• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО УЛЬТРАЗВУК У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

УДК 378.14.016:615.11

Світлана СТАДНІЧЕНКО (м. Дніпропетровськ)

Постановка проблеми.Інноваційні процеси у вищій освіті вимагають підвищення якості практико-орієнтованих знань. Для сучасної методики навчання особливого значення набувають проблеми оновлення навчального матеріалу, ущільнення і структурування його змісту, інтеграція та систематизація знань. Сьогодні на заняттях з природничих предметів у вищих медичних закладах необхідно при мінімальній кількості навчальних годин подати достатній обсяг інформації з гарантією високої якості та цілісності засвоєння навчального матеріалу, його відповідності сучасним досягненням науки. Як приклад реалізації окреслених вимог ми пропонуємо розглянути вивчення ультразвуку.

Аналіз актуальних досліджень. Тема «Ультразвук та його застосування у медицині» розглядається у працях О.В. Чалого, Я.В. Цехмістерова, Б.Т. Агапова, Н.В. Стучинської, В.О. Тіманюка, О.М. Животової, О.М. Ремізова, В.Г. Лещенка, Г.К. Ілліча, Л.Ф. Ємчик та ін., проте зазначених робіт стосуються переважно змістового компоненту навчального процесу. Питанням удосконалення методики навчання присвячені дослідження В.П. Вовкотруба, М.І. Садового, О.М. Трифоноваої та ін. [5].Однакналежної уваги методиці викладання зазначеного матеріалу в курсі біофізики приділено не було.

Метою статті стало визначення ефективних методичних прийомів формування системних знань студентів з теми «Ультразвук» для реалізації якісної фахової підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних закладах.

Детальніше

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ОПТИКИ

Віктор СЛЮСАРЕНКО (м. Кіровоград)

В даній статті розглянуто методику формування експериментальних компетентностей старшокласників з оптики.

Ключові слова: експеримент, оптика, обладнання, компетентності.

В данной статье рассмотрена методика формирования экспериментальных компетентностей старшеклассников по оптике.

Ключевые слова: эксперимент, оптика, оборудование, компетентности.

In this article the method of forming the experimental high school competencies of optics.

Keywords: experiment, optics, equipment and expertise.

Детальніше

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ ФІЗИКИ

УДК:539.1

Микола САДОВИЙ (Кіровоград), Євгеній РУДЕНКО (м. Олександрія)

Стаття присвячена проблемі використання новітніх технологій навчання на сучасному уроці фізики. Актуальність дослідження полягає у необхідності організації та реалізації фізичного експерименту з експериментальними задачами у середніх навчальних закладах з атомної та ядерної фізики. Такий підхід значно активізує процес використання моделей і моделювання, абстрагування, ідеалізацію й аналогії. Створення ідеалізованих об’єктів, зокрема, взаємоперетворень елементарних частинок, які не існують у об’єктивній дійсності, але які мають певні прообрази в реальному світі допомагають у першому наближенні дійти до істини. У статті подано частину експериментальних задач розроблених на дослідах модельного характеру. Демонстрації здійснюються у динамічному режимі. Метою даної статті є обґрунтування необхідності використання нових інформаційних технологій та використання експериментальних задач під час вивчення ядерних процесів фізики високих енергій.

Ключові слова: нові інформаційні технології, моделювання, досліди, експериментальні задачі.

Статья посвящена проблеме использования новейших технологий обучения на современном уроке физики. Актуальность исследования заключается в необходимости организации и реализации физического эксперимента с экспериментальными задачами в средних учебных заведениях по атомной и ядерной физики. Такой подход значительно активизирует процесс использования моделей и моделирования, абстрагирования, идеализации и аналогии. Создание идеализированных объектов, в частности, взаимопревращений элементарных частиц, которые не существуют в объективной действительности, но которые имеют определенные прообразы в реальном мире помогают в первом приближении дойти до истины. В статье представлены часть экспериментальных задач разработанных на опытах модельного характера. Демонстрации проводятся в динамическом режиме. Целью данной статьи является обоснование необходимости использования новых информационных технологий и использования экспериментальных задач при изучении ядерных процессов физики высоких энергий.

Ключевые слова: новые информационные технологии, моделирование, эксперименты, экспериментальные задачи.

The article devoted to the use of new learning technologies in modern physics lesson. Relevance of the research is the need of the organization and implementation of physical experiment experimental tasks in secondary schools of atomic and nuclear physics. This approach significantly intensify the process of using models and simulations, abstraction, idealization and analogy. Create idealized objects, including interconversions of elementary particles that do not exist in objective reality, but with some prototypes of real-world help to reach a first approximation to the truth. The article of experimental tasks designed experiments to model character. The demonstrations are carried out in dynamic mode. The purpose of this article is the justification for the use of new information technologies and the use of experimental problems in the study of nuclear processes high-energy physics.

Keywords: new information technologies, simulations, experiments, experimental tasks.

Детальніше

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ПРИ ФОРМУВАННІ В УЧНІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ УМІНЬ

УДК 371.388:53

Михайло КАЛЕНИК (м. Суми)

Показано, що запропоноване комплексне використання інструкцій до фронтальних лабораторних робіт, розділених на п'ять основних груп, сприяє формуванню у школярів експериментальних умінь і дослідницьких навичок, дозволяє їм використовувати набуті теоретичні знання і експериментаторські вміння для отримання нових продуктів навчальної діяльності.

Ключові слова: лабораторна робота, інструкція, експериментальні вміння, звіт, формування, групи лабораторних робіт.

Показано, что предложенное комплексное использование инструкций к фронтальным лабораторным работам, разделенных на пять основных типов, способствует формированию у школьников экспериментальных умений и исследовательских навыков, позволяет им использовать приобретенные теоретические знания и экспериментаторские умения для получения новых продуктов учебной деятельности.

Ключевые слова: лабораторная работа, инструкция, экспериментальные умения, отчет, формирование, группы лабораторных работ.

The article analyzes the main reasons that cause the lack of effectiveness of instructions to laboratory works on physics contained in textbooks and notebooks for laboratory robot. Front laboratory work is proposed to divide into five main groups. Examples of design work of each group. It is shown that the proposed comprehensive use instructions for frontal laboratory works, promotes the formation of students' experimental skills and research skills, enabling them to use the acquired theoretical knowledge and skills for experimentation of new products training activities.

Keywords: laboratory work, instruction, experimental skills, report, the formation,  groups of laboratory work.

ЕРГОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ І СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Віктор ВОВКОТРУБ (Кіровоград)

Визначені проблеми реалізації ергономічного підходу до створення і модернізації матеріальниих засобів для виконання навчального фізичного експерименту. Наведені варіанти модернізації джерел вторинного електроживлення та ряду модулів і пристосувань для складання електричних ланцюгів.

Ключові слова: ергономіка, фізичний експеримент, комутаційні елементи.

The problems implementing ergonomic approach to the creation and upgrading of material resources to fulfill the educational physical experiment. These options modernization of secondary power sources and a number of modules and devices for assembling electric circuits.

Keywords: ergonomics, physical experiment, switching elements.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись