• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОІ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ

Інна Ковальова (Кропивницький, Україна)

Розвиток сучасної науки, техніки, технологій призводить до виникнення спеціалізованих сфер людської діяльності, що, в свою чергу, обумовлює й виникнення спеціалізованих сфер спілкування. Останні вимагають формування спеціальних мов цих областей соціального життя. Саме практична необхідність є основною рушійною силою виникнення тих мов, що обслуговують спеціалізовані, часто вузькоспеціалізовані, галузі людської діяльності. Створення і розвиток цих мов залежить від потреб тієї галузі науки, техніки, технології чи управління, яку вони обслуговують, а їх функціонування відбувається в межах певного мовного колективу. Специфіка сфер комунікації висуває особливі вимоги до використання лексичних і граматичних засобів мови, побудови речень і структури самого висловлювання. Все це підпорядковане одній меті – максимальному задоволенню комунікативних потреб у даній сфері професійного спілкування.

MODELS AND CHALLENGES OF TEACHER TRAINING AND DEVELOPMENT IN THE USA

Iryna Glazkova, (Berdiansk, Ukraine)

Teacher training is preparation for professional practice usually through formal courses at colleges or universities. Teacher development is professional learning by teachers already engaged in professional practice, usually through reflective discussion sessions based on current classroom experience.

So the basic difference is that (See Table 1): teacher training implies preservice learning, teacher development implies in-service learning.

ФРАЗЕОЛОГІЯ РАДІООБМІНУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ТА ПОМИЛКИ ПІЛОТІВ ПРИ СПРИЙНЯТТІ ПОВІДОМЛЕНЬ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ

Тетяна  Жукавіна (Кропивницький, Україна)

Радіообмін цивільної авіації являє собою професійне комунікативну взаємодію пілотів і наземних служб, а саме обмін і передачу повідомлень, які здійснюються за допомогою радіо на повітряних судах. З лінгвістичної точки зору, радіообмін розглядається як сукупність фонетичних, граматичних і лексичних одиниць мови, що обслуговує мовне спілкування учасників повітряного руху (авіадиспетчера і пілота) під час виконання польоту і представлена в діалогах пілот – авіадиспетчер [5].

Однак відому лакуну становить дослідження порушень в сприйнятті іншомовними пілотами англомовних повідомлень. Виявлення типових помилок, що допускаються пілотами при сприйнятті повідомлень, переданих диспетчерами управління повітряним рухом (далі – УПР), може послужити поліпшенню якості навчання пілотів і диспетчерів УПР, і, що важливо, попередження авіаційних інцидентів, пов’язаних з нерозумінням або неправильним розумінням пілотом мови диспетчера. Це особливо актуально в плані авіаційної безпеки: останні дослідження в цій області показали, що в 75-85% [4, с.280] авіакатастроф причиною є «людський фактор», тобто помилки пілотів і диспетчерів УПР.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Güdüleme Stratejileri Listesi

Hüseyin Yücel (Muğla / Turkey)

Giriş

Yabancı bir dilin öğrenilmesinde motivasyonun önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir (Dörnyei, 1994; Dörnyei, 2001; Willims ve Burden,1997). Dil öğrenen kişinin dil öğrenme yetisi ya da bilişsel özellikleri ne olursa olsun, motivasyon, ikinci bir dili öğrenebilmek için gerekli olan çabanın gerekli olan süre boyunca ortaya konulmasında önemli bir belirleyicidir (Dörnyei, 2001; Masgoret & Gardner, 2003). Dil öğrenme motivasyonu, genel tecrübelerin yanı sıra, öğretmenin öğretim yaklaşımı, modelleme ve öğretmen ile gerçekleştirilen etkileşim gibi sınıf içi tecrübeler gibi etkenlere bağlı olarak artar ya da azalır (Cheng & Dörnyei, 2007; Dörnyei & Csizer, 1998). Ayrıca, öğretmenin mesleki yeterlilikleri ve öğretme stili öğrenci motivasyonu ve dolayısıyla öğrenci başarısı ile direk bağlantılıdır (Hirsch, 2001). Bazı çalışmalar, motivasyonun etkin öğretimin bir bileşeni olduğunu ve öğretmenin güdüleme stratejisi kullanımının dil öğrenme başarısını etkilediğini ortaya koymuştur (Bernaus & Gardner, 2008; McEown & Takeuchi, 2014; Maeng & Lee, 2015). Motivasyonu artırıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasında, öğretmenin güdüleme stratejisi kullanımı oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de, öğrencilerin motivasyonu büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin güdüleme stratejilerini ne düzeyde kullandıklarının tespiti, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin geliştirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği durumlarda öğretmenlerin güdüleme stratejilerinden ne düzeyde yararlandıklarının tespitini mümkün kılacak olan bir güdüleme stratejileri listesi geliştirmek olarak belirlenmiştir.

COGNITIVE STRATEGIES EMPLOYED IN WRITING

Eva Smetanová

Abstract:

The aim of the paper is to present some of the findings of the research conducted at University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia. The goal was to determine what cognitive strategies would students employ and how their usage would be reflected in the quality of the students´ written output.

Key words: case study, cognitive strategy, skill, student, writing

The research was carried out within the framework of seminars focused on development of writing skills. The students who participated in the seminars were not beginners in English. In the beginning it was necessary to create a model of the writing process. After studying a variety of literary sources (Eliášová, 2011; Harmer, 2004; Brown & Hood, 1993 and many more), a basic three-stage model - consisting of the following stages: preparatory, procedural and final – was created. Each stage has its own substantiation for both – the teacher and the learner (writer). The preparatory stage allows the writer to focus on the given topic and generate relevant ideas. It gives the space to the teacher to elicit motivation. In order not to lose the enthusiasm and ideas for the topic, the stage should not last long.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись