• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТА

УДК 378:004

С.В. Шаров, Н.Д.Фролова

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу у вищій школі є орієнтація на індивідуальні можливості і запити студентів, що дозволяє забезпечити більшу їх самостійність, стимулювання до проектування власної освітньої програми. Одним із засовів забезпечення якості освіти в умовах стедентоцентрованого підходу є використання індивідуальної навчальної траєкторії студента у вищому навчальному закладі.

ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ВНЗ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

УДК 378.147                                                                          

І.Ю. Серьогіна

Криворізький державний педагогічний університет

Постановка проблеми. Перехід до нової особистісної парадигми у межах вищої освіти, підготовлений розвитком педагогічної думки в Україні та за її кордонами, передбачає безпосереднє входження студентів до складного процесу соціальної, професійної (педагогічної) та особистісної самореалізації.

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ MOODLE ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 378.147:004:53

М.О. Мястковська

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Сучасні тенденції стрімкого розвитку науки, техніки та технологій актуалізують питання постійної модернізації освіти. В таких умовах підсилюється конкуренція на ринку праці, що супроводжується необхідністю в професіоналізації фахівців впродовж життя, відбувається переоцінка ролі вчителя. Тому актуальним є формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю до застосування ІКТ у професійній діяльності.

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА БІОЛОГІЇ

УДК

Лєпєшкова З.М.

Вище професійне училище № 25 м. Києва

Ключові слова: інтерактивні методи навчання

Географія – єдиний шкільний предмет, що вивчає природу й суспільство у їх взаємодії. Одне із завдань вчителя – зацікавити учнів до вивчення свого предмета. Пізнавальна активність учнів підвищується, якщо вчителю вдається створити проблемну ситуацію на початку вивчення нового матеріалу, тобто викликати в учнів запитання: чому відбувається таке явище? Як можна пояснити цей факт? За таких умов учні протягом уроку, слухаючи пояснення вчителя, активно шукатимуть відповідь на запитання. Вчитель сам може ставити проблемні запитання під час вивчення окремих тем уроку. Наприклад: У прохолодну погоду вікна житлових будинків вкриваються вологою, а в мороз – крижаним візерунком. Як це пояснити? Як пояснити те, що в гарячій воді цукор розчиняється швидше, ніж у холодній? Як за складом крові можна судити про здоров'я людини? Чому повноцінне харчування вважають однією з важливих умов здоров’я людини?

ВИКОРИСТАННЯ КОМП`ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

УДК 372.853

А.Б. Андрійчук

Херсонська державна морська академія

Формування предметної компетентності з фізики майбутніх судноводіїв нерозривно пов'язане з процесом їх подальшого становлення як кваліфікованих, конкурентно-спроможних фахівців, які не лише досягли високого професійного рівня в галузі обраної спеціальності, але й вільно володіють загальнонауковими знаннями, мають розвинуте наукове мислення, усвідомлюють сучасну наукову картину світу.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись