• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ГЕОМЕТРІЇ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

Тетяна Махомета, Ірина Тягай

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація. Проаналізовано можливості використання проектної технології навчання під час вивчення основ геометрії у педагогічному ВНЗ. Використані методи аналізу, синтезу та порівняння проектних технологій, що використовуються у ВНЗ. Висвітлено досвід використання проектних технологій у вищій школі. Розглянуто актуальність впровадження проектних технологій навчання, інноваційні підходи до організації навчального процесу у вищій школі. Визначено їх роль у процесі підготовки майбутніх учителів математики під час вивчення основ геометрії. Зазначено, що технологія проектування вимагає від студентів застосовувати нові знання, виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно, розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку. Показано, що проектування є ефективною технологією навчання, яка спрямовує студентів на усвідомлену діяльність і передбачає їх професійний розвиток.

Ключові слова: проектні технології, професійна компетентність, комунікативні здібності, навчання в співпраці, основи геометрії.

Детальніше

Критерії оцінювання рівня підготовки майбутніх учителів фізико-математичного і технологічного профілю у педагогічних університетах

Сиротюк Володимир1, Сільвейстр Анатолій2
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова1;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського2

Компетентність фахівця з вищою освітою - це прояв на практиці прагнення і готовності реалізувати свій потенціал (знання, вміння, досвід тощо) для успішної творчої конструктивної діяльності в професійній та соціальній сфері, усвідомлюючи її соціальну значимість та персональну відповідальність за результати діяльності. Саме тому важливо чітко визначити, які саме компетенції необхідно формувати та яким має бути результат навчання.

Детальніше

ПОСИЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ В СИСТЕМІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН І ПРЕДМЕТНО-ПРОФІЛЬНИХ ІНТЕГРАТИВНИХ КУРСІВ

Віктор Вовкотруб, Наталія Манойленко
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. Нині актуальною є проблема проведення профорієнтаційної роботи серед школярів під час вивчення природничих дисциплін, трудового навчання та навчання у навчально-виробничих комбінатах. Зокрема вагоме значення при навчанні має відповідність планування, відбору змісту і часу проведення лабораторних робіт і робіт практикумів з названих дисциплін дидактичним принципам, зокрема принципам наступності і послідовності. Відповідного удосконалення і розвитку потребує навчальне середовище, яке б забезпечувало якісне здійснення трудового і виробничого навчання, профорієнтації, передпрофільної і профільної підготовки випускників шкіл. Шкільний курс фізики відповідно до його специфіки має бути насиченим політехнічним змістом, слугувати пропедевтичною підготовкою до виконання експериментальних завдань прикладного змісту, що потребує більш сучасного технічного оснащення.

Ключові слова: прикладний зміст, експериментальні завдання, профільна і прикладна спрямованість ,саморобні прилади, сучасні цифрові вимірювальні прилади. 

Детальніше

ПОЗАУРОЧНА РОБОТА З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Чистякова Людмила, Зайченко Оксана

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

На сьогодні завданням шкільної освіти в України є дії, які спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчально-виховного процесу в школі. Запроваджуються нові технології та засоби навчання і виховання, які сприяють формуванню ініціативної особистості учня, який здатний до раціональної творчої праці та самоаналізу. Проте, інтерес в навчанні є важливим і сприятливим чинником розвитку активності і самостійності у процесі навчання.

Детальніше

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ НЕБЕЗПЕК, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З МАСОВИМ ПОШИРЕННЯМ ІНФЕКЦІЙНИХ  ЗАХВОРЮВАНЬ

Андрій Ткачук
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. Стаття присвячена вивченню біологічних небезпек, що пов'язані з масовими поширеннями інфекційних захворювань, під час розгляду тем «Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки» і «Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціального та воєнного характеру» нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». Розглянуті основні джерела біологічних небезпек та реальні і потенційні загроз національній безпеці України в цьому контексті. Проаналізовано сучасний стан розвитку епідемій в Україні та пандемій у світі. Показана важливість вивчення загроз застосуванні біологічної зброї та біотероризму.

Ключові слова: біологічні небезпеки, інфекційні захворювання, епідемії, пандемії, біологічна зброя, біотероризм.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись