• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОФІЗИКИ

ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”

Стадніченко Світлана

Процес освіти у вищому навчальному закладі має забезпечити майбутнім фахівцям набуття як професійних компетенцій, так і мета-компетенцій, що передбачають уміння самостійно здобувати знання, їх аналізувати, осмислювати й узагальнювати, трансформувати в іншу “площину бачення”. Одним із чинників активізації пізнавальної діяльності студентів є інтерес до нових трансдисциплінарних досліджень, досягнень науки, техніки, технологій. Саме вимога міждисциплінарної інтеграції освітнього процесу стимулює вчених-педагогів до переосмислення дидактичної ролі міжпредметних зв’язків (МПЗ) у формуванні професійної компетентності студентів для реалізації трансдисциплінарної інтеграції.

ПРО ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Садовий Микола

В. В. Кабак [2] у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій визначив такі основні методологічні підходи: системний, особистісно-орієнтований, компетентнісний, інформаційний, синергетичний. Положення синергетичного підходу при цьому розглядаються як методологічні засади для розкриття сутності процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами сучасних комп’ютерних технологій, опису та оцінки за допомогою методів математичної статистики в педагогічному експерименті. У результаті комбінованого впливу всіх складових сумарний ефект перевершує вплив поодиноких факторів.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ФІЗИКИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ

УДК 373:372.853

БЕНЕДИСЮК Марія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри прикладної математики

та інформатики Житомирського державного університету ім. Івана Франка

ORCID ID 0000-0002-7232-0914

e-mail: [email protected]

Анотація. Проблеми формування компетентності учнів в освітньому процесі з фізики закладу загальної середньої освіти досліджені мало. Компетентність з фізики учня розглядається на різних ступенях та рівнях формування змісту шкільної фізичної освіти. У процесі формування компетентності з фізики в учнів основної школи більшість дослідників акцентують увагу на готовності і здатності застосовувати міжпредметні знання та уміння на практиці при розв’язуванні реальних життєвих задач, успішно продовжувати навчання у міжпредметній сфері, яка вивчається. Формування компетентності з фізики в учнів залишається актуальним завданням загальної середньої освіти. В якості показника сформованості компетентності з фізики, найчастіше використовується показник сформованості змістово-процесуального компонента міжпредметної компетентності.

Ключові слова: компетентність,компетенція, основна школа, формування, компетентнісний підхід.

Детальніше

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗМІСТУ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

УДК 378.621

КОНОНЕНКО Сергій Олексійович

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

ORCID ID 0000 0001 6637 4994

e – mail:[email protected]

КОПЧУК Олександр Васильвич

завідувач навчально-виробничими майстернями

Криворіжського коледжу НАУ

ORCID ID 0000 0002 7784 1030

e – mail:[email protected]

КОЛІСНИК Роман Вікторович

студент фізико-математичного факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

ORCID ID 0000 0003 2133 474X

e – mail:[email protected]

ГРИНЬ Денис Васильович

кандидат технічних наук,

ст.викл. кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені

Володимира Винниченка

ORCID ID 0000-0002-5625-7812

e-mail: [email protected]

Анотація. В статті проведено аналіз педагогічних і методичних досліджень, присвячених проблемам організації й розвитку технічної творчості школярів, вивчення досвіду роботи шкіл і позашкільних закладів, досвід авторів дають змогу визначити шляхи подальшого вдосконалення позакласної роботи а саме: в оптимізації вибору змісту, тематики, об’єктів праці, удосконаленні форм організації і засобів керівництва діяльністю учнів на позакласних заняттях для ознайомлення з основами організації сучасного виробництва, особливостями конструкторської, винахідницької і раціоналізаторської діяльності, вирішенні питань матеріального забезпечення, створення належних умов для занять гуртків, зміцнення їхньої навчально-матеріальної бази, удосконалення підготовки вчителів, зокрема вчителів трудового навчання та фізики, для керівництва позакласною роботою з радіоелектроніки та їхньої перепідготовки.

Ключові слова: технічна творчість, навчально-матеріальна база, позакласна робота, гурток, раціоналізаторська діяльність.

ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

Міськова Наталія, Челе Тетяна

В умовах сучасної школи одним із головних завдань є запровадження особистісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на уроках математики. Нові вимоги вимагають нових технологій навчання, які б забезпечили і високий рівень теоретичної та практичної підготовки з математики, і переорієнтацію навчально-виховного процесу на особистість учня, на сприятливі умови для досягнення кожним належного рівня знань, умінь і навичок.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись