• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Методичні аспекти формування професійної компетентності в процесі навчання студентів та учнів

Керівник секції: Сушенцева Лілія Леонідівна (доктор педагогічних наук, Національний університет «Львівська політехніка»)

Секретар секції: Царенко Ірина Леонтіївна (кандидат педагогічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЕКТУВАННЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ

Шевченко Анна (Київ)

 Анотація.Формування професійних компетентностей майбутнього викладача дизайнерського профілю є важливою передумовою й показником його готовності до професійної діяльності. На підставі існуючої проблеми визначення спеціалізованих компетентностей фахівців дизайнерського профілю у дизайн-освіті, поставлена мета дослідити і обґрунтувати компетентнісний підхід у навчанні художньому проектуванню майбутніх фахівців з дизайну. У статті розкрито сутність художньо-проектної компетентності майбутніх педагогів-дизайнерів. Проведено дослідження професійної компетентності дизайнерів, на підставі яких визначено основні спеціалізовані компетентності, якими повинен володіти педагог-дизайнер. Враховуючи сучасні вимоги до майбутніх педагогів дизайнерського профілю, дане твердження потребує подальшого вивчення, уточнення та вдосконалення  їх змісту.

Ключові слова: дизайн-освіта, педагог-дизайнер, професійна компетентність, фахові компетентності, загальні компетентності, спеціалізовані компетентності, художньо-проектна компетентність.

Шевченко Анна (Киев)

Компетентностный подход в обучении художественного проектирования будущих специалистов по дизайну

Аннотация. Формирование профессиональных компетенций будущего преподавателя дизайнерского профиля является важной предпосылкой и показателем его готовности к профессиональной деятельности. На основании существующей проблемы определения специализированных компетенций специалистов дизайнерского профиля в дизайн-образовании, поставлена ​​цель исследовать и обосновать компетентностный подход в обучении художественному проектированию будущих специалистов по дизайну. В статье раскрыта сущность художественно-проектной компетентности будущих педагогов-дизайнеров. Проведено исследование профессиональной компетентности дизайнеров, на основании которых определены основные специализированные компетентности, которыми должен обладать педагог-дизайнер. Учитывая современные требования к будущим педагогам дизайнерского профиля, данное утверждение требует дальнейшего изучения, уточнения и совершенствования их содержания.

Ключевые слова: дизайн-образование, педагог-дизайнер, профессиональная компетентность, общие компетентности, специализированные компетентности, художественно-проектная компетентность.

Shevchenko Anna (Kiev)

Competence approach in teaching the art of designing the future experts in design

Abstract. Formation of professional competence of the teacher profile design is an important prerequisite and indicator of its readiness for professional activities. In the context of the specific design profile profesianal teacher should pay attention to his skills in the exercise of professional activity that is directly related to the ability to design and art. This ability underlies the components of educational qualification characteristics of a graduate student who received appropriate profession and has a certain set of knowledge, skills and ready to apply them in practice. In fact it is nothing like the possession of specialized competences specialist. Unfortunately, today there is the problem of the definition of specialized competencies profile design professionals based on a theory and methods of preparing them for artistic and design activities. The article aims to research and justification of competence approach in teaching the artistic design of future specialists in design; definition of specialized competences future teachers designers.

The level of artistic and professional competence of project profile design depends on the sophistication of artistic and creative inclinations and abilities, mastering effective degree of shaping knowledge, creative search methodology, figurative language of plastic art and technology, art materials, which leads to efficiency diyalnosti.

The article reveals the essence of art and design competence of future teacher’s designers. A study of professional competence designers on which the basic specialized competence, which should have a teacher-designer.

Іncluding requirements for future teachers design profile professional tasks that should be completed in the educational activities and research professional competences designers gives rise to define what art-project activity for future teachers designers provided specialized competences, which include visual, design and artistic and aesthetic competence. This statement requires further study and refinement of their content.

Keywords: design еducation, teacher-designer, professional competencies sharing competencies,specialized competence, artistic-proekt competence.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ольга Шевченко (Кіровоград)

Анотація. Стаття присвячена аналізу й обґрунтуванню основних професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури. Завданнями дослідження є теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, визначення компонентної структури та сутності поняття «професійна компетентність». В підготовці майбутніх учителів фізичної культури виокремлено чотири функціонально пов’язаних аспекти: мотиваційний, когнітивний, діяльнісно–операційний та особистісний.

Ключові слова: професійна підготовка, готовність, студент, компетентність, аспект, кваліфікаційним рівень, учитель фізичної культури.

Ольга Шевченко

Формирование профессиональных компетенций у студентов факультета физического воспитания

Аннотация. Статья посвящена анализу и обоснованию основных профессиональных компетенций будущих учителей физической культуры. Задачами исследования является теоретический анализ исследуемой проблемы, определение компонентной структуры и сущности понятия «профессиональная компетентность». В подготовке будущих учителей физической культуры выделены четыре функционально связанных аспекта: мотивационный, когнитивный, деятельностно–операционный и личностный.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, готовность, студент, компетентность, аспект, квалификационный уровень, учитель физической культуры.

Olha Shevchenko

Formation of professional competence of the students of the faculty of physical education.

Abstract:

This article analyzes and substantiation of major professional competence of future teachers of physical education.

The task of the theoretical phase of the experiment was conducting qualitative and quantitative determination of the content of professional competence in the process of preparation of future teachers of physical culture through the prism of selected structural components of readiness.

The objectives of the study are theoretical analysis of the research problem, determining component structure and essence of the concept of «professional competence».

In preparing future teachers of physical education singled out four functionally related aspects: motivational, cognitive, action-operational and personal. Motivational aspect is important and necessary in the process of readiness. Without interest, desire and interest in a particular activity can not be successful and the goal. The cognitive aspect is the systematic knowledge, abilities to the thematic synthesis of information, its analysis, reproduction system concepts in the industry of physical education, sport and human health. Activity–operational aspect – involves the formation of students as future teachers of physical culture and skills of professional activity; is manifested in the number and speed successfully and independently solve professional problems. Indicators of activity–operational aspects are manifested in the implementation of functions on a certain level of development skills of professional activity: analytical, predictive, reflectiveand meaningful practice.

We have determined the content and scope of the proposed disciplines and the number of credits (ECTS) professional and practical cycle curriculum of different educational levels of students training in the industry. In qualification level of bachelor students master 65.5% of disciplines of professional and practical training of total hours allocated curriculum. In accordance with the qualification level specialist – 49,6%, and by qualification level master – 51,3%.

The study of virusnya the content of professional competence of future teachers of physical culture, which requires the graduate ownership concepts, concepts and facts of science teaching and the necessary knowledge, skills and practical skills in the field of physical education, sport and human health.  

Keywords: training, readiness, student, competently, aspect, level of qualification, the teacher of physical culture.

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ірина Царенко (Кіровоград, Україна)

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню компетентнісного підходу у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) до використання здоров’язбережувальних освітніх технологій. На основі аналізу літератури, узагальнення педагогічного досвіду виявлено педагогічні умови ефективного використання здоров’язбережувальних технологій. Результати дослідження дали можливість конкретизувати поняття здоров’язбережувальної компетентності і визначити її змістове наповнення, виокремити складові моделі діяльності загальноосвітніх навчальних закладів різного типу і профілю в напрямі здоров’язбереження. З’ясовано, що зміст освіти і раціональне поєднання традиційних та інноваційних здоров’язбережувальних технологій забезпечують належну якість підготовки фахівців професійного навчання. Подальші дослідження доцільно спрямувати на інтеграцію здоров’язбережувальних технологій з компонентами методичної системи навчання професійно-орієнтованим дисциплінам у педагогічному виші.

Ключові слова: культура здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальні компетенції, освітні технології, навчальний процес.

Ирина Царенко.

Здоровьесберегающие технологии в подготовке будущих педагогов профессионального обучения.

Аннотация. Статья посвящена обоснованию компетентностного подхода в подготовке будущих педагогов профессионального обучения в высшем учебном заведении к использованию здоровьесберегающих образовательных технологий. На основе анализа литературы, обобщение педагогического опыта выявлены педагогические условия эффективного использования здоровьесберегающих технологий. Результаты исследования позволили уточнить понятие здоровьесберегающей компетентности и определить ее содержание, выделить составляющие модели деятельности общеобразовательных учебных заведений разного типа и профиля в направлении здоровьесбережения. Установлено, что содержание образования и рациональное сочетание традиционных и инновационных здоровьесберегающих технологий обеспечивают высокое качество подготовки специалистов профессионального обучения. Дальнейшие исследования целесообразно направить на интеграцию здоровьесберегающих технологий с компонентами методической системы обучения профессионально-ориентированным дисциплинам в педагогическом вузе.

Ключевые слова: культура здоровья, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие компетенции, технологии обучения, учебный процесс.

Irina Tsarenko.

Health-keeping technolgies in preparation of future teachers of professional education.

Annotation. Article is devoted to the rational competency approach in training future teachers of professional education in the university to use the educational Health-keeping technologies. Competence approach provides that the results of formation of competence system of future teachers of professional training in direction health-keeping is one of the key points in assessing the quality of their training.

The notion "Health-keeping technolgies" competencies includes: knowledge and understanding; knowing how to act; knowing what to do. To the  Health-keeping competencies for solving issues and problems of social activities, tools and general problems of future teachers included: the ability to organize the educational process in compliance with life safety; the ability to track and capture the positive and negative changes in the state of their own health and the health of others; ability to form effective and efficient health program saving all subjects of the educational process; ability to create the health-keeping  learning environment; ability to organize preventive events for to preventing student's diseases.

Pedagogical conditions of the effective use of health-keeping technologies are revealed on based of the literature analysis and synthesis of teaching experience. Results of the research provide an opportunity to concretize the concept of health-keeping competence and determine its semantic content, to isolate the components of the model secondary schools of different types in direction of health-keeping. It was found that the content of education and rational combination of traditional and innovative health-keeping technologies ensures proper quality of professionals of professional training preparation.

Further researches should be directed to the integration of technology with components of Health-keeping methodical system of training professional-oriented disciplines in Pedagogical University.

Key words: culture of health, healthy lifestyle, Health-keeping competence, educational technology, educational process.

РОЗВИТОК ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Iнна Учитель(м. Дніпропетровськ, Україна)

 Анотація. Стаття присвячена уточненню категоріальної сутності й змісту розвитку гуманістичної спрямованості майбутніх  педагогів професійного навчання. В публікації розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти розвитку гуманістичної спрямованості майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілюу контексті формування їх педагогічної майстерності у вищій школі. Аналізуються суперечності підготовки педагога професійного навчання в умовах сучасного вищого навчального закладу, визначено шляхи їх розв’язання. Доведено, що розвиток гуманістичної спрямованості студентів забезпечують: гуманізація процесу підготовки, практико-орієнтоване навчання на заняттях з педагогічних дисциплін,  вивчення провідного педагогічного досвіду, використання інноваційних методів навчання. Перспективами дослідження є розроблення кейсу педагогічних ситуацій на матеріалі проходження студентами педагогічної практики в технікумі для подальшого їх аналізу на заняттях з педагогічних дисциплін.

Ключові слова: гуманістична спрямованість; педагогічна майстерність; педагог професійного навчання; компетентнісний підхід; гуманізація; інтерактивні методи.

Развитие гуманистической направленности будущего педагога профессионального обучения

Инна Учитель

Аннотация.Статья посвящена  уточнению категориальной сущности и содержания развития гуманистической направленности будущих профессионального обучения.. В публикации рассмотрены теоретико-методические и практические аспекты развития гуманистической направленности будущих педагогов профессионального обучения металлургического профиляв контексте формирования их педагогического мастерства в высшей школе. Анализируются противоречия подготовки будущего педагога профессионального обучения, определены пути их разрешения. Доказано, что развитие гуманистической направлености студентов обеспечивают: гуманизация процесса подготовки, практико-ориетированное обучение, изучение ведущего педагогического опыта, использование инновационных методов обучения. Перспективами исследования является разработка кейса педагогических ситуаций на материале педагогической практики студентов в техникуме для последующего их анализа на занятиях по педагогическим дисциплинам.

Ключевые слова: гуманистическая направленность; педагогическое мастерство; педагог профессионального обучения; компетентностный подход; гуманизация; интерактивные методы.

Developing humanitarian orientation of the future pedagogue of professional learning

Іnna Uchitel

Abstract:.Article is devoted to specification of categorial matter and content of humanitarian orientation of future professional learning pedagogues as the component of their pedagogic skills. Inthearticleconsiderstheoretical, methodologicalandpracticalaspectsofdevelopingthehumanitarianorientationoffuturepedagoguesoftheprofessionallearningofthemetallurgicalfieldinthecontextofformingtheirpedagogicalskillsinthehigherschool. Also the state of pedagogues of professional learningpreparation in higher educational institutions is analysed.Followingtheanalysisofscientificandpedagogicalliterature, authordescribestheessenceofthe «humanitarianorientationofpedagogueofprofessionallearning» concepts. Authorprovidesanalysisofcontroversiesrelevanttothepedagogueofprofessionallearningpreparationinthemodernuniversity, discussespossiblesolutions.Thewaysofsolvingtheproblemofdevelopingthehumanitarianorientationofstudentsintheprocessoflearningpedagogicalskillsaredefined.

The humanitarian orientation is determined by such professional learning pedagogic skills as ability to build relations of partnership between pedagogue and student, ability to stimulate motivation and maintain the perception interest, ideas and creative ideas of students, ability to develop personalities of students with consideration of their interest and absence of prejudices for students in personal relationship. Also, the pedagogue humanitarian orientation is determined by ability to build open and emotional relationship, create psychologically safe environment in classes, maintain the interest for the world and support the development of professional personalities of students. The author has estimated the possibilities of solving the issue of humanitarian orientation development of students during the pedagogic subjects learning.  Humanitarian orientation development of students during the training in higher school is provided by training process humanization, practice-oriented education, pedagogic experience learning and usage of innovative education methods. The perspectives of this study are pedagogic situations case development based on a material of pedagogic practice in college and aimed on the further use for pedagogic subject classes. 

Keywords: humanitarianorientation; pedagogicalskills; pedagogueofprofessionallearning;competence approach; humanization;interactive methods.

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Лілія Сушенцева

(м. Львів, Україна)

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню інноваційних педагогічних технологій у процесі підготовки майбутнього професійно мобільного педагога професійного навчання. Розкрито сутність поняття «педагогічна технологія», яке трактується як система методів, прийомів, засобів і форм організації навчально-виробничого та виховного процесу, об’єднаних єдиною концептуальною ідеєю, метою і завданнями, що забезпечує задану сукупність умов для навчання, виховання, розвитку і набуття досвіду студентами, і гарантоване одержання заздалегідь визначеного позитивного результату. У контексті досліджуваної проблеми інноваційна педагогічна технологія розглядається як упорядкована сукупність дій, операцій і процедур, що забезпечують досягнення прогнозованого й  діагностованого результату в постійно змінюваних умовах освітнього процесу. Виходячи з цього положення, одним із шляхів розв’язання завдань формування майбутнього професійно мобільного педагога професійного навчання є пошук і впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, методів активного та інтерактивного навчання. Визначено критерії технологічності педагогічної технології, до яких віднесено: концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність.  Висвітлено зміст трьох базових блоків запропонованої технології.

Ключові слова: педагогічні технології, педагог професійного навчання, професійно мобільний педагог.

Инновационные педагогические технологии в процессе подготовки будущЕГо профессионально мобильнОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В высшем учебном заведении (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Лилия Сушенцева

(г. Львов, Украина)

Статья посвящена теоретическому обоснованию инновационных педагогических технологий в процессе подготовки будущего профессионально мобильного педагога профессионального обучения. Раскрыта сущность понятия «педагогическая технология», которое трактуется как система методов, приемов, средств и форм организации учебно-производственного и воспитательного процесса, объединенных единой концептуальной идеей, целью и задачами, обеспечивает заданную совокупность условий для обучения, воспитания, развития и приобретения опыта студентами, и гарантированное получение заранее определенного положительного результата. В контексте исследуемой проблемы инновационная педагогическая технология рассматривается как упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, обеспечивающих достижение прогнозируемого и диагностированного результата в постоянно меняющихся условиях образовательного процесса. Исходя из этого положения, одним из путей решения задач формирования будущего профессионально мобильного педагога профессионального обучения является поиск и внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, методов активного и интерактивного обучения. Определены критерии технологичности педагогической технологии, к которым отнесены: концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость. Освещено содержание трех базовых блоков предложенной технологии.

Ключевые слова: педагогические технологии, педагог профессионального обучения, профессионально мобильный педагог.

Innovative pedagogical technologies in the preparation of future professional mobility of teachers of vocational training in higher educational institutions (Theoretical Aspect)

Liliia Sushentseva

(Lviv, Ukraine)

The article is devoted to theoretical substantiation of innovative educational technologies in the training of future professionally mobile vocational teacher. The essence of the concept of «educational technology»  which is interpreted as a system of methods, techniques, tools and forms of teaching and educational process of production and united only conceptual idea, purpose and objectives is considered, providing a given set of conditions for training, education, development and students gain experience, and guaranteed receipt of a predetermined positive result. In the context of the researchedproblem,the innovative educational technology is seen as an ordered set of actions, operations and procedures to achieve predicted and diagnosed because of constantly changing conditions of the educational process. Based on this concept, one of the ways of solving the problems developing the future of professionally mobile vocational teacher is finding and implementing the educational process of innovative educational technologies, methods of active and interactive learning. Pedagogical technologiesworkabilitycriteria were determined, which include conceptuality, consistency, handling, efficiency, reproducibility. Content deals with three basic blocks of the proposed technology, namely teaching job block: «object - process – product»; methodsblock: «methods form-tool»; requirement block: «requirements, standards, forms of learningregulation». The first block is referred to the substantive component that implements purpose courses, elective courses included in the curriculum. Two other blocks refer to procedural component that ensures the implementation of the main goal - shaping the future of mobile professional teacher training. The main difference between innovative educational technologies is the traditional focus on the individual of the professionallymobilefuture teacher of vocational training, the development of his social, professional and values ​​qualities, its social and creative activity.

Keywords: Pedagogical technology, teacher professional learning, vocational mobile teacher.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись