• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (СИНДРОМОМ ДАУНА ТА РАС) У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Шишова Інна

Вагомою характеристикою соціалізації в сучасному суспільстві є вміння адаптуватися до його умов і потреб, результативно спілкуватися, вирішувати розбіжності інтересів, координувати свої дії з колегами. Значно важче, ніж іншим, здійснити цей процес дітям з особливими освітніми потребами. Коротко розглянемо особливості емоцій та соціалізації двох досить гарно вивчених і, при цьому, певною мірою загадкових груп дітей зі специфічними особливостями емоційного розвитку. Це діти з синдромом Дауна та діти з розладами аутистичного спектру (РАС).

ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Царенко Олександр

Реформування системи освіти в Україні та перехід до профільного навчання учнів у старшій школі зумовлюють потребу вдосконалення технологій навчання, які доцільно спрямовувати на формування особистісних якостей школярів, вміння формулювати і вирішувати проблеми, виконувати завдання на продуктивному рівні тощо. Відповідно, науково обґрунтовані підходи до вдосконалення змісту освіти з навчального предмета «Технології» мають ґрунтуватися на ефективних методах, прийомах і засобах навчання для реалізації цілісних освітніх технологій, які забезпечують реалізацію принципу проблемності. Такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме не лише активізації навчально-пізнавальної діяльності старшокласників і розвитку їх самостійності, а й забезпечить формуванню ключових і предметних компетентностей майбутніх висококваліфікованих фахівців.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Царенко Ірина

На сучасному етапі соціально-економічного та науково-технічного розвитку суспільства педагогічна наука поступово орієнтується на нову соціальну реальність і вимагає оновлення підходів до навчання і виховання студентської молоді. Особливої актуальності набувають проблеми розуміння себе як особистості, відносин між особистістю та суспільством, загальнолюдських цінностей. Кінцевою метою навчання у цій ситуації виступає формування людини, яка володіє не лише предметними знаннями з конкретної галузі, але й готовністю до цілісного сприйняття світу, до розуміння його культурних цінностей і поваги до особистості.

ГРАФІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Улич Андрій

Серед основних структурних компонентів графічної компетентності вчителя трудового навчання особливе місце займають графічні знання.

У широкому трактуванні під «знанням» доцільно розуміти перевірений практикою результат пізнання об’єктивної реальності, правильне її відображення у свідомості людини, що слугує керівництвом до діяльності. Водночас діяльність – це розгортання знання у послідовність більш чи менш ідентичних актів (дій), постійний перехід від загального (теоретичного) до конкретного (практичного). Відтак знання у діяльності виступають законами її розгортання, тобто деякою програмою дій.

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ВЧИТЕЛЯ: ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЧИ ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА?

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Надія Сеньовська

Сьогодні компетентнісний підхід характеризує як підготовку майбутніх учителів, так і їх фахову діяльність. Саме його закладено в основу концепції Нової української школи.

Професійна компетентність педагога трактується як пошукова діяльність учителя, у процесі якої «на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчально-виховного процесу з метою формування творчої особистості» [4]. Це потребує розвиненого професійного мислення, здатності оптимально й ефективно використовувати здобуті знання для досягнення педагогічної мети. З огляду на зазначене, можна стверджувати, що фахова компетентність корелює з професійною саморегуляцією вчителя.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись