• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

HOW TO COMBINE DIFFERENT TECHNIQUES IN TEACHING ENGLISH: COMMUNICATIVE AND LEXICAL APPROACHES

Rozhkova Natalia (Kropyvnytskyi, Ukraine)

There is a huge number of courses and textbooks based on the communicative approach of teaching a foreign language, and it is considered to be the most correct and progressive. But the further we think of it and use it, the more ambiguous attitude to this method we have, and the more questions it raises: what are its advantages and disadvantages, why it has become so popular among students and teachers? Are there any ways of combining different methods to make the process of learning English less difficult but more effective? Thus modern teachers are looking for the most efficient and progressive ways of teaching a foreign language.

ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Гуліч О.О. ( м. Харків, Україна)

Стрімка сучасність висуває нові вимоги до професійної підготовки спеціалістів. На сучасному етапі розвитку українського освітнього простору все більше уваги приділяється відповідності рівня кваліфікації майбутнього фахівця європейським стандартам. Сьогодні спеціалісти повинні не лише володіти знаннями та вміннями, необхідними для майбутньої трудової діяльності, а й бути готовим до професійної реалізації в нових умовах, що постійно змінюються. Володіння іноземною мовою – одна з головних вимог, що висуває сьогодення до фахівців. У цьому контексті вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей є актуальним і важливим завданням. Інформаційні технології надають можливість кожному студентові бути обізнаним про європейські та світові наукові досягнення в своїй галузі, а для цього необхідно не тільки володіти іноземною мовою, але знати професійні терміни. У зв'язку з цим завдання викладача ускладнюється, оскільки крім комунікативного мінімуму студент повинен засвоїти і галузевий термінологічний вокабуляр. Такий напрямок пов’язаний із розвитком у студентів навичок отримання інформації при читанні іноземною мовою спеціальної літератури, знайомство з основами реферування, анотування та перекладу літератури з майбутньої спеціальності студентів, а також формування навичок іншомовного мовлення в рамках спілкування за фаховою тематикою (повідомлення, доповідь, дискусія) та ін. Таким чином, для викладача актуальним виявляється пошук найбільш ефективних методів вивчення та засвоєння фахових термінів.

МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Наталія Омельяненко (Кропивницький, Україна)

Авіація є тією сферою сучасного життя, де від рівня володіння професійною мовою залежить не лише успішність діяльності, але й життя учасників комунікації та пасажирів. Документами Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) визначено, що ведення радіообміну при здійсненні польотів на міжнародних авіалініях відбувається англійською мовою. Майбутні фахівці авіаційної галузі, що оволодівають професійною освітою в Україні, повинні мати високо розвинену мовленнєву компетенцію в галузі авіаційної англійської мови, відповідно до вимог (Doc 9835), що пред’являються до рівня володіння міжнародною авіаційною мовою радіозв’язку пілотами й диспетчерами повітряним рухом неангломовних країн. Навчання авіаційної англійської мови майбутніх фахівців розглядається як засіб передачі професійно значущої інформації англійською мовою, відпрацювання навичок використання іноземної мови у своїй професійній діяльності.

AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AT UNIVERSITY

Edita Poórová, Trnava, Slovakia

Abstract:

The article deals with an interdisciplinary approach to teaching English for specific purposes at university. It comes out from the theoretical framework of ESP teaching within which an interdisciplinary approach represents an imperative. The author illustrates the theory by an example of teaching ESP at university and provides results of the research conducted within her dissertation thesis in recent years that show an interdisciplinary approach of ESP teachers in all study programs having been researched. The conclusion justifies an interdisciplinary approach to teaching professional languages at universities in terms not only of higher education but of lifelong education as well.

Keywords: Interdisciplinary approach, English for Specific Purposes, university, teacher, cooperation, lifelong education.

MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES OF TRAINING ENGLISH AT NON-LINGUAL FACULTIES

Yaroslav Chernionkov (Kirovohrad, Ukraine)

Today the needs of the Ukrainian education in highly qualified specialists, able to establish educational contacts and work cooperation with foreign partners, specialists in foreign language on a professional level, are reflected in the curriculum of the universities of the country. Today a foreign language is not just a part of culture of a particular nation, but this is the key to success, the future successful career of students. Achieving a high level of proficiency in a foreign language is not possible without the fundamental language training at high school.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись