• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні учнів природничих наук

Тихонова Анастасія

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» природничо-географічного факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Україна

Подопригора Наталія Володимирівна

завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,

доктор педагогічних наук, доцент

Нині розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)має вплив на всі сфери людського життя, в тому числі й у освітні діяльності. Реформуванням середньої освіти «Природознавство» в контексті реалізації концептуальних засад Нової української школи, актуалізують потребу формування ключових компетентностей учнів, з поміж яких визначені основні компетентності у природничих науках і технологіях – наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати[2]. Ураховуючи, що інформаційні комунікації в навчанні мають глобальний характер оскільки є переважним засобом забезпечення та активізації освітнього процесу, тому в навчанні природничих наук вагомими засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів є застосування інформаційно-комунікаційних технології, що сприяють формуванню іншої, не менш вагомої ключової компетентності – інформаційно-цифрової, яка передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).Метою нашого дослідження є дослідження проблеми використання засобів ІКТ в навчанні учнів природничих наук.

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПЛАНЕТРІЮ STELLARIUM В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ГЕОГРАФІЇ

Ліскович Олена

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

м. Миколаїв, Україна

У 2019-2020 навчальному році завершився перехід старшої профільної школи на новий державний стандарт і програми. Особливістю нової програми з географії для старшої школи є інтеграція на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. Аналізуючи зміст програми 11 класу ми виявили значну кількість питань, що мають розглядатися інтегровано з фізикою та астрономією. У контексті інтеграції з астрономією доцільно розглянути тему «Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети» (табл. 1).

Детальніше

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМИ ОБЛІКУ «AXIM»

УДК 004.42

Болілий Василь Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент,

доцент кафедри інформатики та ІТ

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

ORCID ID 0000-0002-1923-1058

e-mail: [email protected]

Максименко Андрій Геннадійович

студент IІ курсу рівня магістр

фізико-математичного факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

ORCID ID 0000-0002-2350-0476

e-mail: [email protected]

Максименко Яна Анатоліївна

студентка IІ курсу рівня магістр

фізико-математичного факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

ORCID ID 0000-0003-0200-9458

e-mail: [email protected]

Актуальність дослідження.

У наш час автоматизація зачіпає всі великі сфери бізнесу. Сучасні комп’ютерні програми допомагають виконувати більшу частину рутинної роботи, ефективно керуючи основними і допоміжними процесами. Особливо необхідним є застосування систем автоматизації на підприємствах торгівлі, при цьому вони однаково ефективні як для великих торгових мереж, так і для малих магазинів. Якщо для великої компанії автоматизація торгових процесів розглядається вже як єдина правильна стратегія розвитку бізнесу, то для малої компанії – це спосіб підвищення ефективності роботи, зміцнення ринкових позицій [1].

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМИ ОБЛІКУ «AXIM»

Болілий Василь Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент,

доцент кафедри інформатики та ІТ

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

Максименко Андрій Геннадійович

студент IІ курсу рівня магістр фізико-математичного факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

Максименко Яна Анатоліївна

студентка IІ курсу рівня магістр фізико-математичного факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

Останнім часом, прагнення електронізувати щоденні рутинні процеси приходить у всі сфери людського життя: побут, освіта, розваги, відпочинок, бізнес тощо. І це є позитивним фактором розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяють максимальній продуктивності за відносно короткий період часу. Як відомо, автоматизація будь якого процесу не тільки спрощує роботу людини, а й зменшує час на її виконання та покращує власне якість та ефективність цієї операції.

Комплексна комп’ютерна навчальна програма для програмованого навчання органічній хімії

УДК 004.415:378.147

РЕЧИЦЬКИЙ Олександр Наумович

кандидат хімічних наук, доцент,

доцент кафедри хімії та фармації Херсонського державного університету

ORCID ID: 0000-0002-5983-8655

e-mail: [email protected]

РЕШНОВА Світлана Федорівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри хімії та фармації Херсонського державного університету

ORCID ID: 0000-0002-9475-529Х

e-mail: s.reshnova@ gmail.com

Горшкова Аліса Ігорівна

викладач кафедри хімії та фармації Херсонського державного університету

ORCID ID: 000-002-4579-5260

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Сучасна наука і освіта, зокрема хімія, не можуть ефективно розвиватися без широкого використання комп’ютерних технологій. Актуальність використання комп’ютерних технологій в освіті визначається їх широкими можливостями індивідуалізації навчання, підвищенням мотивації та посиленням емоційного фону, високою наочністю подання навчального матеріалу [4].

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись