• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Історія кафедри української філології та журналістики

ist2

Історія новоутвореної кафедри української філології та журналістики – це переважно історія колишніх кафедр української мови, літератури та журналістики.

Колишня кафедра української мови може похвалитися майже столітньою історією.

У 1929−1930 навчальному році при новоствореному Інституті соціального виховання була організована кафедра української мови і літератури, на якій працювали 4 викладачі, з‑поміж них − видатний мовознавець, учень всесвітньо відомого акад. О.О. Потебні проф. В.І. Харцієв, котрий жив у нашому місті з 1898 р. В інституті він читав курси лекцій з теорії мови і літератури, а також проводив практичні заняття з української мови та методики викладання, які відзначалися високим науково-методичним рівнем. Ним у різних журналах надруковано низку статей, присвячених методам і прийомам викладання мови і літератури в середній та вищій школі.

Особливо великий інтерес становлять наукові праці В.І. Харцієва з питань теорії мови і літератури (усього близько 70). Цінними з погляду інтерпретації й популяризації ідей О.О. Потебні є статті, уміщені у відомому виданні „Вопросы теории и психологии творчества”, яке редагував В.О. Лезін. Серед них заслуговують на увагу „Элементарные формы поэзии”, „Мифотворчество”, „Поэзия и наука”, „Психология поэтического образа в применении к воспитанию”, „Проза”, „Основы поэтики А.А. Потебни” та ін. У них висвітлено основні принципи поетики як окремої галузі філології.

В.І. Харцієв був упорядником і редактором посмертних видань матеріалів О.О. Потебні. Так, III том „Из записок по русской грамматике” 1899 р. підготовлений і виданий за редакцією В.І. Харцієва. Ним була підготовлена вступна стаття, а також написана передмова та здійснене редагування іншого дослідження О.О. Потебні - "Из лекций по теории словесности. Басня, пословица, поговорка”. В.І. Харцієв працював у педінституті з перервами до 1937 р.

У 1932 р. студентів мовно-літературного факультету було переведено до інших педінститутів України і кафедру мови і літератури ліквідували, і тільки з 1 вересня 1934 р. вона знову почала функціонувати.

У повоєнний час на кафедрі працювало 6 викладачів. До 1952 р. завідував кафедрою української мови старший викладач К.Ф. Глібко, з 1952 р. до 1959 р. завідувачем кафедри була ст. викладач О.П. Жмурко. На кафедрі деякий час (1947-1951 рр.) працював ст. викладач І.І. Слинько, згодом професор Чернівецького університету.

1958 р. на базі кафедр російської мови та української мови утворено одну - кафедру російської й української мови, якою завідував доцент І.С. Михалко. Згодом, у 1961 р., знову було поновлено роботу окремої кафедри української мови, до складу якої входило 5 викладачів, серед яких доцент Л.І. Добржанська (працювала на кафедрі з 1950 до 1986 р.).

У 60-70 рр. минулого століття на кафедрі працювали: доцент Є.С. Регушевський, який завідував кафедрою з 1969 р. до 1971 р. (нині професор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського); доцент В.Т. Горбачук (нині професор Слов’янського педінституту); доцент Ф.З. Яловий; асистент К.Г. Чемерис (Городенська), нині завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор. З кінця 70-х і до початку 80-х рр. на кафедрі викладав В.В. Різун, нині доктор філологічних наук, професор, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Остання чверть ХХ ст. - час розквіту кафедри української мови, коли на ній працювали відомі в Україні науковці-лінгвісти, почала функціонувати аспірантура, було захищено 3 докторські й більше 20 кандидатських дисертацій.

15 років (1981-1996 рр.) на кафедрі працювала доцент Н.Г. Горпинич, яка з 1986 до 1992 р. була її завідувачем, автор понад 50 наукових праць із проблем фонетики, лексикології, лінгводидактики.

У 1992-1996 рр. членом кафедри, а з 1992 до 1995 р. її завідувачем був доктор філологічних наук, академік АВШ, заслужений діяч науки і техніки В.О. Горпинич, перу якого належить понад 200 наукових праць. В.О. Горпинич - науковий керівник багатьох аспірантів, 6 із них захистили кандидатські дисертації й нині працюють на рідній кафедрі. Читав лекції з різних розділів сучасної української літературної мови, вів спецкурси й спецсемінари з актуальних питань лексикології та словотвору східнослов’янських мов.

З 1960 до 1997 р. на кафедрі працював кандидат філологічних наук, в останні роки професор В.К. Чернецький. Тривалий час він очолював кафедру (з 1971 до 1986 р.), був деканом філологічного факультету, проректором тоді ще педінституту. За 37 років активної науково-педагогічної діяльності опублікував 76 наукових праць із проблем історії української мови, лексикології, словотвору.

Упродовж 9 років – з 1995 р. до 2004 р. –  кафедру очолював доктор філологічних наук, професор В.В. Лучик (після того був завідувачем  кафедри загального та слов’янського мовознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія”). Він автор понад 210 наукових праць, зокрема монографій „Автохтонні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя”. – Кіровоград, 1996; "Іншомовні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя”, "Словника мікрогідронімів України”. – К., 1999 (у співавторстві), "Словника народних географічних термінів Кіровоградщини”. − К. − Кіровоград, 1999 (у співавторстві), підручника "Вступ до слов’янської філології”. - К., 2008 та ін. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій.

У 2004-2005 н.р. кафедрою української мови керував кандидат філологічних наук, професор О.Є. Поляруш, який із 1978 року протягом чверті століття був ректором нашого університету.

З 1990 до 2010 р. на кафедрі працював доктор філологічних наук, професор В.М. Ожоган, у 1998-2003 рр. – він декан філологічного факультету, з 2003 до 2004 р. – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, а з 2005 р. до 2009 р. – завідувач кафедри української мови. Автор понад 100 наукових праць, опублікованих в українських і зарубіжних виданнях, з‑поміж яких дві монографії ("Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії ХVП ст.”. – К.: Наук. думка, 1989. – 150 с. (у співавторстві); "Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови”. – К., 1998. – 231 с.) і дев’ять навчально-методичних посібників і підручників із синтаксису української мови. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій.

Від 1992 р. на кафедрі української мови працювала канд. філол. наук, доцент О.О. Семенець, яка викладала стилістику української мови, культуру мовлення, синтаксис сучасної української літературної мови, порівняльну типологію. 2005 р. вона успішно захистила докторську дисертацію в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. З 2007 р. працює завідувачем кафедри видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Має понад 70 наукових публікацій.

У різні роки на кафедрі працювали доценти В.В. Шиприкевич, Ю.Б. Кучинський, І.О. Мариненко, В.І. Дмитрук, І.Ю. Круть, І.В. Холявко, М.С. Рогаль, О.В. Шинкаренко, Г.В. Скриник, викладачі С.П. Пономаренко Ю.Ф. Скляніченко, К.Г. Ялова, О.О. Черньонков, О.Т. Гурбанський, С.О. Окопник, Н.В. Устенко, Т.І. Поляруш, В.К. Чернецький, С.П. Пономаренко.

28034415

Т.І.Поляруш, В.К.Чернецький, С.П.Пономаренко

З вересня 2009 р. до сьогодні кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор С.Л. Ковтюх. Автор понад 165 наукових праць. Сформовано наукову школу професора С.Л. Ковтюх «Актуальні проблеми граматики та лексикології української мови». Захищено 5 кандидатських дисертацій під її керівництвом.

З ініціативи професора С.Л. Ковтюх кафедра української мови провела такі форуми: Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Українське мовознавство: теоретичні та прикладні проблеми»” (13–14 жовтня 2011 р.), регіональну науково-практичну конференцію «Науково-методичні параметри лінгвістичної освіти» (10–11 листопада 2016 р.), регіональну науково-практичну конференцію «Сучасна лінгвістична освіта» (20–21 квітня 2018 р.), Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблемні питання нової редакції Українського правопису» для науковців і вчителів української мови та літератури (25–26 червня 2020 р.).

photo

Викладачі кафедри проводять значну наукову, навчально-методичну, суспільно-громадську та культурно-просвітницьку роботу.

Уже традиційними стали заходи, організовані кафедрою української мови: «Найграмотніший студент університету», лінгвістично-гумористична феєрія «Фразеологія – як життя, життя – як фразеологія», конкурс навчальних студентських проєктів «З книжних слів набираємося мудрости…», усеукраїнські конкурси творчих робіт тощо.

ist1

Викладачі кафедри постійно працюють у царині пропаганди української мови як державної, беруть активну участь у громадських, мистецьких та культурних заходах різних рівнів, виступають на всеукраїнському й обласному радіо та телебаченні.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics