• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ШОСТИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УКЛАД: ОСВІТНІ АСПЕКТИ

УДК 371.3

ДРОБІН Андрій Анатолійович

кандидат педагогічних наук, методист науково-методичної лабораторії

природничо-математичних дисциплін комунального закладу

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

ORCID iD 0000-0002-4414-0465

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. З другої половини XVIII століття, часу першої науково-технічної революції, освітня сфера людини, внаслідок культурного перетворення суспільства, наповнюється науковим змістом, а освітній процес набуває рамок все більш досконалої технології. Відповідно до теорії технологічних укладів [2], до початку XXI століття розвиток цивілізації здійснювалося через послідовне впровадження п’яти технологічних укладів Ці уклади, базуючись на циклічності розвитку, на кожному новому витку технологічно посилювались новими ключовими факторами. Науками, які визначали глобальний розвиток цивілізації, залишалися технічні та природничо-математичні науки, що визначало як зміст самих укладів, так і основний зміст і цілі освіти. Виконуючи запит на рівень освіти, який відповідав рівню розвитку технологічних укладів, сучасна освітня сфера набула в якості характерних рис науковість і технологічність.

ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Щирбул Олександр

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Сучасна реформа шкільної освіти передбачає посилення ролі особистісного підходу до навчання, широке впровадження в освітній процес трудової підготовки школярів проектних технологій, творчий підхід до засвоєння знань.

Детальніше

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

УДК 37.02

Гайда Василь Ярославович -

методист відділу навчальних предметів та

професійного розвитку педагогів

Тернопільський обласний комунальний

інститут післядипломної педагогічної освіти

ORCID ID 0000-0003-3077-2311

e-mail: [email protected]

Зміст Державного стандарту базової і повної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості у ЗЗСО і визначає засади загальнолюдських та національних цінностей, науковості і систематичності знань, їх важливості для соціалізації особистості учня [4]. Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим освітньої діяльності. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів важливого значення набуває уміння учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати різні способи пізнавальної і творчої діяльності [4]. Випускник ЗЗСО повинен володіти сформованою цілісною системою фундаментальних знань, умінь та навичок, а також досвідом самостійної діяльності та особистої відповідальності, які важливі для реалізації власних якостей у високотехнологічному та інформаційному конкурентному світі.

Математична підготовка обдарованих учнів до участі у математичних турнірах

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Ізюмченко Людмила, Гаєвський Микола

Дослідження проблеми обдарованості має довготривалу історію у вітчизняній та зарубіжній педагогіці і психології, але до цього часу існує багато «білих плям» у цьому питанні, що робить актуальним подальше вивчення даної проблеми. Потенціал обдарованості є найціннішим ресурсом духовного поступу й розвитку людства, а тому його слід розумно використовувати; робота з обдарованими учнями, які з задоволенням вивчають математику, знають її і бажають знати ще більше, має бути одним з пріоритетних напрямків у навчальній діяльності вчителя.

Детальніше

ВПЛИВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ФІЗИКИ НА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА КОЛЕДЖУ

Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

Білецький В’ячеслав

Фізика є футдаментальною наукою, що вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обгрунтування картини світу. Крім наукового, вона має важливе соціокультурне значення і є сьогодні невідємною складовою культури людської цивілізації, рушійною силою науково-технічного та соціально-економічного прогресу.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись