• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Обговорення

 • 12:55:47, Гавриленко Ольга Миколаївна, Україна, Кіровоград

  Шановні організатори інтернет-конференції з Болгарії та Кіровограда! Вдячна за можливість поспілкуватись з авторами статей. Актуальною є проблема формування готовності, зокрема майбутніх учителів до професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Мені вдалось порівняти стан розвитку цієї проблеми на Україні та у Болгарії і переконатись у правильності обраного шляху власного дослідження. Бажаю всім успіху!

 • 15:26:39, Яна Пархета, Кіровоград (Україна)

  До статті Олени Берестенко.
  У теперішніх умовах праці педагоги часто дбають лише про своє чесне ім’я, швидкоплинний рух кар’єри. Таким чином, іноді втрачаються інтереси вихованців. У кожному класі є учні з неблагополучних сімей. Це вимагає додаткової роботи учителів із колективом класу. Окремі аспекти педагогічних ідей А. С. Макаренка варто застосовувати у сучасній школі. Тому стаття шановної авторки є цікавою та актуальною.

 • 15:34:59, Сергієнко Володимир Петрович, Україна, Київ

  Кіровоград знову приємно здивував! Скільки корисної інформації, скільки задоволення від змісту статей, коментарів. привіт керівнику секції Валерію Вікторовичу, який зумів зібрати цілу кагорту науковців і посперечатись між собою відверто.
  Привіт болгарським колегам. Ваші статті є грунтовними і для нас у великій мірі новими. Потрібно спілкуватись і досягати успіхів, обмінюватись думками, ідеями. Особливо приємно було читати те, що стосується створення тестів, критеріїв оцінювання успішності учнів, студентів.
  Всім добра і злагоди!

 • 15:40:53, Стадніченко Світлана Миколаївна, Дніпропетровськ, Україна

  Мені. як викладачу медичного університету було цікаво ознайомитись із зарубіжним досвідом щодо педагогічних досліджень. Такі конференції, Миколо Іллічу та Антоніно Колєва, проводьте систематично, адже ми інформацією цікавимось і читаємо, вчимось.
  Підтримуємо таке спілкування!

 • 15:46:29, Аліна Тимошенко, Кіровоград (Україна)

  До статті Віктора Куліша.
  Статття присвячена актуальній проблемі професійного самовизначення майбутнього фахівця, що є визначальним для процесу професійної самореалізізації особистості, Шановний автор указує на основні аспекти професійного самовизначення особистості та чинники, що впливають на розвиток невизначеності майбутнього фахівця. Крім того, дослідник називає основні шляхи подолання професійної невизначеності, використання яких дасть змогу розв'язати проблеми в професійному становленні майбутнього фахівця. Дякую за змістовну статтю. З повагою аспірантка КДПУ ім.В.Винниченка

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л.В.Кондрашова
(Черкассы, Украина)

У статті розкривається етико-професійний аспект підготовки майбутніх педагогів у системі університетської освіти, конкретизується мета, зміст, підходи її реалізації, розглядаються можливості університетської освіти в соціально-професійному становленні особистості майбутніх педагогів

Ключові слова: соціально-професійне становлення, етико-професійна підготовка, професійні цінності і смисли.

 

В статье раскрывается этико-профессиональная подготовка будущих педагогов в системе университетского образования, конкретизируется цель, содержание, подходы ее реализации, рассматриваются возможности университетского образования в социально-профессиональном становлении личности будущих педагогов.

Ключевые слова: социально-профессиональное становление, этико-профессиональная подготовка, профессиональные ценности и смыслы.

Детальніше...

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Володимир Сергієнко,
Ігор Войтович
(
Київ, Україна)

Розкрито причини та особливості соціально орієнтованої технічної підготовки майбутніх учителів інформатики. Висвітлено соціальні функції вчителя інформатики з урахуванням потреб суспільно-економічного розвитку суспільства. Описано модель конкурентоспроможного вчителя інформатики, що складається із суми ознак, які є основою структури соціальних, психологічних і професійних рис.

Ключові слова: соціальна орієнтація вищої освіти, технічна підготовка майбутніх учителів інформатики, соціальні функції й конкурентоспроможність учителя інформатики

 

The article reveals the causes and characteristics of socially oriented technical training of future teachers of computer science. The social functions of IT teachers are considered in regard of socio-economic development of society. The model of a competitive teacher of computer science which consists of the sum of traits that are the basis of the structure of social, psychological and proffesional characteristics.

Keywords:social orientation of higher education, technical training of future teachers of computer science, social functions and competitiveness of teachers of computer science.

Детальніше...

ДОСВІД ТЕОРІЇ І ПРАТИКИ А.С.МАКАРЕНКА В АСПЕКТІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Олена Берестенко
(Луганськ, Україна)

Устаттіосмислюється та аналізується теоретичний та практичний досвід   А.С. Макаренка з позиції впливу його на культуру професійного спілкування сучасного вчителя  з метою її удосконалення, а також дається характеристика теорії виховання особистості в колективі, шляхи та засоби розвитку професійної позиції, осмислення культури професійного спілкування в колективі.     

 Ключові слова:виховання, теорія виховання, вчення про колектив, культура професійного спілкування, професіоналізм,педагогічній техніки, педагогіка паралельної дії, система перспективних ліній, ознаки колективу, стадій розвитку колективу, дисципліна,демократичний стиль відносин,зовнішній і внутрішній контроль.

 

The article interprets and analyzes A. Makarenko’s theoretical and practical experience from the point of view of its influence on the culture of the modern teacher professional communication in order to improve it. The paper characterizes the theory of education of the individual in the collective and the ways and means of developing professional attitude, understanding the culture of professional communication in the collective.

Key words:education, theory of education, the study of collective, a culture of professional communication, professionalism, educational technology, Pedagogy of parallel action, the system of perspective lines, features of the collective, stages of the development of collective, the discipline, the democratic style of relationships.

Детальніше...

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Ірина Блохіна
(Київ, Україна)

У статті розглянуто проблему формування та вдосконалення професійної етики майбутніх фахівців з управління навчальними закладами. Автор наголошує на тому, що дотримання норм професійної етики керівниками є запорукою успішної та продуктивної управлінської діяльності, а її формування та вдосконалення – одним з основних завдань навчального процесу у ВНЗ. Розкриваються можливості вирішення зазначеної проблеми у системі вищої освіти.

Ключові слова: майбутні фахівці з управління навчальними закладами, управлінська діяльність в галузі освіти, професійна етика, професійна мораль, етичні знання, формування та вдосконалення професійної етики,  комплексний підхід.

 

The article considers the problem of forming and improving professional ethics of future specialists in the field of education management. The author emphasizes that observance of professional ethics leaders is the key to a successful and productive management, and its development and improvement is one of the main tasks of teaching at the university. The possibility of solving this problem in higher education establishment is revealed.

Keywords:future specialists in management educational institutions,management activities in the field of education, professional ethics, professional morality, ethical knowledge, development and improvement of professional ethics, integrated approach.

Детальніше...

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись