• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ УЧНІВ ЗП(ПТ)О МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Тінькова Дар’я

Підготовка фахівців машинобудівного профілю відбувається в закладах професійно-технічної освіти та включає в себе вивчення окремих тем стереометрії за навчальною програмою «Математика. Рівень стандарту» для загальноосвітніх навчальних закладів [3]. Згідно з програмою, за період навчання майбутні робітники машинобудівного профілю повинні навчитися класифікувати та конструювати геометричні фігури на площині й у просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх елементи, виконувати побудови на зображеннях, вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити кількісні характеристики фігур (площі та об’єми).

Процес формування наведених вище умінь потребує напруженої розумової самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О машинобудівного профілю.

ОСОБЛИВОСТІ STEM-ПРОЕКТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА»

Національний авіаційний університет

Сліпухіна Ірина

Рудницька Жанна

Національний Центр «Мала академія наук України»

Поліхун Наталія

Чернецький Ігор

Глобальні соціально-економічні процеси в суспільстві ХХІ століття детермінують масштабні інноваційні зміни на всіх рівнях освіти. Так, однією із «трендових» проблем світового масштабу нині є підготовка молоді до майбутнього працевлаштування на ринку праці, характерними рисами якого у найближчій перспективі будуть, насамперед, високий ступінь технологічності, трансдисциплінарності і швидкозмінністі [1]. Особливі сподівання щодо вирішення такої проблеми нині покладено на STEM ініціативу в освіті, яка з 2009 р. запроваджена в США, а зі створенням відділу STEM освіти в Інституті модернізації змісту освіти з 2015 р. офіційно популяризується і централізовано координується також в Україні. Зазначимо, що одним з перших до вітчизняного STEM/ STEАM руху долучився Національний Центр «Мала академія наук України», в якому створено центр реальних і віртуальних навчальних досліджень – «STEM-лабораторію МАНЛаб» [2].

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЯМ ВАЛЯННЯ З ВОВНИ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Левінкова Марина, Трифонова Олена

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Існують проблеми формування й розвитку творчих здібностей студентів, зокрема креативність майбутнього вчителя технологій – це запорука його професійного становлення в умовах Нової української школи (НУШ). Як зазначає А.А. Григор’єва [1]: «У наш час вища школа відчуває потребу в оновленні наукової бази, яка би дала змогу викладачам розвивати творчі можливості студентів і забезпечувати цей складний процес на належному професійному рівні. Для студентської молоді творча діяльність стає природною і необхідною формою пізнання матеріально-предметного світу, вона виявляє резерви особистості, шляхи власного вдосконалення. Тому проблема розвитку творчих здібностей студентів набуває особливої актуальності».

Детальніше

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Свистунова Тетяна

Культура є невід’ємною складовою людської діяльності. Багатосторонність та багатофакторність феномену культури обумовлюють існування різних підходів і теоретичних концепцій у її дослідженні і, як наслідок, різних її тлумачень.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ

Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія

Павленко Анатолій

Сучасне «вибухове» зростання об’ємів і нових напрямків у науково-педагогічній інформації обумовлює необхідність розв’язання проблем наукознавчого усвідомлення, рефлексії власної природи педагогіки і, як наслідок, подальше визначення методології педагогіки.

Як відзначає С.У.Гончаренко, «з розвитком науки відбувається розвиток і диференціація методу, що приводить до виникнення вчення про метод – методології» [1 , С.205].

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись