• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ PYTHON ПРИ РОЗВЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З АСТРОНОМІЇ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Микола Садовий, Курнат Галина, Трифонова Олена

Астрономія є однією з найдавніших і найцікавіших наук. Предметом її дослідження є космічні об’єкти, явища та процеси, що відбуваються у Всесвіті, який нас оточує, і невід’ємною частинкою якого ми є. В умовах розвитку сучасної наукової картини світу астрономія є еволюційною передовою наукою. Навчання астрономії нерозривно пов’язане з опануванням змістовими елементами з фізики та математики, що суттєво впливає на розширення наукового пізнання здобувачів освіти. Під час навчання астрономії у здобувачів освіти формуються компетентності у природничих науках та технологіях, математична компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, екологічна компетентність та ін. Розуміння та подальше дослідження астрономічних явищ та процесів вимагає від здобувачів освіти теоретичних знань фізики, математики та володіння різноманітними методами обчислення. Дослідження в галузі астрономії нерозривно пов’язані з моделюванням фізичних явищ та процесів, що відбуваються у Всесвіті. Разом із тим сучасні методи моделювання астрономічних процесів тісно поєднані з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, що значно унаочнює та дає глибше розуміння досліджуваного процесу.

Детальніше

ПОТРЕБА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ

Ірпінський фаховий коледж економіки та права

Товста Світлана

У сучасному суспільстві, що стрімко розвивається, дедалі більше уваги приділяється проблемам стану здоров’я молодого покоління. Одними з найактуальніших є питання, що стосуються студентської молоді, оскільки вони є основою та майбутнім нашої держави.

ВИВЧЕННЯ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Ткачук Андрій

Одним з компонентів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Трудове навчання та технології)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за якою організовує освітню діяльність кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, є навчальна дисципліна "Виробництво та обробка конструкційних матеріалів: Основні процеси обробки матеріалів (металевих матеріалів)". В процесі вивчення даної дисципліни, студенти на другому курсі опрацьовують навчальний матеріал по таким основним темам, як: "Ливарне виробництво", "Технологія обробки тиском", "Прокат і його виробництво", "Кування", "Гаряче об’ємне штампування", "Холодне штампування", "Зварювальне виробництво", "Механічна обробка металів", "Електрофізичні і електрохімічні методи обробки".

ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ткаченко Ігор, Краснобокий Юрій, Підгорний Олександр

Нова ідеологія освіти полягає в тому, що її зміст будується не лише на основі виділення головних аспектів наук як бази шкільних дисциплін. Вона знайшла своє відображення у створенні особистісно зорієнтованої парадигми навчання. У межах цієї парадигми природнича освіта пов’язується з можливістю реалізації творчо-діяльнісного існування людини в навколишньому світі, а фізичні знання стають фундаментальними, впливаючи безпосередньо на формування наукового стилю мислення. Саме тому одне із найважливіших завдань сучасної системи освіти полягає у впровадженні продуктивних, проблемних методів навчання і виховання, формування творчої особистості. Але, як відомо, творчість неможлива без знань. В сучасних умовах необхідно поєднати інформаційну і творчу (креативну) функції освіти. Соціальне замовлення на підготовку творчого фахівця-вчителя, що перебуває у постійному пошуку ефективних та раціональних методів навчання і виховання, надійно науково та методично підготовленого, визначає один з головних пріоритетів діяльності вищої педагогічної школи. У межах означеної проблеми на різних рівнях природничої освіти від початкової до вищої школи належить змінити акценти з інформаційного на проблемно-діяльнісний тип освітнього процесу.

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Запорізький національний університет

Перетятько Вікторія, Сабадаш Дар’я

Ідея проблемного навчання виникла ще в середині ХХ століття, проте не втрачає своєї важливості і в наш час. Використання проблемних ситуацій і завдань на уроках природничих наук у старшій школі є умовою формування необхідного рівня мислення учнів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись