ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

УДК 37.016:911

МАСЛОВА Наталія Миколаївна,

кандидат географічних наук,

старший викладач кафедри географії та геоекології

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка,

ORCID ID: 0000-0002-2637-9755

e-mail: [email protected]

МИРЗА-СІДЕНКО Валентина Миколаївна,

кандидат біологічних наук,

доцент кафедри географії та геоекології

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка,

e-mail: [email protected]

Постановка проблеми. Головним завданням сучасної шкільної географічної освіти, є підготовка учнів до життя в сучасних мінливих умовах, формування у них навчальних компетентностей, здатності використовувати географічні знання в життєвих ситуаціях, критично мислити, аналізувати та оцінювати інформацію, робити власні висновки та аргументувати їх. Актуальним завданням в процесі навчання географії є розвиток в учнів комунікативних компетентностей, уміння висловлювати свою позицію, вислуховувати іншого, тактовно заперечувати, переконувати у правильності власної позиції чи змінювати її під тиском переконливих аргументів. У швидко змінюваній реальності вкрай важливим стає формування таких рис особистості як активність, самостійність, творчість, адаптивність до нових реалій. Сучасні освітні стандарти унеможливлюють суто інформаційну діяльність вчителя, авторитарний стиль викладання, пасивність учнів. Натомість в освіті спостерігається тенденція до гуманізації, перехід до особистісно-орієнтованої та компетентісної парадигм, які мають на меті сприяння розвитку творчих здібностей та реалізацію освітніх потреб кожної дитини. Сьогодні вчитель є консультантом, який має навчити дитину знаходити необхідну інформацію з різних джерел та використовувати її, самостійно вчитися, співпрацювати, спілкуватися тощо. Реалізації основних завдань сучасної географічної освіти та суттєвому підвищенню ефективності процесу навчання сприяє застосування інтерактивних технологій. Інтерактивне навчання дозволяє уникнути одноманітності, створює умови для всебічного розвитку особистості учня, забезпечує позитивну та комфортну атмосферу на уроці та вносить новий цікавий зміст у навчання. Використовуючи інтерактивні методи навчання на уроках географії, вчитель дає можливість учню показати свої знання, мислити, порівнювати, відбирати головне, робити висновки, а головне – спілкуватися та взаємодіяти.