• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Приходько Тетяна Володимирівна

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова

Анотація. У статті йдеться про важливість набуття загальнокультурної компетенції як основи формування культури почуттів, збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості.

Ключові слова: компетентності, культура, творчість, музика, дитина.

Постановка проблеми. Важливими компетенціями загальнокультурної компетентності є низка мовних умінь, здатність до творчої діяльності, розвиток і формування їх в учнів. Тому для вивчення цієї проблеми ми звертаємося до багатої педагогічної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського.

ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Нікуліна Анна

(студентка 7 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті розглядається актуальна проблема вдосконалення пізнавальної діяльності молодших школярів на основі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського. Творча спадщина педагога ХХ століття втілюється в сучасному освітньому процесі, зокрема на основі проектних технологій в початковій школі.

Ключові слова: пізнавальна діяльність, початкова освіта, ідеї В. О. Сухомлинського, проектні технології

Пізнавальна діяльність – це ключова потреба людини, яка прагне розвиватися інтелектуально та духовно, оскільки процес пізнання світу відображає предметні реалії й абстракті відчуття, викликані візуальними образами та дотичними об'єктами. Сучасний учень як активний учасник навчально-виховного процесу повинен знаходитися в умовах, що сприяють пізнавальній діяльності активної форми – самостійність етапних досліджень, когнітивне мислення, мотивація результатів пізнавальної діяльності.

ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ГРИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ірина Апілат

(магістранта 2 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті розкрито особливості використання гри з метою розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку; розглянуто деякі погляди В. О. Сухомлинського на використання гри в навчально-виховному процесі.

Ключові слова: розумовий розвиток, дидактична гра, вплив гри на розвиток розумових здібностей, навчальна гра.

Постановка проблеми. Найважливіше завдання сучасної освіти полягає у формуванні особистості, яка має високий рівень розумового розвитку, здатна ефективно засвоювати знання і застосовувати їх на практиці. У період активних перетворень у педагогіці, пошуку шляхів гуманізації виховно-освітньої роботи з дітьми та побудови нових моделей взаємодії дорослого і дитини, увагу вчених і практиків звернено до ігрової діяльності. Дослідження вітчизняних психологів (Леонтьєва А. Н., Ельконіна Д. Б.) показали, що розвиток дитини відбувається у всіх видах діяльності, але, перш за все, у грі.

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Ольга Щекодіна

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – д-р пед. наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація. У статті проаналізовано погляди В. О. Сухомлинського на різні аспекти проблеми формування творчої особистості молодшого школяра, висвітлено стан розв’язання цієї проблеми у практиці Павлиської школи.

Ключові слова: творчість, творча особистість, формування творчої особистості, досвід В. О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості молодшого школяра.

Постановка проблеми. Забезпечення формування творчої особистості – найважливіше завдання всіх світових освітніх систем. Формування креативності в учнів є важливим тому, що людина, яка вміє творчо мислити, у нестандартних ситуаціях завжди знайде вихід, успішно адаптується в житті, що набуває особливої цінності в умовах динамічного суспільства. Не випадково надання кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань як загальноосвітніх, так і позашкільних закладів.

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Євгенія Якобенко

(студентка 6 курсу факультету педагогіки та психології)

Сумський державний педагогічний

університет імені А. С. Макаренка,

м. Суми

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Л.В. Пушкар

Анотація. У статті розглядається сутність поняття «музичне виховання», подано аналіз поглядів, ідей В.О. Сухомлинського на музичне виховання особистості.

Ключові слова: музичне виховання, дошкільник, гармонійний розвиток, творчість.

У Національній доктрині розвитку освіти визначено основну мету державної політики щодо розвитку освіти, яка полягає у створенні умов для виховання дошкільників та їх творчої самореалізації. Процес модернізації системи дошкільної освіти передбачає розв’язання стратегічного завдання – створення розвивальних умов для відповідального самовизначення особистості, яка зростає, її реалізації в різних формах активності, позиції «Я у Світі» як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного «Я». У цьому аспекті особливого значення набуває проблема самовираження дитини, розвитку її творчості в різних видах діяльності, в музичній у тому числі.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись