• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

КОГНИТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко

Сумской государственный университет

Медведовская Оксана, Яценко Валерий

В последнее десятилетие растёт спрос на специалистов в области искусственного интеллекта и облачных технологий, что требует от преподавателей высшей школы не только использования облачных вычислений в обучении, но и внедрения в образовательный процесс специальных дисциплин связанных с изучением облачных вычислений. С другой стороны, большое внимание в методике преподавания в последнее время уделяется развитию нового направления, основанного на использовании когнитивных свойств психики человека, что обусловило рассмотрение авторами вопроса когнитивно-визуального подхода к созданию презентаций с использованием облачных сервисов.

3D МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ТЕХНОЛОГІЙ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Марія Чернуха, Сергій Рябець

Розвиток сучасних технологій значно випереджає модернізацію освітньої галузі, яка потребує постійного оновлення та уточнення. У зв’язку з цим, актуальним є впровадження в навчальний процесс нових пристроїв, програмних та програмованих засобів тощо, пов’язаних не тільки з популярними інформаційно-комунікаційними технологіями. Тому, актуальним, на наш погляд, вбачається застосування 3D моделювання в проектній діяльності при навчанні Технологіям. Зрозуміло, що методиці реалізації створення тривимірної комп’ютерної графіки в літературі приділено не достатньо уваги. Проте окремі аспекти висвітлені у працях Бабенка Л. В., Веселовської Г. В., Горобця С. М., Ємець Є. М., Коцюбинського В. Ю., Романюка О. Н., Стеблянко В. Г.[1]. Водночас, науковцями та методистами наголошується на чи не вирішальну важливість підготовки з 3D моделювання в закладах вищої освіти. Проте, така підготовка може розпочинатись вже в школі, де на уроках Технологій навіть пропонується для вивчення модуль «Комп’ютерне моделювання». Отже, метою нашого дослідження було обрано проектування шкільного приладдя як тривимірної моделі за допомогою вільно поширюваного 3D редактора Blender [2]. При цьому використовувались відповідні теоретичні, емпіричні та практичні методи дослідження.

Детальніше

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У НАВЧАННІ ХІМІЇ

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Нетрибійчук Олександр

Формування інформаційної культури та інформаційно-комунікаційної компетентності учнів є першочерговим завданням сучасної української системи освіти. Стаття 12 Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017) наголошує, що метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності [1].

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ «AXIM»

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Болілий Василь, Максименко Андрій, Максименко Яна

Актуальність розробки програмного продукту пов’язана з нинішніми тенденціями ринку продажу та активним впровадженням сучасних технологій в наше життя [1].

Очевидно, що паперові носії продовжують втрачати свою цінність за рахунок наявності сучасних носіїв того самого продукту, який споживач оцінює суб’єктивно. Паперові носії втрачають свою привабливість і не лише тому, що їх форма відповідає стану семи- або восьмирічної давнини, не тому, що носій не набув універсальної форми, а через відсутність подальшого розвитку. Причина полягає в тактильних відчуттях. Навіть у сфері освіти відбувається зміщення у бік електронних підручників. Тому майбутнє паперових носіїв – менше 30% ринку. Решту місця займуть електронні носії, що за певних умов цілком можуть замінити паперові [2, 3].

МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ УЧНЯМИ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК [373.5.091.33:004.4]:53

Мисліцька Наталія Анатоліївна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та методики навчання фізики, астрономії

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

ORCID: 0000-0002-1806-4737

[email protected]

Семенюк Дарина Сергіївна

здобувач ступеня вищої освіти бакалавра

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

ORCID: 0000-0002-1304-4336

[email protected]

Колесникова Оксана Анатоліївна

здобувач ступеня вищої освіти доктора філософії

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ORCID: 0000-0002-1302-7339

[email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Стрімка еволюція технологій визначає майбутній розвиток системи освіти. Технологічність освіти стає все більш витребуваною, оскільки накопичення знань і фактичного матеріалу не є першочерговим завданням сучасного освітнього процесу. Результати навчання видаються нам не просто накопиченням певного масиву знань, але появою в учнів нових якостей, головними серед яких є здатність до усвідомлених дій, спрямованих на створення нових знань. Таким чином, технології навчання повинні мати в своєму інструментарії методи навчання, спрямовані на вироблення в учнів певних способів діяльності, що дозволятимуть їм приймати виважені рішення, критично оцінювати і аналізувати отриману інформацію, придумувати різні способи розв’язання завдань на основі спільних рішень в групі, брати участь в дискусії для вироблення спільних узагальнень. Разом зі змінами в нашому повсякденному житті змінюються підходи та технології до навчання. З настанням ери бездротового Інтернету та планшетів, а також з постійним зростанням кількості цифрових навчальних матеріалів у різних сферах освіти все більшого поширення набуває технологія мобільного навчання , в тому числі за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись