• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ХІМІЇ

Чередник Діана

завідувач лабораторії кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький, Україна

Подопригора Наталія

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Центральноукраїнського державного педагогічного університетуімені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький, Україна

Підготовка майбутнього вчителя хімії в закладі вищої освіти представлена багатокомпонентною ступеневою системою педагогічної освіти, яка на даному етапі її розвитку зазнає кардинальних змін та актуалізує потребу дослідження виявлення чинників, що впливають на якість процесу професійної підготовки майбутніх фахівців. Сучасна освіта ставить перед собою багато завдань, головним із яких є підготувати кваліфікованих фахівців, професіоналів, мотивованих, цілеспрямованих і здатних швидко адаптуватися, які реалізують себе у професійній сфері. Вона побудована на основі взаємозв’язку різних видів діяльності студентів, інтеграції теоретичних і практичних знань із уміннями, спроектованих у площину шкільних умов та враховують особистісні якості майбутніх фахівців, що є вагомим у виборі індивідуальних освітніх траєкторій. У цьому контексті лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Хімія» максимально наближений до майбутньої професії, лабораторні роботи охоплюють основні розділи хімії і спрямовані на більш поглиблене засвоєння знань та формування експериментаторських умінь, динамічна комбінація яких визначає готовність і здатність студентів до практико-орієнтованої професійної діяльності. І якщо інтегральні компетентності вчителя розглянуті в наукових джерелах докладно, то предметні – спеціальні (фахові, професійні) компетентності вчителя хімії досі ще мало вивчені.

СУЧАСНІ ХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ В АНАЛІЗІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Довгань Антоніна

студентка 5-го курсу ХФ-18м-1з групи

Сидорова Лариса Петрівна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

На виробництвах сучасного рівня для здійснення контроля якості сировини і продуктів широко застосовують методи хроматографії, які дозволяють проводити дослідження, що не можуть бути здійснені іншими інструментальними методами. Хроматографічні методи базуються на використанні широкого кола фізико – хімічних процесів: розподіл, адсорбція, іонний обмін, дифузія, комплексоутворення та ін. Ці методи використовують для визначенняу продуктах, води, спиртів, альдегідів, ароматичних речовин, вищих жирних кислот, гербіцидів, антибіотиків, забарвлюючих речовин.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись