• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Психoлoгo–педагoгiчнi технoлoгiї навчання технiчних дисциплiн майбутнiх фахівців комп’ютерних систем

Тетяна Бодненко

(Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси)

Психoлoгo–педагoгiчнi технoлoгiї навчання технiчних дисциплiн майбутнiх фахівців комп’ютерних систем

У сучасному процесі навчання та стрімкозмінному соціально-економічному середовищі рівень вищої освіти залежить від степені ефективності використання інноваційних технологій навчання, які б ґрунтувалися на новітніх методологічних та сучасних дидактичних принципах, психолого-педагогічних теоріях, зорієнтованих на розвиток діяльнісного підхіду до навчання.

Деякі аспекти розвитку логічного мислення учнів загальноосвітньої школи

Макаренко Олександр

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Макаренко Катерина, Матяш Людмила

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Анотація. Стаття присвячена розкриттю розвитку логічного мислення в учнів через систему вправ, в основі якої покладено логічне відношення підпорядкування. Останнім часом виконано ряд досліджень щодо побудови систем вправ і задач (І. А. Бірюков, В. С. Володарський, К.В.Даутова, Г.А.Монахова, Л.Ф.Обухова), які як системотвірні фактори виділили дидактичні вимоги до задач чи змісту курсу фізики, та при цьому не прослідковувався розвиток вправи в багатокомпонентне завдання, як системотвірний фактор, не розглядалося логічне відношення. Основою для розв’язання методичного аспекту проблеми стали принципи оптимізації навчально-виховного процесу та діяльнісний підхід до нього, виражені в ідеї укрупнення дидактичних одиниць.

Ключові слова: логічне мислення, дедуктивний метод міркування, система вправ, відношення підпорядкування, укрупнення дидактичних одиниць.

Макаренко Александр

ВГУЗУ «Украинскаяа медицинская стоматологическая академия»

Макаренко Екатерина, Матяш Людмила

Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленка

Некоторые аспекты развития логического мышления учащихся общеобразовательной школы

Аннотация. Статья посвящена раскрытию развития логического мышления у учащихся через систему упражнений, в основе которой лежит логическое отношение подчинения. В последнее время выполнен ряд исследований по построению систем упражнений и задач (И.А.Бирюков, В.С.Володарський, К.В.Даутова, Г.А.Монахова, Л.Ф.Обухова), которые в роли системообразующего фактора выделили дидактические требования к задачам или содержанию курса физики, и при этом не прослеживался развитие упражнения в многокомпонентное задание, как системообразующий фактор, не рассматривалось логическое отношение. Основой для решения методического аспекта проблемы стали принципы оптимизации учебно-воспитательного процесса и деятельностный подход к нему, выраженные в идее укрупнения дидактических единиц.

Ключевые слова: логическое мышление, дедуктивный метод рассуждения, система упражнений, отношение подчинения, укрупнения дидактических единиц.

Alexander Makarenko

Higher State Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

Ekaterina Makarenko, Ludmila Matiash

The Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

Some aspects of the development of logical thinking of the secondary school students

Abstract. The article is devoted to the development of logical students’ thinking through the system of exercises, which is based on logical relation of subordination. Recently, several studies have been done on the creation of system of exercises and tasks by I. A. Biryukov, V. S. Volodarskyy, K. V. Dautova, H. A. Monahova, L. F. Obuhova, they identified didactic requirements of the problems or content of physics course at the secondary school, as a backbone factor and, at the same time, the development of exercise in a multicomponent task, as a backbone factor was not traced, and the logical relation was not considered.

The principles of the optimization of teaching and educational process and activity approach is expressed in the idea of integration of didactic units and became a basis for the solution of methodical aspect of a problem.

Keywords: logical thinking, deductive reasoning method, a system of exercises, relationship of subordination definition, integration of didactic units.

Детальніше

Соціокультурний аспект професійної діяльності майбутніх учителів математики

Зінченко Галина

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

(Полтава)

Анотація. У статті розглядається проблема цілісної підготовки майбутнього вчителя математики до здійснення професійної діяльності, виявлено сутність і специфіку її соціокультурного аспекту, виокремлено загальні чинники становлення соціокультурного контексту фахової підготовки і професійної діяльності майбутнього вчителя математики.

Ключові слова: професійна діяльність майбутніх учителів математики, соціокультурний аспект професійної діяльності, цілісність професійної підготовки майбутнього вчителя математики, соціокультурність математичної освіти, чинники становлення соціокультурного контексту фахової підготовки, математична культура особистості вчителя.

Зинченко Галина

Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленка

Социокультурный аспект ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема целостной подготовки будущего учителя математики к осуществлению профессиональной деятельности, выявлены сущность и специфика ее социокультурного аспекта, выделены общие факторы становления социокультурного контекста профессиональной подготовки и профессиональной деятельности будущего учителя математики.

Ключевые слова: профессиональная деятельность будущих учителей математики, социокультурный аспект профессиональной деятельности, целостность профессиональной подготовки будущего учителя математики, социокультурность математического образования, факторы становления социокультурного контекста профессиональной подготовки, математическая культура личности учителя.

Galyna Zinchenko

The Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS

Abstract: The article devoted to the problem of complete preparation of the future teachers of mathematics to professional activity, revealed the nature and specificity of its socio-cultural aspect, singled out common factors of socio-cultural context of professional preparation and professional work of the future teachers of mathematics.

Keywords: professional activity of the future teachers of mathematics, social and cultural aspects of professional activity, complete preparation of the future teachers of mathematics, sociality and culture of mathematics education, factors of socio-cultural context of professional preparation, mathematical culture of the individual of a teacher.

Детальніше

Медіаосвіта вчителів у сучасній школі

Максим Павленко, Дар’я Светенко

(Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ)

Сучасне суспільство перебуває під постійним впливом інформатизації та засобів масової комунікації які стали його невід’ємною частиною. Стрімкий розвиток комунікаційних технологій, засобів мережі Інтернет, мультимедіа технологій та їх постійне проникнення в навчальний процес викликають потребу в удосконаленні та поліпшенні методичних ресурсів та розробки загальноукраїнської інформаційно-комунікаційної системи для розвитку медіаосвіти вчителів.

Педагогічні умови формування художньо-естетичних орієнтацій майбутніх вчителів образотворчого-мистецтва у позанавчальній діяльності в умовах сучасної парадигми

Ірина Малиніна

(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна)

Різноманітність художніх умов, існуючих у сучасному просторі, ознаками якого є візуалізація інформаційного середовища, глобалізація мереж комунікаційних зв'язків, створюють систему впливових факторів на формування світогляду, естетичного смаку, інтересів, потреб естетичних орієнтацій майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Сучасні стрімкі темпи розвитку і оновлення форм та видів соціокультурної, художньої, науково-технічної діяльності створюють певні орієнтаційні проблеми естетичного вибору, пов'язані з осягненням молодими людьми естетичного значущих цінностей культури і мистецтва.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись