• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Принципи добору матеріалів для матриці композиційних матеріалів

Трифонова О.М. (Кіровоград)

Анотація: стаття присвячена важливій проблемі методики вивчення технологій виготовлення композиційних матеріалів на різних матрицях. Розкрито загальні технологічні методи виготовлення полімерних та металевих волокнистих і шаруватих композиційних матеріалів - вирощування кристалів наповнювача в матриці безпосередньо в процесі виготовлення деталей.

Ключові слова: композиційні матеріали, наповнювачі, технології, матриці.

Аннотация: статья посвящена важной проблеме методики изучения технологий изготовления композиционных материалов на разных матрицах. Раскрыто общие технологические методы изготовления полимерных и металлических волокнистых и шароватых композиционных материалов, выращивания кристалов наполнителя в матрице непосредственно в процессе изготовления деталей.

Ключевые слова: композиционные материалы, наполнители, технологии, матрицы.

Тестовий контроль знань студентів у лабораторному практикумі з «механіки»

Людмила Кулик, Анна Ткаченко

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

(Черкаси)

Насьогодні у вищих навчальних закладах України активно впроваджується тестова технологія контролю знань студентів як ефективна сучасна педагогічна технологія, оскільки, як показує практика європейських країн, вона сприяє мобільності студентів та вирізняється забезпеченням рівності умов проведення контролю, об’єктивності і незалежності оцінювання їх навчальних досягнень.

Реалізація принципу політехнізму через використання сучасних засобів в процесі навчання фізики

Вовкотруб Віктор

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

Анотація. Нині актуальними є проблеми політехнічної освіти і виховання випускників загальноосвітніх шкіл. Зокрема вагоме значення при навчанні фізики в школі має використання принципу політехнізму.. Відповідного удосконалення і розвитку потребує навчальне середовище, яке б забезпечувало належне здійснення трудового і виробничого навчання, профорієнтації, передпрофільної і профільної підготовки випускників шкіл. Шкільний курс фізики відповідно до його специфіки має бути насиченим політехнічним змістом, що потребує більш сучасного технічного оснащення.

Ключові слова: принцип політехнізму, експериментальні завдання з фізики, профільна і прикладна спрямованість ,саморобні прилади, сучасні цифрові вимірювальні прилади.

 

Вовкотруб Виктор

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Виниченка

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПОЛИТЕХНИЗМА посредством ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОСНАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

Аннотация. Сегодня актуальными являются проблемы политехнического образования и воспитания выпускников общеобразовательных школ. В частности, значимой для обучения физики является реализация принципа политехнизма. В соответствующем усове6ршенствовании и развитии нуждается учебная среда, которая бы обеспечивала необходимое трудовое и производственное обучение, профориентацию, предпрофильную и профильную подготовку выпускников школ. Школьный курс физики соответственно с его спецификой должен быть насыщенным политехническим содержанием, что нуждается в наличии более современного технического оснащения.

Ключевые слова: принцип политехнизма, экспериментальные задания по физике, профильная и практическая направленность, самодельные приборы, современные цифровые измерительные приборы.

 

Vovkotrub Viktor

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

Implementation of the principles polytechnism THROUGH THE USE OF MODERN EQUIPMENT IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS

Abstract. Now the question is relevant polytechnic education and training of secondary schools. Particularly significant value in teaching physics in school should use the principle of polytechnism to solve such important problems as the entry high school students adequate ideas about the future professional activity in terms of their educational environment chosen profession and their own possibilities of active development, forming competences included in the socially-based own experience. Accordingly needs improvement and development of the learning environment, ensuring the proper implementation of the employment and industrial training, career guidance, preprofile and profile graduate training in secondary schools in terms of primary and high school. School physics course according to its specificity should be saturated Polytechnic content that requires a modern technical equipment.

Performance of students in physics lessons and extracurricular classes with elements of experimental tasks of applied nature can successfully implement the principle polytechnism. It is important that each student performed relevant tasks of applied nature with modern facilities. However, the state of the necessary equipment in schools is unsatisfactory. In the absence of complete sets of modern equipment should abandon the frontal organization of laboratory work, including a demo version. In such circumstances, tasks and application Polytechnic content is covered by work programs setting physical workshop. A material support to create, using both improvised devices and appliances and some contemporary examples of household and industrial appliances.

Keywords: Polytechnic education content, experimental problems in physics, homemade instruments, profile and applied focus, modern digital measuring devices, sensors, digital stopwatches.

Детальніше

До питання про формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі застосування засобів сучасної електроніки й комп’ютерної техніки в навчальному експерименті з фізики

Катерина Ільніцька

(Умань)

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація. У статті проаналізовано поняття «технічна компетент-ність», її місце і роль у формуванні фахової компетентності майбутніх учителів фізики, а також визначено основні компоненти інтегративної системи, які складають основу її формування, – це поєднання фізичного демонстраційного експерименту і лабораторного практикуму на базі засобів сучасної електроніки та комп’ютерної техніки. Визначено напрями діяльності студентів, які впливають на формування у них технічної компетентності.

Ключові слова: модернізація середньої загальної освіти, технічна компетентність, фізичний експеримент, електроніка, комп’юте-ризація.

 

Екатерина Ильницкая

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТ-НОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ФИЗИКЕ

Аннотация. В статье проанализированы понятия «техническая ком-петентность», ее место и роль в формировании профессиональной компе-тентности будущих учителей физики, а также определены основные компоненты интегративной системы, которые составляют основу ее формирования - это сочетание физического демонстрационного эксперимента и лабораторного практикума на базе средств современной електроники и компьютерной техники. Определены направления деятельности студентов, которые влияют на формирование у них технической компетентности.

Ключевые слова: модернизация среднего общего образования, техническая компетентность, физический эксперимент, электроника, компьютеризация.

 

Katerina Ilnitska

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ON THE FORMATION OF TECHNICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS DURING APPLICATION OF MODERN ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY IN PHYSICS EDUCATIONAL EXPERIMENT

Abstract. The article analyzes the concept of "technical competence", its place and role in the formation of professional competence of future teachers of physics and the basic components of integrative systems that form the basis of its formation - a combination of physical demonstration experiment and laboratory practical at the facilities of modern electronics and computer equipment. The directions of students that influence the formation of their technical competence.

Keywords: modernization of general secondary education, technical competence, physical experiment, electronics and computerization.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись