• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

МЕДИЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

ДЗ Дніпропетровська медична академія

Стадніченко Світлана

Сучасна медична діагностика нерозривно пов'язана з візуалізацією внутрішніх структур організму людини. Сьогодні лікарі мають змогу побачити стан будь-якого внутрішнього органа на плівці або екрані монітора не тільки у двовимірному, а й у тривимірному (3D) вигляді. З'явилася можливість віртуально повернути і розглянути орган у різних ракурсах навіть під час функціонування в реальному вимірі часу (4D).

Детальніше

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Ляшенко Олена, Трифонова Олена

Згідно Конституції України та Закону України «Про освіту» (2017) метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності [1].

У сучасному світі освіта і наука починають тяжіти не до фрагментарних знань з окремих галузей, а до інтегрованих, які б охоплювали різні галузі та відображали б цілісну наукову картину світу та сприяли формуванню наукового світогляду. За цих умов проблема реалізації міжпредметних зв’язків займає одне з центральних місць у сучасній дидактиці і привертає до себе увагу широкого кола учених.

Детальніше

 

ІНТЕГРАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Й ТЕХНОЛОГІЙ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Щирбул Олександр

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Реформування вищої освіти передбачає реалізацію багатьох освітніх завдань одним з яких є формування компетентнісного потенціалу студентів.

Тобто, результатом сучасної вищої освіти має бути не набір знань, умінь і навичок, котрі з часом втрачають актуальність, завдяки швидкому розвитку науково-технічного прогресу, а сформовані компетентності як «…здатність особи успішно навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей»[1].

Досягти зазначеного неможливо без підвищення якості освіти, модернізації змісту, методики навчання, а також широкого використання, міждисциплінарних зв’язків, котрі й допоможуть студенту сформувати цілісне сприйняття навколишнього світу.

СТРУКТУРА ХІМІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Луцький національний технічний університет

Гулай Ольга, Мороз Ірина, Шемет Василина

Невід’ємною складовою життя людини є харчування. Французький філософ і кулінар Жан Антельм Брилья-Саварен сказав: «Долі націй залежать від того, як вони харчуються». Сучасні вимоги до якості харчової продукції зумовлюють модернізацію харчової промисловості, вдосконалення існуючих та упровадження нових конкурентоспроможних технологій виробництва харчових продуктів, становлення і розвиток індустрії інноваційних продуктів для здорового харчування. Однак, виникає чимало негативних аспектів, зокрема використання штучних добавок, генетично модифікованих організмів, нанокомпонентів надзвичайно високої реакційної здатності. На ринку праці затребувані освічені, компетентні та креативні фахівці спеціальності Харчові технології. Харчова промисловість об’єктивно вважається базовою ланкою господарського комплексу Волинської області, тому з 2016 року Луцький національний технічний університет долучився до когорти ЗВО України, які готують бакалаврів і магістрів цього профілю.

Детальніше

 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАСКРІЗНИХ ПОНЯТЬ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Вергун Ігор

Відповідно до навчальної програми з фізики 10-11 класу педагог повинен сформувати в учнів ключові компетентності, виконавши наступні завдання:

– формування в учнів системи фізичних і астрономічних знань на основі сучасних;

– опанування учнями методологією природничо-наукового пізнання і науковим стилем мислення, усвідомлення суті природничо-наукової картини світу;

– формування в учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування задач та проблемних завдань різними методами із застосуванням законів фізики  та ін. [2].

Проаналізувавши підручники [4] з фізики для 10–11 класів ЗЗСО, ми прийшли до висновку, що викладений в них матеріал переобтяжений значною кількістю понять.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись