• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРНАМЕНТУВАННЯ В ОЗДОБЛЕННІ СУЧАСНОГО ОДЯГУ

С. С. Усік, О. В. Абрамова

Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

Оздоблення сучасного одягу залежить від виду швейного виробу, призначення, стилю та ін. Різні види обробки одягу прикрашають його, підсилюють композицію, збагачують художньо-образний задум дизайнера. Обробки можуть мати декоративне, конструктивне чи утилітарне значення [2, с. 160-161]. Застосування орнаменту в проектуванні й оздобленні сучасного одягу являється раціональним допоміжним засобом підвищення впорядкованості, різноманіття кольорової, графічної і декоративної виразності швейного виробу. В оформленні сучасного текстилю, при оздобленні одягу вишивкою, друкарським малюнком зустрічаються усі відомі види та поєднання орнаментів.

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА З ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Юлія Гвоздецька

(Умань, Україна)

Нова освітня парадигма вимагає формування і розвитку у студентів вищої школи, майбутніх педагогів, професійної компетентності, ерудиції та мобільності. Становлення професіонала в сучасних умовах не є можливим без чіткого визначення змісту освіти, професійних компетенцій, особистісних якостей фахівця. Це, у свою чергу, об’єктивно зумовило підвищення вимог до якості підготовки педагогічних кадрів, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців.

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

УДК 005.336.5

Э.М. Кравченя

Белорусский национальный технический университет

Аннотация. Статья посвящена вопросам подготовки рабочим специальностям студентов инженерно-педагогического факультета БНТУ. Такая возможность заложена в типовых программах подготовки по специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направлениям)».

Это дает возможность выпускникам работать в качестве мастеров производственного обучения с первых дней педагогической деятельности.

Ключевые слова: профессия, квалификация, трудовое обучение, качество образования, специальность

Детальніше

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 37.08

Філімонова І.А.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація. Стаття присвячена проблемі діагностики сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти. Упровадження компетентнісного підходу передбачає обов’язкове прогнозування результативної складової, що вимагає адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень як важливої ланки навчального процесу. Автор розкрила особливості оцінювання навчальних досягнень майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій; визначила і охарактеризувала критерії (мотиваційно-ціннісний, гностично-діяльнісний, особистісно-рефлексивний) професійної компетентності, що дозволять забезпечити успішний результат навчання та надати майбутнім фахівцям високий рівень знань, умінь та навичок; дослідила систему показників, які характеризують кожний критерій професійної компетентності студентів; здійснила аналіз та визначила рівні сформованості (професійно-творчий, репродуктивно-творчий, інтуїтивно-репродуктивний) професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів для досягнення високих результатів у їх професійній діяльності.

Ключові слова: критерій, показник, рівень, професійна компетентність, фахівець-технолог.

Детальніше

ЗАКОНИ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ТА ЇХ УРАХУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

УДК 378.147:371.134:371.124

О.В. Семеніхіна, В.Г. Шамоня, О.М. Удовиченко, А.О. Юрченко

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Анотація. Стаття обґрунтовує важливість урахування законів зорового сприйняття у навчальному процесі і у підготовці вчителя. Виділено закон чіткості структури, закон доповнення до структурного цілого (закон підсилення). Описано фактори, які впливають на сприйняття складних об’єктів: співставляти завдання, яке ставиться перед суб’єктом, і ту практичну діяльність, яку цей суб’єкт з предметом має виконати; передбачити можливість сюжетного осмислення ситуації, значущість окремих ознак, враховувати попередній досвід суб’єктів навчання та особливості вже сформованого в них предметного сприйняття відповідних зображень. Також доцільним буде попередній аналіз індивідуальних рис суб’єктів навчання та їх розумовий рівень. Зроблено висновок про важливість цих законів для якісної організації навчального процесу.

Ключові слова: закони зорового сприйняття, візуалізація, навчальний процес, закон чіткості структур, закон підсилення.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись