК 378.018.4

Ткачук Галина

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація. Автором проаналізовано основні організаційно-педагогічні умови впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти. Визначено, що організаційні умови є стійкими управлінськими, матеріально-технічними, кадровими вимогами для успішної організації змішаного навчання та функціонування освітнього середовища. Педагогічні умови можна розглядати як сукупність організаційних форм, методів, засобів навчання та інших складових педагогічного процесу. Крім педагогічних умов, доцільно враховувати психологічні чинники, які забезпечують готовність педагогічних працівників до організації змішаного навчання та готовність студентів до навчання за новою методикою. На основі організаційно-педагогічних умов визначено, що впровадження змішаного навчання потрібно здійснювати за такими етапами: визначення загальної стратегії організації змішаного навчального процесу, аналіз матеріально-технічної бази, побудова освітнього середовища, проектування змісту освіти з орієнтацією на компетентнісну модель фахівця, моніторинг ефективності впровадження компонентів змішаного навчання.

Детальніше

ОЦІНЮВАЛЬНІ ЗАДАЧІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОМПЛЕКСУ ДИДАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ

УДК 372.853

Дробін Андрій

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Анотація. Стаття присвячена розгляду одного з важливих понять шкільного курсу фізики - оцінювальним задачам. У статті проаналізовано завдання шкільного курсу фізики у сучасному освітньому процесі, підхід до класифікації задач у дидактиці фізики, місце даного типу задач у типізації задач та навчанні фізики у школі. Встановлено відсутність означення оцінювальної задачі та факт малодослідженості цього поняття. Сформульовано означення оцінювальної задачі, розглянуто її завдання та місце у шкільному курсі фізики, основні властивості, показання для застосування цих задач. На конкретних прикладах поданих оцінювальних задач показано реалізацію окреслених завдань цього типу задач у навчанні фізики, напрямки екстраполяції оцінювальних задач та самого оціночного методу на інші навчальні предмети, сфери науки та життя. Зазначено можливі позитивні здобутки, ефект та застереження щодо використання цих задач. У статті також запропоновано напрями подальших досліджень з даної тематики.

Детальніше

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

УДК 372.853

Ліскович Олена

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У статті висвітлено актуальну проблему сучасної освіти, що стосується впровадження компетентнісного підходу в навчанні, зокрема використання компетентнісно орієнтованих задач із фізики. 

Автором запропоновано визначення компетентнісно орієнтованої задачі з фізики як прикладної задачі, пов’язаної з реальними ситуаціями навчального, побутового чи суспільного змісту, розв’язання якої потребує практичного застосування фізичних знань як  у стандартних так  і нестандартних умовах. З урахуванням сутності компетентнісного підходу та структури компетентності визначено критерії відбору компетентнісно орієнтованих задач: тісний зв'язок із реальними життєвими ситуаціями різного характеру, об’єктами живої та неживої природи, техніки тощо;  практичне застосування знань і навичок із фізики для розв’язання особистісних чи суспільно значущих проблем; міжпредметний, цікавий зміст; особистісна цінність  для учня.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись