• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення природничих наук

Ляшок Катерина

студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» природничо-географічного факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Україна

Подопригора Наталія

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький, Україна

Реформуванням освіти України в контексті реалізації концептуальних засад нової української школи актуалізують потребу модернізації освітнього процесу в сучасному інформаційному освітньому просторі, залучення засобів, що сприяють розвиткові пізнавального інтересу учнів до вивчення природничих наук, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, формувати здатність здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

УДК 378.147

Плющ Валентина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

ORCID ID: 0000-0002-8099-1566

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. В умовах інтеграції науково-технічного, технологічного, природничо-наукового й гуманітарного знання, відповідно до динаміки соціокультурного контексту принципового значення набуває пошук нових підходів до підвищення ефективності організації й управління освітніми системами, особливо вищою освітою з орієнтацією на її якісні аспекти. Одним з актуальних напрямів, у якому має рухатися педагогічна наука, є формування готовності майбутніх учителів до професійного самовдосконалення.

Детальніше

САМОНАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК УМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

УДК 378.147

ТЕРЕЩЕНКО Оксана Василівна -

кандидат хімічних наук, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

ORCID 0000-0003-4643-5627

e-mail: [email protected]

Ярова Лариса Олегівна -

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

ORCID 0000-0001-6817-1787

e-mail: yar.larisa/[email protected]

ГРОМОВА Тетяна Валеріївна -

асистент кафедри мікробіології, вірусології, імунології

Донецького національного медичного університету

ORCID 0000-0002-2719-6221

e-mail: [email protected]

Постановка проблеми. Сьогодні суспільству потрібні ініціативні і творчі фахівці, які володіють навичками соціально-професійної мобільності, готовності до швидкого оновлення знань, розширення арсеналу навичок і вмінь освоєння нових сфер діяльності. Навчання із засобу засвоєння готових загальновизнаних знань перетворюється в спосіб обміну інформацією між людьми протягом усього життя. У зв’язку зі стратегічними й тактичними змінами акцентів у цілях і завданнях природничої освіти (як середньої так і вищої), швидким оновленням природничо-наукового знання та інтенсивним впровадженням новітніх освітніх технологій його необхідно суттєво модернізувати відповідно до сучасних освітніх парадигм. Таким чином існує потреба в учителях здатних до постійного оновлення професійних знань, умінь та навичок, що вимагає удосконалення їх професійної підготовки.

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Царенко Анастасія

студентка 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)»

природничо-географічного факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Україна

Подопригора Наталія Володимирівна

завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,

доктор педагогічних наук, доцент

Однією з актуальних проблем активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення природничих наук є формування їхнього пізнавального інтересу засобами ігрових технологій. При цьому важливим для шкільного віку є впровадження саме активних методів навчання та нестандартних форм педагогічної взаємодії, з-поміж яких в контексті предмету нашого дослідження нами виділено навчальні ігри, що сприяють підвищенню інтересу учнів до вивчення природничих наук засобами значущими для життєдіяльності школяра.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Плющ Валентина

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький, Україна

Пріоритетною метою навчання і виховання відповідно до нової парадигми освіти є перебудови системи професійної підготовки майбутніх учителів взагалі, та природничих дисциплін зокрема, з урахуванням інноваційних шляхів підвищення якості педагогічної освіти, програми розвитку системи безперервної педагогічної освіти, методології організації самостійної роботи студентів. Не зважаючи на значну кількість досліджень з питань планування, організації та управління самостійною роботою студентів, поки не склалося єдиної думки про структуру і класифікацію цього виду навчальної діяльності та про її методичне забезпечення.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись