• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Методологічні підходи навчання загальнонаукових та спеціальних дисциплін в сучасному технологічному суспільстві

Керівник секції: Анісімов Микола Вікторович (доктор педагогічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

Секретар секції: Косяк Інна Василівна (кандидат педагогічних наук, НПУ імені М.П.Драгоманова)

СПАДКОЄМНІСТЬ РІЗНОВИДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ У ВНЗ

Тетяна Ярхо (Харків)

         Анотація. У статті введені поняття базової і спеціальної різновидів математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в процесі її фундаменталізації у ВНЗ. Обґрунтована необхідність в умовах дворівневої вищої освіти спадкоємного здійснення базової математичної підготовки у формі збереження певних елементів змісту, а також певного набору дидактичних принципів і підходів у викладанні математичних дисциплін. Обґрунтована необхідність спадкоємного здійснення базової і спеціальної математичних підготовок (у межах загальноосвітньої і профільної складових) у формі збереження певних елементів змісту математичних дисциплін, а також певних елементів постановок професійно-орієнтованих задач. Перспективи подальших наукових досліджень представляються в конкретизації змісту базової і спеціальної математичних підготовок.

         Ключові слова: спадкоємність, фундаменталізація, вища технічна освіта, базова математична підготовка, спеціальна математична підготовка, принцип неперервної освіти, професійна спрямованість вчення математиці.

Татьяна Ярхо

Преемственность разновидностей математической подготовки будущих специалистов технического профиля в процессе ее фундаментализации в ВУЗах

Аннотация. В статье введены понятия базовой и специальной разновидностей математической подготовки будущих специалистов технического профиля в процессе ее фундаментализации в ВУЗах. Обоснована необходимость в условиях двухуровневого высшего образования преемственного осуществления базовой математической подготовки в форме сохранения некоторых элементов содержания, а также некоторого набора дидактических принципов и подходов в изложении математических дисциплин. Обоснована необходимость преемственного осуществления базовой и специальной математических подготовок (в рамках общеобразовательной и профильной составляющих) в форме сохранения некоторых элементов содержания  математических дисциплин, а также  некоторых элементов постановок профессионально-ориентированных задач. Перспективы дальнейших научных исследований представляются в конкретизации содержания базовой и специальной математических подготовок.

Ключевые слова: преемственность, фундаментализация, высшее техническое образование, базовая математическая подготовка, специальная математическая подготовка, принцип непрерывного образования, профессиональная направленность обучения математике.

Tatyana Yarkho

Continuity in various ways of mathematical preparation of future specialists of technical profile in the process of its fundamentalization at higher educational establishments

Abstract:The paper focuses the continuity in various ways of mathematical preparation of future specialists of technical profile in the process of its fundamentalization at higher educational establishments. The paper pioneers the introduction of the two concepts of the basic and the special various ways of mathematical preparation of future specialists of technical profile in the process of its fundamentalization at higher educational establishments. The expediency of continuous exercising the basic mathematical preparation under the conditions of a two-tier higher education in the framework of the general-educational constituent  on the educational-qualification levels “Bachelor”/“Master” is grounded.

The continuity of the basic mathematical preparation is suggested in the form of preserving certain elements of content, as well as a certain set of the didactic principles and approaches in teaching classical and applied mathematical disciplines. The necessity for continuous exercising of the basic and special modes of mathematical preparation within the framework of general-educational and profile constituents of professional technical preparation is justified.

The continuity of the basic and special mathematical ways of preparation is suggested in the form of preserving certain elements of content of separate sections of a mathematical discipline, as well as certain elements of setting professionally-oriented tasks. The role of the professional focus in teaching mathematics in the framework of the general-educational constituent of preparation is stated.

The methodological problem of singling out and classifying professionally-oriented tasks as a key method of exercising a professional focus in teaching mathematics is set.

The prospects of further scientific research are seen as specifying the content of the basic and special modes of mathematical preparation.

Keywords:continuity, fundamentalization, higher technical education, basic mathematical preparation, special mathematical preparation, principle of continuous education, professional focus in teaching mathematics.

РООЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Олександр Щирбул (Кіровоград)

Анотація. У статті розглядаються проблеми формування й розвитку творчих здібностей студентів при вивченні ними дисципліни «Технічна творчість».

Зокрема, здійснено теоретичний аналіз наукових джерел у яких з різних поглядів аналізується сутність понять «здібності», «творчі здібності», «класифікація здібностей». На основі проведеного аналізу визначено мету публікації, яка полягає в том, що для формування творчого потенціалу майбутніх учителів технологій важливим є використання в навчально-виховному процесі завдань, котрі стимулюють пошукову діяльність студентів. Наводяться конкретні приклади завдань, розв’язання яких спонукає студентів до використання інформаційно-пошукових систем, обробки та критичного аналізу інформації.

Ключові слова: творчі здібності, розвиток здібностей, творчі завдання, аналіз інформації.

Аннотация.В статье рассматриваются проблемы формирования и развития творческих способностей студентов при изучении ими дисциплины «Техническое творчество».

В частности, осуществлен теоретический анализ научных источников, в которых с разных точек зрения анализируется сущность понятий «способности», «творческие способности», «классификация способностей». На основе проведенного анализа определена цель публикации, которая заключается в том, что для формирования творческого потенциала будущих учителей технологий важным является использование в учебно-воспитательном процессе задач, которые стимулируют поисковую деятельность студентов. Приводятся конкретные примеры задач, решение которых побуждает студентов к использованию информационно-поисковых систем, обработки и критического анализа информации.

Ключевые слова: творческие способности, развитие способностей, творческие задания, анализ информации.

Abstract.In article problems of formation and development of creative abilities of students when studying of discipline are considered by them "Technical creativity".

In particular, the theoretical analysis of scientific sources in which from the different points of view the essence of the concepts "abilities", "creative abilities", "classification of abilities" is analyzed is carried out. On the basis of the carried-out analysis a definite purpose of the publication which is that for formation of creative potential of future teachers of technologies use in teaching and educational process of tasks which stimulate search activity of students is important. Concrete examples of tasks which solution induces students to use of information retrieval systems, processing and the critical analysis of information are given.

By preparation for a practical training it is offered to future teachers of technologies such tasks: using various information, information and technical sources to find the theoretical description of several principles of permission of technical contradictions; to offer algorithm of their use; to find and analyse concrete examples of practical application of these principles to permission of technical contradictions. The tasks formulated thus help students to be prepared for a practical training and stimulate development of creative abilities at future experts: ability to analyze, estimate, systematize the obtained information, etc. Thus, development of modern information technical means gives the chance to widely use search engines of the Internet for educational activity of students, increase of level of their motivation, an individual approach, formation of abilities to work with information that promotes development of creative abilities of students. Further research of a problem of formation of creative abilities of future experts has to be based as on the theoretical developments concerning studying of the mechanism of creative processes and on modernization of content of training of students.

Keywords: creative abilities, development of abilities, creative tasks, analysis of information.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

А.Турчак, Н.Токар (м. Кіровоград)

В статті розглянуто новітні методи викладання лекційних курсів у вищій школі. Окрему увагу в цьому контексті приділено методу проектів та його застосуванню у навчальному процесі. Цей метод дозволяє органічно інтегрувати знання із різних галузей при вирішенні однієї проблеми, дає можливість застосовувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї.

Ключові слова: лекційний курс, фахова дисципліна, метод проектів, мультимедійні технології, компетентнісний підхід.

В статье рассматриваются новейшие методы преподавания лекционных курсов в высшей школе. Особенное внимание в этом контексте уделено методу проектов и его использованию в учебном процессе. Этот метод позволяет органічно интегрировать знания из разных отраслей для решения одной проблемы, даёт возможность применять полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи.

Ключевые слова: лекционный курс, профильная дисциплина, метод проектов, мультимедийные технологии, компетентностный подход.

Using lectures greatly intensify teaching and learning motivation of students, increases their interest in professional training, creativity and level of independence and expertise promotes future professional activities.

Today, the world apply the new characteristics of professional knowledge, breadth, flexibility, flexibility, evolutionary, perspective, art that encourages teachers to new teaching and pedagogical decisions discoveries. In general, this approach involves a process of reform and modernization of the national education system, changing approaches to education space, expanding the content of the curriculum of higher education, improve the efficiency and quality of training, variability and compliance with European and international standards of education. In this regard, the article describes the latest methods of teaching lecture courses in high school. Special attention is paid in this context, project method and its application in the educational process. This method allows you to seamlessly integrate knowledge from different sectors in solving one problem, makes it possible to apply this knowledge in practice, thus generating new ideas.

Also, the article suggests additional areas to deepen knowledge in professional disciplines: 1) the use of social media (email, forums, conferences, top training areas and specialties, individual academic courses, trainings, microblogging, widgets, webinars, etc.); 2) the use of electronic textbooks (theoretical, practical, information and reference data, calculations, analyzes, drawings, diagrams, tables, charts, graphs, drawings, audio and video materials, presentations, etc.); 3) the use of tests in determining the educational achievements of students (accuracy and speed of obtaining educational information in a significant number of respondents, objectivity and fixing attention on understanding the nature of the answer, a clear end result); 4) the use of distance learning and more.

Keywords: lectures, professional discipline, project method, multimedia technology, competence approach.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Аліна Стогній (м. Київ, Україна)

Анотація:У статті розглядаються методологічні підходи до побудови навчальної дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» в професійній підготовці майбутніх педагогів. При написанні статті використовуються методи аналізу та синтезу наукового дослідження. У процесі професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у харчовій галузі важливим елементом є визначення компетентнісного, технологічного та середовищного підходів, які можуть оптимізувати цей процес, зробити його більш ефективним і відповідним до потреб суспільства.

Дане дослідження не вичерпує всіх аспектів цього важливого питання. До подальших напрямів дослідження вважаємо за доцільне віднести можливість поєднання методологічних підходів в теорії і практиці та їх реалізацію в професійній підготовці майбутніх фахівців.

Ключові слова:методологія, методологічний підхід, середовищний підхід, компетентнісний підхід, технологічний підхід.

Алина Стогний

Методологические подходы к дисциплине «Общие технологии пищевых производств» в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения

Аннотация:В статье рассматриваются методологические подходы к построению учебной дисциплины «Общие технологии пищевых производств» в профессиональной подготовке будущих педагогов. При написании статьи используются методы анализа и синтеза научного исследования. В процессе профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения в пищевой отрасли важным элементом является определение компетентного, технологического и средового подходов, которые могут оптимизировать этот процесс, сделать его более эффективным и соответствующим потребностям общества.

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов этого важного вопроса. К дальнейших направлений исследования считаем целесообразным отнести возможность сочетания методологических подходов в теории и практике и их реализацию в профессиональной подготовке будущих специалистов.

Ключевые слова: методология, методологический подход, средовой подход, компетентностный подход, технологический подход.

Alina Stohnii

Methodological approaches to discipline "General technologies of food productions" in the process of preparation of the future teachers of vocational training

Abstract: The article considers methodological approaches to the construction of the discipline "General technologies of food productions" in professional training of future teachers. While writing the article used methods of analysis and synthesis of scientific research. In the process of training future teachers of vocational training in the food industry is an important element of determining competence, technological and environmental approaches that can optimize the process and make it more effective and consistent with the needs of society.

Through qualitative change in production in society began to be formed a need for specialized training of teachers for vocational education, particularly in the field of food technology.

The efficiency of educational process in many respects depends on the methodological base. Since modern pedagogical theory considers the learning process through the prism of methodological approaches as necessary conditions improve vocational education can be considered of general pedagogical and general scientific approaches, their successful use in training and selection, development and improvement of certain methods, analysis, verification and implementation results.

This research does not cover all aspects of this important issue. To further areas of research consider it appropriate to include the possibility of combining methodological approaches in theory and practice and their implementation in professional training of future specialists.

Keywords: methodology, methodological approach, environmental approach, competence approach, technological approach.

РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ З МЕТОЮ ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНИМ СПІЛКУВАННЯМ

 Віра Свиридюк (Київ, Україна)

 Анотація. Стаття присвячена пошуку шляхів оптимізації розвитку навичок читання студентів-філологів німецькою мовою. У статті представлено комплекс вправ для навчання читання з використанням різних стратегій читання відповідно до психолінгвістичних особливостей читання. Описано переваги різних прийомів читання та наведені приклади їх реалізації у процесі оволодіння іншомовним спілкуванням. Описано зміст навчання читання на основі орієнтовно-діяльнісної методики.  Крім того,  зазначено етапи формування навичок і вмінь читання студентів-філологів в умовах самостійної роботи. Схематично запропоновано стратегії читання на трьох етапах зазначеного виду мовленнєвої діяльності. Наголошено на важливості поетапного і системного використання вправ відповідно до умов навчання.

Ключові слова:  навчання читання, тексти як джерело інформації,   стратегії читання,  проектна методика, тексти для читання, вправа як засіб навчання, завдання,  самостійна робота

 

Аннотация. Статья "Развитие навыков чтения с целью овладения иноязычным общением"  посвящена развитию навыков чтения на немецком языке. Статья раскрывает поиск путей оптимизации развития навыков чтения студентов-филологов на немецком языке. В статье представлен комплекс упражнений для обучения чтению с использованием различных стратегий чтения в соответствии с психолингвистических особенностей чтения. Описаны преимущества различных приемов чтения и приведены примеры их реализации в процессе овладения иноязычным общением. Описаны содержание обучения чтению на основе ориентировочно-деятельностной методики. Кроме того, отмечено этапы формирования навыков и умений чтения студентов-филологов в условиях самостоятельной работы. Схематично предложено стратегии чтения на трех этапах указанного вида речевой деятельности. Подчеркнута важность поэтапного и системного использования упражнений в соответствии с условиями обучения.

Ключевые слова: обучение чтению, тексты как источник информации, стратегии чтения, проектная методика, тексты для чтения, упражнение как средство обучения, задания, самостоятельная работа

 

Vera Sviridjuk
"Development of reading skills with the aim of mastering foreign language communication"
Abstract. The article is devoted to finding ways to optimize the development of reading skills of students-philologists in German. This article presents a set of exercises for learning to read using different reading strategies according to the characteristics of psycholinguistic reading. The benefits of different methods of reading and examples of their realization in the process of mastering foreign language communication. We describe the content of teaching reading based on the estimated-activity methodology. In addition, these stages of reading skills of students-philologists in the conditions of independent work. The paper presents the results of the National Linguistic University during independent work of students of bachelors. The author analyzed modern strategies of teaching reading. Schematically reading strategies proposed three stages of this type of speech activity. Emphasized the importance of gradual and systematic use of exercises under the conditions of learning.

Keywords: teaching reading texts as a source of information, reading strategies, project methodology, texts for reading, exercise as a means of learning objectives, self-study

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись