• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові конференції ЦДУ

ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ УРОКУ ГЕОГРАФІЇ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права

Юровчик Володимир

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті пріоритетним напрямом у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження наукоємких та інформаційних технологій. Сучасні вимоги до освіти об’єктивно зумовлюють переведення освітнього процесу на технологічний рівень при цьому можуть і повинні бути використані особистісно зорієнтовані інноваційні педагогічні технології. Тому особистість учня завжди перебуває в центрі уваги вчителя географії на уроці, де визначальним завданням є не викладання навчального матеріалу, а організація активної пізнавальної діяльності. Це і стало основною метою діяльності багатьох вчителів географії – бути завжди у пошуку нових підходів у навчанні і навчальний матеріал подавати не в описовій, а проблемно-пошуковій формі. Головне завдання, яке ставить учитель перед собою – це вчити учнів вчитися. Нові підходи у викладанні предмета здійснюються учителями за допомогою проведення нестандартних уроків, постановки нестандартних завдань чи запитань, форм повторення, закріплення або перевірки матеріалу.

STEM-ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Шустова Наталія

Стрімкий розвиток ІТ-галузей, робототехніки та нанотехнологій ставить нові вимоги щодо підготовки майбутніх фахівців, зокрема, майбутніх учителів початкової школи. Вони повинні бути не лише всебічно розвиненими особистостями, але й фахівцями, які наполегливо працюють над власним професійним саморозвитком. Підготовка таких фахівців значною мірою залежить від цілеспрямованої діяльності викладача, який у своїй методичній діяльності широко впроваджує різноманітні інновації, зокрема STEM-освіту.

ГІПОТЕЗА РІМАНА ТА НЕРІВНОСТІ У КОМПЛЕКСНІЙ ОБЛАСТІ

Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»

Філєр Залмен, Чуйков Артем

Поняття «нерівність», яка класично розв'язується у множині дійсних чисел, можна розширити на множину комплексних чисел за допомогою введення порядку у множину С:

Детальніше

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Федірко Жанна

Готовність учителів до інноваційної діяльності проявляється у ефективному використанні педагогічного досвіду в нових умовах, опануванні інноваційних наукових розробок; умінні продукувати ідеї та реалізовувати їх у конкретних умовах; розкритті творчого потенціалу, володінні ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості та рефлексії [4].

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНИХ КОЛЕДЖІВ

Київський національний університет технологій та дизайну

Фаріна Валерія, Білянська Марія

Творчість – це невід’ємна частина людського життя, адже вона розширює можливості та коло варіантів вирішення певної проблеми чи завдання. З неї виходить творча діяльність, тобто втілення певної задуму, ідеї в реальність на практиці. У професії педагога творчість є актуальною і відіграє ключову роль. Достатньо для прикладу згадати педагогічну імпровізацію, без якої освітній процес буквально не можливий, а це і є створення умов для її розвитку.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись