• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНА ГРА ЯК ЗАСІБ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Оксана Гнатюк

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті розглянуто проблему підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до проведення позакласної навчально-виховної роботи в школі. Обґрунтовується можливість подальшого вдосконалення професійно-практичної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство» на засадах цілісного освітньо-галузевого підходу. Такий підхід сприяє підвищенню рівня науково-методичної організації позакласної навчально-виховної роботи з учнями та впровадженню нових методичних підходів до методичної підготовки майбутніх вчителів. Запропоновано конкретну методику формування методичної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін до організації позакласної навчально-виховної роботи на інтегрованій основі. Така методика сприяє підготовці висококваліфікований фахівців до роботи в школі. Пропоновану методичну розробку інтелектуально-розважальної гри «Квест» можна використовувати не лише у процесі підготовки майбутніх учителів природничо-наукових дисциплін, але й при проведенні позакласної роботи в загальноосвітній школі.

Ключові слова: позакласна робота з учнями, методика проведення позакласної роботи, природнича освіта, вчителі природничих дисциплін, компетенції та компетентності майбутніх вчителів щодо організації і проведення позакласної роботи в школі.

Детальніше

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «МАГНІТНЕ ПОЛЕ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЕЛЕМЕНТИ МАГНІТОБІОЛОГІЇ»

Світлана Стадніченко
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

У статті порушено проблему модернізації методики навчання медичної біофізики. У роботі проаналізовано зміст підручників з фізики для середньої школи і з медичної біофізики для вищих медичних закладів освіти з метою виявлення наявності й обсягу в них матеріалу з теми, у тому числі професійно спрямованого змісту і досліджено рівень підготовки студентів для засвоєння теми. На основі структурно-логічного аналізу навчального матеріалу запропоновано ефективні методичні прийоми формування системи знань з теми «Магнітне поле та його характеристики. Елементи магнітобіології» для реалізації якісної фахової підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних закладах освіти. Наведені сучасні результати досліджень у магнітобіології, магнітодіагностиці і магнітотерапії. Виокремлено професійно значимі питання теми. Запропоновані приклади застосування різних механізмів інтеграції репродуктивної і творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Ключові слова: методика навчання медичної біофізики, магнітне поле, магнітобіологія, магнітодіагностика, магнітографія, магнітотерапія.

Детальніше

Модульна система як вид навчання

Віталій Лупол

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький)

Сьогодення зумовлене зміною видів навчання: на зміну традиційним формам і методам навчання запроваджують педагогічні технології, серед яких ефективними є особистісно-орієнтовані. Зокрема, на практиці доведена ефективність модульної системи навчання.

Результати проведеного аналізу літератури переконують, що модульна технологія навчання має значні переваги порівняно з традиційним навчально-виховним процесом, що зумовлює, з одного боку, широке впровадження її концептуальних засад в освітніх закладах різних країн, а з іншого – невизначеність термінологічного апарату. Різноманітність тлумачення дослідниками термінів «модульна технологія», «модульне навчання» та інших призводить до некоректного їх використання.

Детальніше

ЕСТЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Людмила Мартиненко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (Київ)

Анотація. В даній статті розкрито культуротворчу функцію освіти, яка передбачає формування у молоді як інтерес до широкої освіченості, так і високого естетико-культурного рівня особистості. Естетичний смак – одна з найважливіших характеристик особистого становлення, що відбиває рівень визначення кожної окремої людини і визначається як здатність особистості до індивідуального відбору естетичних цінностей, а тим самим і до саморозвитку. Враховуючи специфіку роботи у сфері обслуговування, професійна підготовка фахівців цієї галузі повинна орієнтування на формування творчого підходу до трудової діяльності, розвитку професійних комунікативних навичок, уміння переконувати партнера по спілкуванню, формування вмінь орієнтуватися в культурологічній, художньо-естетичні і моральні ситуаціях, поводитись в житті відповідно до вимог, висунутих перед культурною, інтелігентної і професійної особистістю.

Ключові слова: сервіс, сфера обслуговування, освіта, професійна підготовка, педагогіка, естетика, психологія.

Детальніше

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Олександр Царенко

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. У статті розглядається проблема оцінювання профорієнтаційної роботи вчителя технологій за профілем «Автосправа». На основі аналізу науково-педагогічних джерел і практичного досвіду визначені критерії оцінювання результатів профорієнтаційної діяльності вчителя технологій старшої школи.

Дослідженням доведено, що у процесі реалізації принципів педагогічного проектування доцільно використовувати дидактичні можливості інформаційних технологій і сучасних мережевих ресурсів.

Подальші наукові пошуки доцільно спрямувати на дослідження проблеми вдосконалення дидактичного комплексу з профорієнтації, що сприятиме активізації пошуків учнями виду майбутньої трудової діяльності, який відповідає їх рівню розвитку та індивідуальним психофізіологічним можливостям.

Ключові слова: педагогічне проектування, профільне навчання, проектувальна діяльність вчителя, критерії оцінювання.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись