• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Історія кафедри української філології та журналістики

ist2

Історія новоутвореної кафедри української філології та журналістики – це історія колишніх кафедр української мови, літератури та журналістики.

Колишні кафедри української мови та літератури можуть похвалитися майже столітньою історією.

У 1929−1930 навчальному році при новоствореному Інституті соціального виховання була організована кафедра української мови і літератури, на якій працювали 4 викладачі, з‑поміж них − видатний мовознавець, проф. В.І. Харцієв, котрий жив у нашому місті з 1898 р. В інституті він читав курси лекцій з теорії мови і літератури, а також проводив практичні заняття з української мови та методики викладання.

У 1932 р. студентів мовно-літературного факультету було переведено до інших педінститутів України і кафедру мови і літератури ліквідували, і тільки з 1 вересня 1934 р. вона знову почала функціонувати.

У подальшому літературний та мовний напрями періодично були закріплені за окремими кафедрами.

Мовний напрям

У повоєнний час на кафедрі працювало 6 викладачів. До 1952 р. завідував кафедрою української мови старший викладач К.Ф. Глібко, з 1952 р. до 1959 р. завідувачем кафедри була ст. викладач О.П. Жмурко. На кафедрі деякий час (1947-1951 рр.) працював ст. викладач І.І. Слинько, згодом професор Чернівецького університету.

У 60-70 рр. минулого століття на кафедрі працювали: доцент Є.С. Регушевський, який завідував кафедрою з 1969 р. до 1971 р. (нині професор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського); доцент В.Т. Горбачук (нині професор Слов’янського педінституту); доцент Ф.З. Яловий; асистент К.Г. Чемерис (Городенська), нині завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор. З кінця 70-х і до початку 80-х рр. на кафедрі викладав В.В. Різун, нині доктор філологічних наук, професор, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Остання чверть ХХ ст. - час розквіту кафедри української мови, коли на ній працювали відомі в Україні науковці-лінгвісти, почала функціонувати аспірантура, було захищено 3 докторські й більше 20 кандидатських дисертацій.

15 років (1981-1996 рр.) на кафедрі працювала доцент Н.Г. Горпинич, яка з 1986 до 1992 р. була її завідувачем, автор понад 50 наукових праць із проблем фонетики, лексикології, лінгводидактики.

У 1992-1996 рр. членом кафедри, а з 1992 до 1995 р. її завідувачем був доктор філологічних наук, академік АВШ, заслужений діяч науки і техніки В.О. Горпинич, перу якого належить понад 200 наукових праць. В.О. Горпинич - науковий керівник багатьох аспірантів, 6 із них захистили кандидатські дисертації й нині працюють на рідній кафедрі. Читав лекції з різних розділів сучасної української літературної мови, вів спецкурси й спецсемінари з актуальних питань лексикології та словотвору східнослов’янських мов.

З 1960 до 1997 р. на кафедрі працював кандидат філологічних наук, в останні роки професор В.К. Чернецький. Тривалий час він очолював кафедру (з 1971 до 1986 р.), був деканом філологічного факультету, проректором тоді ще педінституту. За 37 років активної науково-педагогічної діяльності опублікував 76 наукових праць із проблем історії української мови, лексикології, словотвору.

Упродовж 9 років – з 1995 р. до 2004 р. –  кафедру очолював доктор філологічних наук, професор В.В. Лучик (після того був завідувачем  кафедри загального та слов’янського мовознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія”). Він автор понад 200 наукових праць, зокрема монографій „Автохтонні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя” (1996); "Іншомовні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя”, "Словника мікрогідронімів України” (1999), "Словника народних географічних термінів Кіровоградщини” (1999). Під його керівництвом захищено більше 10 кандидатських дисертацій.

У 2004-2005 н.р. кафедрою української мови керував кандидат філологічних наук, професор О.Є. Поляруш, який із 1978 року протягом чверті століття був ректором нашого університету.

З 1990 до 2010 р. на кафедрі працював доктор філологічних наук, професор В.М. Ожоган, у 1998-2003 рр. – він декан філологічного факультету, з 2003 до 2004 р. – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, а з 2005 р. до 2009 р. – завідувач кафедри української мови. Автор понад 100 наукових праць, опублікованих в українських і зарубіжних виданнях, з‑поміж яких дві монографії ("Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії ХVП ст.”. – К.: Наук. думка, 1989. – 150 с. (у співавторстві); "Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови”. – К., 1998. – 231 с.) і дев’ять навчально-методичних посібників і підручників із синтаксису української мови. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій.

Від 1992 р. на кафедрі української мови працювала канд. філол. наук, доцент О.О. Семенець, яка викладала стилістику української мови, культуру мовлення, синтаксис сучасної української літературної мови, порівняльну типологію. 2005 р. вона успішно захистила докторську дисертацію в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. З 2007 р. працює завідувачем кафедри видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Має понад 70 наукових публікацій.

У різні роки на кафедрі працювали доценти В.В. Шиприкевич, Ю.Б. Кучинський, І.О. Мариненко, В.І. Дмитрук, І.Ю. Круть, І.В. Холявко, М.С. Рогаль, О.В. Шинкаренко, Г.В. Скриник, викладачі С.П. Пономаренко Ю.Ф. Скляніченко, К.Г. Ялова, О.О. Черньонков, О.Т. Гурбанський, С.О. Окопник, Н.В. Устенко, Т.І. Поляруш, В.К. Чернецький, С.П. Пономаренко.

28034415

Т.І.Поляруш, В.К.Чернецький, С.П.Пономаренко

З вересня 2009 р. до березня 2022 кафедру очолювала кандидат філологічних наук, професор С.Л. Ковтюх. Автор понад 165 наукових праць. Сформовано наукову школу професора С.Л. Ковтюх «Актуальні проблеми граматики та лексикології української мови». Захищено 5 кандидатських дисертацій під її керівництвом.

photo

ist1

Літературний напрям

У післявоєнні роки на кафедрі один за одним почали з’являтись молоді, проте високопрофесійні викладачі української мови і літератури. Це були кращі випускники філологічних факультетів України. Серед них – Олійниченко Галина Іванівна, яка, прибувши в інститут у 1948 році, відразу ж очолила кафедру. В 50-х роках на кафедрі заявились перші кандидати філологічних наук: Л. Г. Нісонський, Л. М. Кіліченко, І. В. Проценко, Д. М. Білецький, Л. Ф. Стеценко, М. Т. Чечот, А. П. Бойчук, які стали відомими в Україні спеціалістами. З цього часу почали закладатись наукові традиції кафедри.

Зміна поколінь науковців відбулася в 70-х роках, коли з різних кінців України для роботи в інституті прибули молоді перспективні педагоги та вчені, кандидати філологічних наук О. Є. Поляруш, В. П. Марко, Г. Д. Клочек, М .К. Смоленчук. Доля останнього, письменника й невтомного краєзнавця, була драматичною. Звинувачений в буржуазному націоналізмі, він змушений був залишити наше місто і певний час працював на Волині. У 2008 році пам’ять про нього увічнена на почесній дошці на одному з корпусів університету.

На початку 80-х років склад кафедри поповнився такими талановитими вченими та викладачами як В. Є. Панченком та С. Г. Барабаш. Утворилось міцне літературознавче ядро.

Це дало змогу стрімко нарощувати науковий потенціал. Протягом 80-х, 90-х років ХХ та початку ХХІ ст. докторами наук стали Г. Д. Клочек, В. П. Марко, В. Є. Панченко, Л. В. Куценко, а також І. Є. Руснак, Ю. В. Мариненко, А. Гурбанська, які нині працюють  в інших вишах України.

В 1993 році при кафедрі відкрито аспірантуру та докторантуру, в якій підготовлено понад 30 кандидатів та докторів наук.

За внеском у літературознавчу науку кафедра вважається однією з найпотужніших в Україні. Достатньо сказати,  що науковці кафедри  фактично відкривали для українського читача заборонених комуністичним режимом імена письменників, наших знаменитих земляків Володимира Винниченка (проф. Володимир Панченко, професор Сергій Михида), Євгена Маланюка (проф. Леонід Куценко, доц. Оксана Гольник). Наукові школи, очолювані проф. Василем Марком  та проф. Григорієм Клочек розробили чимало наукових концептів, що стали помітним внеском в теорію літератури (методика та методологія аналізу літературного твору, системологічна теорія літературного твору). Професор Григорій Клочек є автором «Концепції реформування літературної освіти в середній школі».

За результатами  наукової роботи кафедра  неодноразово займала перші місця в універитеті. Вражає кількість опублікованої наукової продукції за останні 20 років – більше сотні монографій, навчальних посібників та понад тисячу статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Серед публікацій – чимало монографій, посібників та статей, що стали резонансними серед наукової та педагогічної громадськості України.

Колектив кафедри був організатором багатьох всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій серед яких треба відзначити наукові конференції, присвячені 100-літтю українського театру корифеїв (1982 р.), 140-літтю та І45-літтю з дня народження І.Карпенка-Карого (1980, 1985 рр.), вивченню творчості  В. Винниченка (1993, 2014 р.р.), 100-літтю від дня народження Є. Маланюка (1998 р.), 125-літтю театру корифеїв (2007 р.), вивченню проблеми «Література і кіно» (2013 р.) та нших подібних заходів.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з літературознавчими кафедрами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова, Дніпровського національного університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Черкаського державного університету імені Б.Хмельницького, Інституту літератури НАН України ім. Т.Шевченка.

До 2022 року кафедру української літератури очолював доктор філологічних наук, професор Клочек Григорій Дмитрович.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись