• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Про кафедру германських мов та методик їхнього навчання

Для ХХI століття притаманна тенденція до глобалізації суспільного розвитку всіх сфер життєдіяльності людини й суспільства. Найбільш пріоритетними сферами в ХХI столітті стають наука та освіта. Поступово формується єдиний європейський освітянський простір, де центральну роль мають відіграти університети. Вони повинні підготувати творчого працівника й громадянина, який розуміє себе й суспільство, в якому живе, може подати імпульс прогресу своєю інноваційною діяльністю. На тлі цих пріоритетів головна мета університету і кафедри, зокрема, полягає в тому, щоб вони стали осередками комунікації, інформації й продукування знань.
У своїй діяльності кафедра керується законом про освіту, положеннями нової типової програми з англійської та німецької мов для університетів та нормативними документами університету. У той же час викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації принципів і завдань Болонського процессу з метою інтеграції в Європейський і світовий освітній простір.

Пріоритетними для викладацького складу кафедри є:
- розробка концепції інноваційної моделі навчання з метою проектування навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння організації його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності (форми, методи, методики, технологій навчання, які спрямовані на результати навчання (зовнішньо-орієнтовані) та студентоорієнтовані (в центрі яких знаходиться студент);
- розробка науково-методичних рекомендацій до використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
- розробка науково-методичних рекомендацій щодо створення сучасних підручників, інтерактивних курсів, електронних дидактичних комплексів;
- розробка концептуальних засад підготовки і перепідготовки науково-педагогічних працівників освіти, для цього створити Центр підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (вчителі, викладачі) та запровадити сучасні стандарти вимог до професії викладача, вчителя.
- формування соціально активної людини з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;
- розвиток  наукових досліджень;

Кафедра готує фахівців з англійської та німецької мов за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра  та магістра. Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Кібальнікова Т.В.

Перелік дисциплін по кафедрі

1. Практичний курс англійської мови

2. Практична фонетика

3. Настановно-корективний курс англійської мови

4. Настановно-корективний курс німецької мови

5. Практичний курс німецької мови

6. Практика усного та писемного мовлення

7. Практична граматика

8. Практична фонетика

9. Практика усного та писемного мовлення

10. Практика усного та писемного мовлення з практичною граматикою та практичною фонетикою

11. Історія англійської мови

12. Історія німецької мови

13. Країнознавство Великої Британії та США

14. Країнознавство Німеччини

15. Теоретична фонетика

16. Методика викладання англійської мови

17. Методика викладання німецької мови

18. Загальнотеоретичний курс англійської мови

19. Загальнотеоретичний курс німецької мови

20. Теоретична граматика

21. Стилістика

22. Лексикологія

23. Технології навчання німецької мови

24. Технології навчання англійської мови у старшій школі

25. Література німецькомовних країн

26. Лінгвокраїнознавство

27. Англійська мова за педагогічним спрямуванням

28. Німецька мова за педагогічним спрямуванням

29. Методика навчання німецької мови в старшій школі

30. Міжкультурна комунікація для вчителя іноземних мов

31. Ключові компетенції для ціложиттєвої освіти

Вибіркові дисципліни І семестр:

1. Практична граматика німецької мови (рівень B1.1/ B1.2)

2. «Вчимося навчати німецької»: DLL 4. Aufgaben, Übungen, Interaktion

3. Медіація німецькомовного художнього тексту

4. Дидактична компетенція вчителя іноземної мови

5. Культура усного мовлення (німецька мова)

6. Лінгвоваріантологія

7. Академічна дискусія

8. Комунікативні стратегії вчителя іноземних мов

9. Педагогічна граматика англійської мови

10. Основи мовознавчих досліджень

11. Академічна дискусія

Вибіркові дисципліни ІІ семестр:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти (перехресний вступ)

1. Академічне писемне мовлення

2. Функціональна граматика англійської мови

3. Медіація художнього тексту

4. Виховання свободою у професійній діяльності вчителя іноземних мов

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись