• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

МЕТОДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНШОМОВНИМ ЗМІСТОМ КОНЦЕПТІВ В РАМКАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПІДХОДУ CLIL

Тетяна Каракатсаніс  (Україна, м. Запоріжжя)

Євроінтеграційні та глобалізаційні процеси, характерні для сучасної освітньої сфери України, детермінують зростання наукового інтересу до вивчення іноземної мови (Указ Президента України №641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні»). Одним з найпоширеніших у світі підходів до вивчення іноземної мови сьогодні є предметно-мовне інтегроване навчання (Content and Language Integrated Learning – CLIL), яке передбачає вивчення предметів навчального курсу іноземною мовою, а також вивчення мови через предметно орієнтований зміст навчального матеріалу [2]. Відповідно, CLIL дає можливість сформувати в учнів іншомовні лінгвістичні та комунікативні компетенції у тому ж навчальному контексті, в якому відбувається розвиток їх загальних знань, умінь та навичок.

Провідні компетентності вчителя іноземної мови

Галина Іванчук, канд.пед.наук, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м. Умань

У «Плані дій щодо створення єдиного європейського індикатора провідних компетентностей» (TheEuropeanIndicatorofLanguageCompetence) іншомовна комунікативна компетентність розкривається через такі три компоненти:

– лінгвістичну компетентність (система внутрішньо засвоєних комунікантом знань щодо функціонування іноземної мови, що виявляється у їх використанні в мовленнєвій діяльності);

– соціальну компетентність (охоплює соціокультурну, соціолінгвістичну та професійну складові, які сприяють реалізації основної мети сучасної освіти, коли іноземна мова постає засобом соціокультурного розвитку особистості, збагачення знаннями нової культури);

– комунікативну компетентність (володіння властивими кожному висловлюванню правилами, що підпорядковуються загальним правилам граматики, забезпечуючи здатність індивіда використовувати мову в процесі комунікації) [5].

РОЛЬ ГРИ У ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ, ЯК ТРЕТЬОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Оксана Лозко, м. Житомир, Україна

Спілкування іноземною мовою, як засіб і необхідність міжкультурної комунікації, закладається саме на уроках іноземної мови. Спілкування є провідною діяльністю людини, частиною якої є комунікативна гра, яка має величезну цінність і в навчанні іноземної мови, будучи соціальною за своєю природою, своїм змістом та походженням.

Мета статті — проаналізувати використання комунікативних ігор та довести їх ефективність у процесі вивчення іноземної мови  в умовах стислої програми та порівняно невеликої кількості практичних годин.

ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПРИБУТОК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В.Ю. Литвиненко
Старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов

УДПУ ім. Павла Тичини
м. Умань. Україна.

Питання оцінювання належить традиційно до  економічному регістру, але це не означає, що освіта ототожнюється з товаром, а її вартість та цінність визначається у франках чи у доларах.  Навпаки, ми займатимемось специфічними особливостями оцінювання  у процесі  навчання. Розгляд освіти з точки зору економіки означає бачення  в ній не лише  способу відбору соціально-розвинутих осіб з  високим рівнем знань, освіта – це  більше ніж нагромадження знань, це   формування також різноманітних моральних якостей людини. Отже,  виховання і освіта - процес набагато складніший, він має безліч непередбачених, сумнівних ситуацій,  і його оцінювання не може відбуватися за допомогою лише математичних дій. Ми спробуємо зрозуміти функціонування учбового закладу з середини тому що саме там відбувається повсякденна педагогічна дія. І саме тут є що оцінити. Це положення надає відповідальність прямим учасникам освітнього процесу і  наділяє головною роллю безпосередньо шкільного учителя. Для успішного навчання не достатньо щоб  учні відвідували школу і проводили там деякий час. Потрібно, щоб цей час був ефективно використаний, адже лише за таких умов учні з меншими здібностями можуть наздогнати успішніших, підвищити свій інтелектуальний рівень і досягти поставленої мети. Освітня дія, власне, відбувається між учителем і учнем  і спрямована на засвоєння знань. І оцінювання  розглядається не лише як зовнішня  дія, навпроти, воно є невід’ємною частиною педагогічного процесу, стимулом для його удосконалення. Така позиція зумовлює дослідження того, що відбувається  в економіці освіти, і виникнення ряду наукових робіт з педагогіки, які стосуються економічної методології.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПРИ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ.

Людмила Веремюк (м. Умань, Україна)

Показник успішності впровадження дистанційного навчання диктується ступенем досягнення поставлених цілей та успішності використання сучасних технологій в процесі навчання. Відповідно до положення про дистанційне навчання навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка (у ВНЗ); контрольні заходи. Усі вище згадані форми допомагають успішно досягнути поставлених цілей занять з німецької мови.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись