• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Сучасні досягнення у природничих, професійних та методичних науках.

Керівник секції: Садовий Микола Ілліч (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти України)

Секретар секції: Лозенко Анна Павлівна (кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРИРОДНІ ЗАГРОЗИ ТА ХРАКТЕР ЇХНІХ ПРОЯВІВ І ДІЇ НА ЛЮДЕЙ, ТВАРИН, РОСЛИН, ОБ'ЄКТИ ЕКОНОМІКИ» ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Андрій Ткачук (Кіровоград, Україна)

Анотація. У статті розглянуто особливості вивчення небезпек, що пов'язані з різними формами прояву природних загроз. Проведений аналіз міністерської навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» та правових основ безпеки життєдіяльності в Україні свідчить про про необхідність більш повноцінного та якісного опрацювання цього матеріалу студентами вищого педагогічного навчального закладу. Розроблено систему презентацій для ефективного викладу лекційного матеріалу по даній темі.

Ключові слова: природні загрози, стихійні лиха, безпека життєдіяльності, система презентацій.

Особенности изучения темы «Природные угрозы и характер их проявлений и действий на людей, животных, растений, объекты экономики» во время преподавания нормативной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Аннотация. В статье рассмотрены особенности изучения опасностей, которые связаны с разными формами проявления природных угроз. Проведённый анализ министерской программы нормативной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и её правовых основ в Украине свидетельствует о необходимости более полноценной и качественной проработки данного материала студентами высшего педагогического учебного заведения. Разработано систему презентаций для более эффективной подачи лекционного материала по данной теме.

Ключевые слова: природные угрозы, стихийные бедствия, безопасность жизнедеятельности, система презентаций.

Features of studying the theme «Natural hazards and the nature of their manifestations and actions on people, animals, plants, objects of the economy» during the teaching of normative discipline «Safety».

Abstract. The article describes the features of studying the dangers that are associated with different manifestations of natural hazards. The analysis of ministerial curriculum normative discipline «Safety» and the legal basis of life safety in Ukraine demonstrates the need for more high-grade and high-quality processing of this material by students of higher educational establishments. A system for effective presentations, presentation of lectures on the topic.

Keywords: natural hazards and disasters,safety, presentations system.

ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ ІГРОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

Оксана Мельник (м. Київ, Україна)

Анотація. Стрімким упровадженням електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес молодшої школи обумовлюється необхідність пошуку способів оцінювання його ефективності. У статті пропонується оригінальна факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності навчального процесу з використанням електронних освітніх ресурсів у початковій школі. Розроблена модель враховує три фактори: організаційний, змістовий та методичний, для кожного з яких у статті обґрунтовані критерії оцінювання якості. Оцінка, виставлена за кожним критерієм, помножується на ваговий коефіцієнт, що враховує важливість того чи іншого критерію. Підсумкова оцінка складається із суми оцінок, виставлених по кожному фактору, з урахуванням відповідних вагових коефіцієнтів. Дослідження здійснювалось з використанням методів систематизації показників та критеріїв ефективності навчально-виховного процесу, спостереження за навчально-виховним процесом, математичного моделювання. Запропонована факторно-критеріальна модель дозволить провести поточне оцінювання ефективності навчального процесу та оперативно прийняти рішення щодо його покращення.

Ключові слова: фактор, критерій, модель, ефективність, навчальний процес, електронний освітній ресурс.

Оксана Мельник

Факторно-критериальная модель оценивания эффективности учебно-воспитательного процесса с использованием электронных образовательных игровых ресурсов для учеников начальных классов

Аннотация. Стремительным внедрением электронных образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс младшей школы обуславливается необходимость разработки способов оценивания его эффективности. Для этого в статье предлагается оригинальная факторно-критериальная модель оценивания эффективности учебного процесса сприменением электронных образовательных ресурсов в начальной школе. Разработанная модель учитывает три фактора: организационный, содержательный, методический, для каждого из которых в статье обоснованы критерии оценивания качества. Оценка по каждому критерию помножается на весовой коэффициент, учитывающий важность того или иного критерия. Результирующая оценка состоит из суммы оценок по каждому фактору с учетом соответствующих весовых коэффициентов. Исследования проводились методами систематизации показателей и критериев эффективности учебно-воспитательного процесса, наблюдения за учебно-воспитательным процессом, математического моделирования. Предложенная факторно-критериальная модель позволит провести текущее оценивание  эффективности учебного процесса и оперативно принять решения по его улучшению.

Ключевые слова: фактор, критерий, модель, эффективность, учебный процесс, электронный образовательный ресурс.

Oksana Melnyk

The factor-criteria model of assessment of efficiency of educational process with electronic educational resources for primary school students

Abstract. The aim of the article is to develop the factor-criteria model for assessment of efficiency of implementation of electronic educational resources in the educational process of primary school.

The main methods of our research are: systematization of the factors and criteria, monitoring of educational process, mathematical modeling.

The article expandsthe original model which takes into account three grounded factors: organizational, content and methodical, each of which has certain criteria for quality assessment.

An organizational factor includes both teachers’ preparation for a lesson and its proper conducting. A factor of content relates of educational material selection taking into account all peculiarities of students of primary school age. It determines the result and efficiency of the perception of this material by the students. Methodical factor takes into account the methods, means and forms of presenting educational material to students.

The assessment of each criterion is multiplied by the ranking criterion’s coefficient, which takes into account the importance of this criterion. The summative assessmentof the efficiency of the educational process is calculated as the sum of the scores of each of the three factors taking into account appropriate ranking coefficients.

It was found that the useof the model makes it possible to conduct the current and objective assessment of efficiency of the educational process and come to a quickly decision on its improvement. We propose to define the resulting assessment of the efficiency of the educational process with electronic educational resources as the sum of the summative assessment of quality of the electronic educational resource and the summative assessment of conducting the lesson.

In the further studies we are going to range the ranking factor’s and criterion’s coefficients by the method of expert assessment and develop a factor-criteria model for assessment of quality of the electronic educational resources. There is also a need to work out a scale for resulting assessment of efficiency of educational process with electronic educational resources.

Keywords: factor, criterion, model, efficiency, educational process, electronic educational resource.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Анна Лозенко (Київ, Україна)

Анотація. У статті визначаються та аналізуються актуальні проблеми  і перспективи індивідуалізації в умовах традиційної технології навчання, а також презентуються та характеризуються різні психологічні і фізичні якості і стани особистості, оскільки індивідуалізація являє собою облік індивідуальних особливостей учнів у навчальній роботі (насамперед тих, які впливають на навчальну діяльність і, від яких залежить результат навчання).Мета нашої статті полягає у визначенні та аналізі актуальних проблем та перспектив індивідуалізації навчання в умовах традиційної технології навчання. Методологічну основу склали: системний, гуманістичний, технологічний, особистісно-орієнтований, компетентнісний та діяльнісний підходи. Практичне значення полягає у забезпеченні вчителем індивідуальної зони творчого розвитку дитини, що дозволяє їй на кожному етапі створювати освітню продукцію, спираючись на свої індивідуальні якості та здібності.

Ключові слова: індивідуальність, особистість, індивідуалізація, навчання, розвиток, технології навчання.

Анна Лозенко

Индивидуализация в условиях традиционной технологии обучения.

Аннотация. В статье определяются и анализируются актуальные проблемы и перспективы индивидуализации в условиях традиционной технологии обучения, а так же определяются и характеризуются разные психологические и физические качества и состояния личности, поскольку индивидуализация представляет собой учет индивидуальных особенностей учеников в учебной работе (прежде всего тех, которые влияют на учебную деятельность и, от которых зависит результат обучения). Цель нашей статьи предполагает определение и анализ актуальных проблем и перспектив индивидуализации обучения в условиях традиционной технологии обучения. Методологическую основу составили: системный, гуманистический, технологический, личностно-ориентированный, компетентностный и деятельностный подходы. Практическое значение заключается в обеспечении учителем индивидуальной зоны творческого развития ребенка, что позволяет ему на каждом этапе создавать образовательную продукцию, опираясь на свои индивидуальные качества и способности.

Ключевые слова: индивидуальность, личность, индивидуализация, обучение, развитие, технологии обучения.

Anna Lozenko

Customization in a traditional learning technology

Annotation. This article identifies and analyzes the current problems and prospects of individualization in a traditional learning technology, as well as defined and characterized by different psychological and physical quality and condition of the individual, as individualization is an account of the individual characteristics of students in academic work (especially those that affect the learning activities and on which depends the result of training). Among the psychological and physical qualities and conditions of the person to be considered a teacher in the educational process: the physiological properties of the nervous system and brain, mental cognitive processes, personal characteristics, education and health.

The purpose of this article assumes the identification and analysis of current problems and prospects of individualization of learning in a traditional learning technology. The objectives of the article is to: identify and analyze the problem of individualization of learning in the modern school; formulate ways to solve these problems.

The methodological basis were as follows: systemic and humanistic, technological, student-centered, competence and activity approach.

The practical significance is to provide individual zone teacher of creative development of the child, allowing him every step of creating educational products, based on their individual qualities and abilities.

Of course, this article does not exhaust all the problems of an account individual characteristics of the students in the classroom, but its content will be useful as a scientist in the field of pedagogy and psychology, and teachers practitioners as well as students of pedagogical universities, undergraduates and graduate students.

Keywords: individuality, personality, individualization, training and development, technology of education.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись