• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У  НАВЧАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Голови секції:


Садовий Микола Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кіровоград, Україна).


Казимирская Инна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор; «Отличник просвещения СССР», «Выдатнік народнай асветы Беларускай ССР», «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», действительный член Международной Академии Акмеологических наук, действительный член Международной ассоциации профессоров славянских стран. Автор более 80 научных работ (монографии, учебные пособия, научные статьи) по проблемам профессионального педагогического образования, теории и методики воспитания.

 

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ СПЕЦКУРСІВ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Шелудько Інна
(Глухів, Україна)

В умовах інноваційного вектора розвитку педагогіки особливої актуальності набувають питання забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій до навчання варіативних модулів. Рівень професійної підготовки у ВНЗ має відповідати як потребам ринку праці у фахівцях відповідної кваліфікації, так і потребам особи у здобутті ґрунтовних знань.

Ключові слова: інтеграція, інтегрований навчальний курс, інтегрована навчальна програма, інтегрований підхід, системний підхід, структурування змісту, учителі технологій.

Interms of innovativepedagogyvectordevelopment theassuranceof qualitative trainingof future teachers oftechnologybecomes topical in regard of learningvariousmodules.The level oftrainingin universitiesmust meetboththe needs ofthe labor marketfor specialistsappropriate qualificationsandthe needs ofa personin acquiringfundamentalknowledge.

Keywords: integration, integrated curriculum, integrated curriculum, integrated approach, system approach, structuring content, teachers of technology.

ОБГРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЯГУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Стогній Аліна Юріївна
(Київ, Україна)

У статті зроблено спробу окреслити інформаційний обсяг та сформулювати основні проблеми харчових технологій як основи навчального матеріалу через огляд харчової промисловості та характеристику її основних підгалузей.

Ключові слова:навчальний матеріал, зміст освіти, зміст навчальної дисципліни, підготовка інженерів-педагогів, харчові технології, харчова промисловість, підгалузі харчової промисловості.

This article attempts to delineate the informative volume and formulate the main problems of food technologies as the basis for training material through review of the food industry and the characteristics of its key segments.

Keywords: educational material, educationalcontent, the content of the discipline, training engineers-teachers, food technology, food processing sub-sectors of the food industry.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мирослава Соснова
(Дніпродзержинськ, Україна)

У статті досліджується можливості використання інтерактивної дошки, яка постає основним засобом оперативного дидактичного забезпечення занять з української мови. Комп’ютер та інтерактивні дошки на уроках української мови поступово стають звичними засобами навчання, використання яких роблять урок динамічним, яскравим і набагато результативнішим.

Ключові слова. Інтерактивні технології, методи і прийоми навчання, інтерактивна дошка, інформаційно-комунікаційні технології, електронний підручник.

The opportunities of usage of interactive whiteboard are researched in the article. The interactive whiteboard is the main device of operational didactic support in Ukrainian lessons. The usage of a computer and interactive whiteboards becomes the studying habits, which make the lesson dynamic, bright and more resultative.

The keywords: interactive technologies, methods of studying, an interactive whiteboard, information communication technologies, an electronic textbook.

АНАЛІЗ ПРОГРАМ З ХОРЕОГРАФІЧНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ірина МУРОВАНА
(Кіровоград)

У статті здійснено аналіз навчальних програм з хореографічних дисциплін для загальноосвітніх та позашкільних закладів.

Ключові слова: навчальні програми, хореографічне навчання, учні молодшого та середнього шкільного віку, знання, уміння, навички.

В статье предпринята попытка анализа учебных программ по хореографичным дисциплинам для общеобразовательных школ и внешкольных учреждений.

Ключевые слова: учебные программы, хореографическое обучение, ученики младшего и среднего школьного возраста, знания, умения и навыки.

The article analyzes the syllabi in choreographic disciplines for general and extracurricular educational institutions. It proves the influence of choreographic subjects such as classical, folk, modern, ballroom dance, dancesport and jazz modern dance on the formation of mentally-emotional side of the personality, the development of artistic and aesthetic  taste of the rising generation.  In addition, it emphasizes the role of knowledge and skills, given to the members of the children’s choreographic groups in the process of mastering the sense of the state and authorial syllabi, which are implemented in the educational process of the general and extracurricular institutions.

 

Key words:syllabi, choreographic education, pupils of primary and secondary school, knowledge, skills, state and authorial syllabi, extracurricular educational  institutions, classical dance, folk dance, modern dance, ballroom dance, dancesport, jazz modern dance.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ НОРМУВАННЯ ЧАСУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Медведенко Ірина
(Київ, Україна)

У статтірозглянутозначення нормування часу як складової  частини організації процесу практичного навчання.Визначено сутність, зміст і особливості  поняття нормування часу у процесі технологічного практикуму  у системі підготовки майбутніх учителів технологій.

Ключові слова: методи, методика навчання, нормування часу, практичнеенавчання, технологічний практикум.

In the article the value of setting time norms is considered as a component of organising the processof practical studies. The paper determines  the essence, contentsand features of definiting time norms set in the process of technological practical work in the system of preparatingfuture teachers of technologies.

Keywords: methods, method of studies, setting time norms, practical studies, technological practical work.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись