• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ «ІНДУСТРІЯ 4.0»

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Дробін Андрій

Сучасний період розвитку цивілізації характеризується об’єктивними процесами неухильного підвищення рівня автоматизації технологічних процесів в усіх сферах людської діяльності, технічним переозброєнням на техніку нового покоління, в основі якої лежать цифрові технології. Ці процеси відбуваються внаслідок реалізації трендів концепції «Індустрія 4.0» [6] і є фундаментальними умовами виникнення та здійснення нової промислової революції.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ільніцька Катерина, Кичак Ірина

Специфіка сучасного світу визначається процесами глобалізації і інтеграції, які й визначають особливості його пізнання і освоєння, що в свою чергу перед людиною і людством загалом виникають нові завдання і висуваються нові вимоги. Вони пов’язані з необхідністю розуміння оточуючого світу як цілісної системи, що розвивається в напрямку посилення взаємовпливу людини, суспільства і природи, що власне й диктує необхідність оновлення змісту освіти, удосконалення методів, форм і засобів навчання на всіх рівнях освітньої системи.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Шкіца Леся, Тарас Ірина, Бекіш Ірина

Зацікавленість дистанційними формами навчання в освіті виникла набагато раніше, ніж у будь-якій іншій сфері діяльності. В останні два десятиліття у ЗВО працюють над застосуванням у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій поруч із традиційними засобами. В Центрі дистанційного навчання (ЦДН) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) існують постійно діючі курси для викладачів із розробки дистанційних курсів. Викладачами кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ створено декілька курсів з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки на платформі LMS MOODLE [1].

СУПЕРВІЗІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Федірко Жанна

Сьогодні супервізія застосовується у різних галузях економіки, соціальної сфери, культури тощо. Останніми роками супервізію почали впроваджувати і в систему освіти. Новий етап реформування освіти поставив на порядок денний впровадження супервізії педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти відповідно до концепції «Нова українська школа».

ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ГІМНАЗІЇ

Інститут педагогіки Національної академії  педагогічних наук України

Семко Лариса

Інформатика – прикладна наука, яка має необмежені сфери застосування в сучасному світі: в науці, економіці, техніці, виробництві, освіті. Таке широке використання інформатики в різних сферах життя людини підкреслює важливість вивчення в гімназії саме прикладних аспектів цієї науки.

Науково-технічна революція у всіх областях людської діяльності висуває нові вимоги до знань, технічної культури, загального і прикладного характеру освіти. Це ставить перед сучасною школою нові завдання вдосконалення освіти і підготовки школярів до практичної діяльності. Одним з напрямків модернізації сучасної інформаційної освіти є посилення прикладної спрямованості шкільного курсу інформатики, тобто здійснення зв'язку його змісту і методики навчання з практикою [1].

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись